KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học
tải về 92.55 Kb.
TênKHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học
Chuyển đổi dữ liệu24.09.2012
Kích92.55 Kb.
loạiTài liệu
KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

1.  Tên môn học: Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ

 

2.  Giảng viên:

Họ và tên

Học vị

Sử Đình Thành

PGS.TS

Vũ Thị Minh Hằng

PGS.TS

Bùi Thị Mai Hoài

TS

Diệp Gia Luật

TS

Nguyễn Anh Tuấn

ThS

Phạm Đặng Huấn

ThS

Trương Minh Tuấn

CN

Nguyễn Thị Thanh Kiều

CN 

 

3.  Bậc đào tạo:  Đại học       Hệ đào tạo: Chính quy    Khóa: từ khóa 35 trở về sau

4.  Thời lượng: 3 tín chỉ                    

Số giờ lý thuyết trên lớp:    33 tiết

Thuyết trình, bài tập nhóm: 12 tiết

 5.  Điều kiện tiên quyết :

Kinh tế vĩ mô.

Kinh tế vi mô.

 6. Mô tả vắn tắt học phần:

Học phần trình bày những kiến thức cơ bản như: Lý luận cơ bản về tài chính và cấu trúc hệ thống tài chính; lý luận cơ bản về tiền tệ; khái quát những nội dung cơ bản các khâu trong hệ thống tài chính: tài chính công, tài chính doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian, tín dụng và lãi suất, hoạt động thị trường tài chính.

7. Mục tiêu:

Qua học phần, sinh viên hiểu và nhận thức những kiến thức lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường, làm nền tảng ứng dụng và nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh.

 8. Phương pháp giảng dạy:

Bài giảng của giảng viên;

Thảo luận nhóm và làm bài tập tại lớp;

Thuyết trình theo nhóm.

 

9.  Phương pháp đánh giá :

Đánh giá quá trình 30% căn cứ các phương thức ( giảng viên công bố tiêu chuẩn cụ thể )

Bài kiểm tra cá nhân hoặc kiểm tra nhóm giữa kỳ

Làm chuyên đề

Thảo luận trên lớp

Chuyên cần học tập

Thi hết môn 70%

Kiểm tra trắc nghiệm hoặc

Kiểm tra tự luận

         Tổng cộng 100%

 

10. Tài liệu

10.1 : Tài liệu chính thức

Giáo trình Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ Chủ biên PGS.TS Sử Đình Thành và PGS.TS Vũ Thị Minh Hằng Chủ biên, xuất bản 2008.

10.2. Tài liệu tham khảo:

Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính; NXB Khoa học Kỹ thuật 1994 (Frederic S. Mishkin).

Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ; Chủ biên PGS.TS Nguyễn Hữu Tài; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội, 2007.

Tạp chí Tài chính và Tạp chí Phát triển Kinh tế các số trong năm 2008 và 2009.

 11.  Đề cương

Chương 1:  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

1.      Tiền đề ra đời và phát triển tài chính

2.      Bản chất của tài chính

2.1. Nguồn tài chính

2.2. Bản chất tài chính

3.      Chức năng của tài chính

3.1. Huy động nguồn lực tài chính

3.2. Phân bổ nguồn lực tài chính

3.3. Kiểm tra tài chính

4. Hệ thống tài chính

4.1. Khái niệm và cơ cấu hệ thống tài chính

4.2. Đặc trưng các khâu tài chính

           Chương 2:   NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ

            1. Lịch sử ra đời và phát triển tiền tệ

2. Bản chất và chức năng của tiền tệ

     2.1. Bản chất

     2.2 Chức năng

3. Cung cầu tiền tệ

3.1. Cầu tiền tệ

3.2. Cung tiền tệ

4. Lạm phát

          Chương 3:  TÀI CHÍNH CÔNG  VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

I. Lý luận cơ bản về tài chính công

1. Sự ra đời và phát triển tài chính công

1.1. Tài chính công cổ điển

1.2. Tài chính công hiện đại

2. Khái niệm và đặc điểm của tài chính công

2.1. Khái niệm

2.2. Đặc điểm

2.3. Vai trò

            3. Vai trò tài chính công

II. Ngân sách nhà nước

1.      Khái niệm và đặc điểm NSNN

2.      Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước

3.      Cân đối thu- chi NSNN 

4.      Thu NSNN  

5.      Chi NSNN

III. Hệ thống các  quỹ tài chính khác của nhà nước 

1.      Sự tồn tại khách quan các qũy tài chính của nhà nước

2.      Hệ thống các quỹ tài chính  của nhà nước

2.1. Quỹ dự trữ quốc gia

2.2. Bảo hiểm xã hội

2.3. Quỹ bảo hiểm y tế

2.4. Các quỹ hỗ trợ tài chính khác của nhà nước

            IV. Chính sách tài khóa

           Chương 4:    TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1.      Bản chất và vai trò tài chính doanh nