TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010
tải về 2.81 Mb.
TênTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2012
Kích2.81 Mb.
loạiTài liệu
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH

MELIASOFT 2010


MỤC LỤC

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG 5

A. KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU 5

B. PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 5

C. TỔNG QUÁT QUY TRÌNH HẠCH TOÁN BẰNG PHẦN MỀM 8

1. Khái niệm 8

2. Quy trình hạch toán bằng phần mềm 9

3. Mã hoá dữ liệu 9

4. Cập nhật số liệu 10

5. Xử lý dữ liệu 10

6. Tự động thực hiện các công việc cuối kỳ 11

7. In ra báo cáo, sổ sách 11

PHẦN II: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN VỚI PHẦN MỀM QUẢN LÝ MELIASOFT 2010 11

A. ĐÔI NÉT VỀ PHẦN QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 11

1. Những tính năng nổi bật - Áp dụng kiến trúc Client/Server với cơ sở dữ liệu SQL - Server 2008 12

2. Một số yêu cầu khi sử dụng phần mềm Meliasoft 2010 14

3. Một số quy ước 15

4. Hướng dẫn cài đặt, khởi động. 16

B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 18

1. Cài đặt thông tin hệ thống và khai báo thông tin chứng từ 18

1.1. Cài đặt thông tin hệ thống 18

1.2. Khai báo thông tin chứng từ 25

2. Quy ước chung xây dựng danh mục: 28

3. Chi tiết các danh mục 29

3.1. Danh mục nhóm đối tượng 29

3.2. Danh mục đối tượng 31

3.3. Danh mục sản phẩm công trình 35

3.4. Danh mục yếu tố chi phí 36

3.5. Danh mục khoản mục phí 36

3.6. Danh mục khử trùng chứng từ 37

3.7. Danh mục kho hàng hoá 38

3.8. Danh mục vùng, địa bàn 39

3.9. Danh mục nhóm vật tư hàng hóa 39

3.10. Danh mục vật tư hàng hóa 40

3.11. Danh mục biểu thuế 43

3.12. Danh mục nguồn vốn 44

3.13. Danh mục mục đích sử dụng 44

3.14. Danh mục lý do tăng, giảm 44

3.15. Danh mục bộ phận 45

3.16. Danh mục tỉ giá hạch toán 46

3.17. Danh mục lượng tồn tối đa, tồn tối thiểu vật tư: 46

3.18. Danh mục lần thanh toán 47

3.19. Danh mục lô 47

3.20. Bảng giá mua bán 48

3.21. Bảng giá hoa hồng 49

3.22. Danh mục trọng tải 49

3.23. Danh mục xe vận chuyển 50

3.24. Bảng giá vận chuyển, bốc dỡ 51

3.25. Danh mục tài khoản loại trừ: 52

3.26. Danh mục văn bằng chứng chỉ: 52

3.27. Danh mục công thức khuyến mại: 53

3.28. Bảng giá dự toán (Báo giá) 58

3.29. Danh mục giao dịch kế toán 59

4. Quản lý 61

4.1. Quản lý tài sản 61

4.2. Quản lý nhân viên 64

4.3. Quản lý nhắc việc 68

C. CẬP NHẬT SỐ DƯ ĐẦU KỲ 69

1. Số dư đầu tài khoản 70

2. Số dư tồn kho đầu kỳ 70

3. Số dư đầu tài khoản ngoại bảng 71

4. Số dư đầu kì cho các chứng từ có hạn thanh toán 72

5. Dư đầu theo nhân viên kinh doanh, bộ phận 73

6. Doanh số khoán 73

D. CHỨNG TỪ 74

1. Tổng quan 74

2. Các phím chức năng dùng chung 75

3. Các thông tin trên chứng từ 75

4. Quy trình cập nhật vào chứng từ 77

4.1. Kế hoạch mua hàng và công nợ phải trả. 78

4.2. Kế hoạch bán hàng và công nợ phải thu 84

4.3. Kế hoạch quản lý hàng tồn kho 95

4.3.3. Kế hoạch quản lý vật tư, hàng hóa theo lô 98

4.3.4. Quản lý bản đồ kho 100

4.4. Kế hoạch vốn bằng tiền 102

4.5. Kế hoạch sản xuất và giá thành sản phẩm 106

4.5.1. Đơn đặt hàng sản xuất 106

4.5.2. Xác định yêu cầu sản xuất 107

4.5.3. Cân đối nguồn lực 109

4.5.4. Thành phẩm nhập kho 109

4.5.5. Đánh giá, phân tích quá trình sản xuất và hiệu quả sử dụng nguồn lực. 110

111

4.5.6. Kế hoạch giá thành 111

4.6. Kế hoạch tiền lương, nhân sự 111

Chi phí về tiền lương, nhân sự là một khoản chi phí khá lớn trong hoạt động của doanh nghiệp vậy để quản lý hiệu quả chi phí này đòi hỏi doanh nghiệp phải có kế hoạch cụ thể nhằm hướng hoạt động của doanh ghiệp đi theo một lộ trình đã xác định trước. Việc lập kế hoạch về tiền lương, nhân sự được thực hiện trên phần mềm Quản lý kế hoạch Meliasoft 2010 theo trình tự sau: 111

4.6.1. Kế hoạch nhân sự 111

4.6.2. Kế hoạch tiền lương 111

4.7. Kế hoạch khuyến mại, chiết khấu cho khách hàng 118

E. CÁC CÔNG VIỆC CUỐI KỲ 122

1. Tính khấu hao TSCĐ 122

2. Kiểm kê vật tư, hàng hóa 122

3. Tính giá vốn hàng xuất 123

4. Tính giá thành sản phẩm 124

5. Khóa sổ kết chuyển cuối kỳ 129

6. Cập nhật số tồn kho các đại lý. 130

7. Truyền dữ liệu cho các máy chủ khác 131

F. BÁO CÁO 131

G. CÁC NGHIỆP VỤ CUỐI NĂM 132

1. Tạo năm làm việc mới 133

2. Chuyển số dư sang năm sau 133

H. TRỢ GIÚP 133

1. Phân quyền quản lý 133

2. Kiểm tra lỗi logic của số liệu 139

3. Bảo trì hệ thống và Reindex 140

4. Niêm yết dữ liệu 140

5. Truyền nhận dữ liệu 142

6. Add font cho chương trình 146

7. Tìm kiếm 146

8. Lọc dữ liệu 147

9. Tính tổng dữ liệu 152

10. Sắp xếp dữ liệu 152

11. Kết xuất dữ liệu 152

12. Truy vết thông tin theo đối tượng quản trị 153

13. Khả năng tìm kiếm trên Melia Search 153

14. Thông tin về người sửa cuối chứng từ 159  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 iconTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH MELIASOFT 2010

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 iconTÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN ECUSK2 Hà Nội 12-2009

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 iconQUYẾT ĐỊNH V/v duyệt điều chỉnh quy hoạch Vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 iconQUÉT SẠCH TỆ QUAN LIÊU, THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ SẼ GÓP PHẦN QUAN TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG TA

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 iconHướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 iconHướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ đầu tư trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 iconV/v ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng đô thị

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 iconBáo cáo nội dung có liên quan đến quy hoạch phát triển thương mại của tỉnh đến năm 2010 như sau: I- VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẾN NĂM 2010

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 iconQUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KẾ HOẠCH MELIASOFT 2010 iconNỘI DUNG TRẢ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI NGHỊ ĐỊNH SỐ 01 /2010/NĐ-CP VỀ CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương