TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011)
tải về 38.21 Kb.
TênTRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011)
Chuyển đổi dữ liệu24.09.2012
Kích38.21 Kb.
loạiTài liệu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1

KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011)

=============== NGÀNH: KẾ TOÁN

HỆ: LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

===============
I. HỌC PHẦN KIỂM TOÁN CĂN BẢN

1. Bản chất kiểm toán

+ Các quan điểm về kiểm toán

+ Khái niệm kiểm toán và các yếu tố của khái niệm

+ Bản chất kiểm toán

2. Vai trò của kiểm toán

- Tạo niềm tin cho các đối tượng quan tâm

- Hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp tài chính

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh và hiệu năng quản lý

3. Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán

a. Kiểm toán nhà nước: khái niệm và các đặc trưng cơ bản

b. Kiểm toán độc lập: khái niệm và các đặc trưng cơ bản

c. Kiểm toán nội bộ: khái niệm và các đặc trưng cơ bản

4. Phân loại kiểm toán theo đối tượng kiểm toán

a. Kiểm toán tài chính: khái niệm và các đặc trưng cơ bản

b. Kiểm toán tuân thủ: khái niệm và các đặc trưng cơ bản

c. Kiểm toán hoạt động: khái niệm và các đặc trưng cơ bản

5. Các cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán: sự phát sinh, sự đầy đủ, sự hiện hữu, quyền lợi và nghĩa vụ, trình bày và công bố, tính đúng kỳ, sự đánh giá

6. Các rủi ro trong kiểm toán

- Rủi ro kiểm toán: khái niệm

- Rủi ro tiềm tàng: khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng

- Rủi ro kiểm soát: khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng

- Rủi ro phát hiện: khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng

7. Trọng yếu:

- Khái niệm

- Các khía cạnh của trọng yếu

8. Bằng chứng kiểm toán:

- Khái niệm

- Các yêu cầu của bằng chứng kiểm toán

II. HỌC PHẦN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A. LÝ THUYẾT

1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp

1.1. Phân tích cấu trúc tài sản

1.1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ảnh cấu trúc tài sản.

1.1.2. Phân tích cấu trúc tài sản (cơ cấu và sự biến động của tài sản doanh nghiệp)

1.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp

1.2.1. Phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp

1.2.2. Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ

1.3. Phân tích cân bằng tài chính.

1.3.1. Các chỉ tiêu vốn lưu động ròng, nhu cầu vốn lưu động ròng, ngân quỹ ròng.

1.3.2. Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp

2. Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

2.1. Phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

2.1.1. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản, hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn, hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn, số vòng quay hàng tồn kho, số vòng quay khoản phải thu.

2.1.2. Các chỉ tiêu khả năng sinh lời trên doanh thu, khả năng sinh lời trên tài sản, khả năng sinh lời kinh tế trên tài sản.

2.1.3. Phân tích hiệu suất sử dụng vốn lưu động.

2.1.4. Phân tích khả năng sinh lời trên tài sản (ROA)

2.3. Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

2.3.1. Các chỉ tiêu khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán lãi vay.

2.3.2. Phân tích khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE)

2.3.3. Mối quan hệ giữa chỉ tiêu ROE và RE, lãi suất i, đòn bẩy tài chính.

B. BÀI TẬP

1. Lập bảng phân tích cấu trúc tài sản.

2. Lập bảng phân tích cấu trúc nguồn vốn.

3. Lập bảng phân tích cân bằng tài chính

4. Xác định các chỉ tiêu VLĐR, NCVLĐR, NQR.

5. Xác định các chỉ tiêu: hiệu suất sử dụng tài sản, hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn, hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn, số vòng quay hàng tồn kho, số vòng quay khoản phải thu, các chỉ tiêu khả năng sinh lời trên doanh thu, khả năng sinh lời trên tài sản, khả năng sinh lời kinh tế trên tài sản, khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán lãi vay.

6. Phân tích hiệu suất sử dụng vốn lưu động

7. Phân tích khả năng sinh lời trên tài sản (ROA)

8. Phân tích khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE)

9. Dựa vào mối quan hệ giữa chỉ tiêu ROE và RE, lãi suất i, đòn bẩy tài chính để xác đinh phương án huy động vốn mang lại hiệu quả tài chính cao nhất.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Bài giảng Kiểm toán căn bản, Khoa Kế toán, Trường Đại học Duy Tân, 2010.

  2. Bài giảng Phân tích Báo cáo tài chính, Khoa Kế toán, Trường Đại học Duy Tân.

  3. GS,TS. Nguyễn Quang Quynh, Lý thuyết kiểm toán, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2009.

  4. Trương Bá Thanh, Trần ĐÌnh Khôi Nguyên, Phân tích tài chính, Nxb Giáo dục, 2009.

  5. Phan Đức Dũng, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Nxb Thống kê, 2010

GHI CHÚ: Đề cương này áp dụng cho tất cả các khóa bậc đại học từ trước còn nợ về thi tốt nghiệp ghép.


BAN GIÁM HIỆU KHOA KẾ TOÁN


ThS. Nguyễn Phi Sơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 2

KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011)

=============== NGÀNH: KẾ TOÁN

HỆ: LIÊN THÔNG TỪ CĐ LÊN ĐH

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

=================

I. HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

1. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.


1.1. Hạch toán chi phí sản xuất.

a. Hạch toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

+ Hạch toán nghiệp vụ xuất dùng trực tiếp sản xuất.

+ Hạch toán nghiệp vụ nguyên vật liệu sử dụng thừa nhập lại kho.

+ Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.

+ Hạch toán nghiệp vụ về tiền lương, tiền ăn ca phải trả.

+ Hạch toán nghiệp vụ trích KPCĐ, BHXH, BHTN và BHYT.

+ Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp.

c. Hạch toán chi phí sản xuất chung.

+ Hạch toán các nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ sử dụng tính vào chi phí sản xuất chung.

+ Hạch toán các nghiệp vụ phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ hao mòn vào chi phí sản xuất chung.

+ Hạch toán các nghiệp vụ tính tiền lương phải trả cho nhân viên phân xưởng.

+ Hạch toán các nghiệp vụ trích KPCĐ, BHXH, BHTN, BHYT.

+ Hạch toán nghiệp vụ trích khấu hao TSCĐ.

+ Hạch toán nghiệp vụ chi phí dịch vụ mua ngoài phải trả.

+ Hạch toán nghiệp vụ chi phí phát sinh bằng tiền khác.

+ Hạch toán nghiệp vụ phát sinh giảm chi phí sản xuất chung.

+ Kết chuyển chi phí sản xuất chung.

d. Hạch toán chi phí trả trước và chi phí phải trả.

1.2. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất.

+ Hạch toán tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

+ Hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp.

+ Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung.

+ Hạch toán các khoản thiệt hại.

1.3. Tính giá thành sản phẩm.

a. Xác định giá trị sản phẩm dở dang.

+ Xác định theo sản lượng hoàn thành tương đương.

+ Xác định theo sản lượng tiêu chuẩn hoàn thành tương đương.

b. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.

+ Phương pháp trực tiếp (giản đơn).

+ Phương pháp hệ số.

+ Phương pháp phân bước.

2. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

2.1. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp KKTX

+ Hạch toán doanh thu và giá vốn hàng bán

+ Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu

2.2. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

+ Hạch toán chi phí bán hàng

+ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh

II. HỌC PHẦN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 2

1. LÝ THUYẾT:

1.1. Chu trình hàng tồn kho:

- Bản chất của chu trình hàng tồn kho

- Mục tiêu kiểm toán (mục tiêu chung và mục tiêu đặc thù) của chu trình hàng tồn kho

- Các sai phạm có thể xảy ra liên quan đến hàng tồn kho

1.2. Chu trình bán hàng và thu tiền:

- Bản chất của chu trình bán hàng và thu tiền

- Mục tiêu kiểm toán (mục tiêu chung và mục tiêu đặc thù) của chu trình bán hàng và thu tiền

- Các sai phạm có thể xảy ra đối với nghiệp vụ liên quan đến bán hàng-thu tiền

1.3. Chu trình huy động và hoàn trả vốn:

- Bản chất của chu trình huy động và hoàn trả vốn

- Mục tiêu kiểm toán (mục tiêu chung và mục tiêu đặc thù) của chu trình huy động và hoàn trả vốn

- Các sai phạm có thể xảy ra đối với nghiệp vụ liên quan đến chu trình huy động và hoàn trả vốn.

2. BÀI TẬP:

1. Phát hiện sai sót có thể có trong cách hạch toán của đơn vị và sửa lại cho đúng theo chế độ kế toán hiện hành

2. Nêu ảnh hưởng của các sai phạm đến các khoản mục thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng cân đối kế toán

3. Điều chỉnh các sai phạm trong cách hạch toán của đơn vị

4. Lập lại Báo cáo kết quả kinh doanh và Bảng cân đối kế toán sau điều chỉnh

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. ThS. Nguyễn Phi Sơn, Kế toán tài chính 2, 2010.

2. PGS. TS. Võ Văn Nhị, Kế toán tài chính, NXB Thống kê, 2010.

3. PGS. TS. Nguyễn Văn Công, Kế toán doanh nghiệp, NXB Tài chính, 2010.

4. GS. TS. Nguyễn Quang Quynh-TS. Ngô Trí Tuệ, Kiểm toán tài chính, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, 2008.

5. PGS,TS. Vũ Hữu Đức, Kiểm toán, NXB Thống kê, 2009

6. Tập bài giảng của các giảng viên, Khoa Kế toán, Đại học Duy Tân.

7. TS. Lê Đức Toàn – ThS. Phan Thanh Hải, Bài tập kiểm toán tài chính, NXB Đà Nẵng, 2009.

8. Các văn bản về kế toán tài chính, kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành tính đến tháng 06/2011.

GHI CHÚ: Đề cương này áp dụng cho tất cả các khóa bậc đại học từ trước còn nợ về thi tốt nghiệp ghép.

BAN GIÁM HIỆU KHOA KẾ TOÁN


ThS. Nguyễn Phi Sơn

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011) iconTRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN KHOÁ C15KCD-B (2009-2011)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011) iconĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 30 (2006-2009) MÔN CHÍNH TRỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011) iconKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 2011 CỦA VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011) iconQuyết định số: /QĐ-BKHCN ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Tên dự án : Tăng cường trang thiết bị của Cục Năng lượng nguyên tử năm 2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011) iconQuán triệt Thông báo Kết luận số 27-TB/TW ngày 9/5/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011) iconTrường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM Khoa Toán – Tin Học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011) iconTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN DANH SÁCH ĐỀ TÀI CAO HỌC KHÓA K18 (2011 – 2013)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011) iconQuyết định của Hiệu trưởng và gửi đề thi tốt nghiệp cho Thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp (qua Khoa Đại học Tại chức) trước ngày 05/12/2011

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011) iconHỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC KINH TẾ NÔNG NGHIỆP KHÓA 18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN 1 KHOA KẾ TOÁN KHOÁ D15 (2009-2011) iconBáo cáo khoa học (4) Đào tạo: 2 luận văn Tốt nghiệp Đại học 2009 2010

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương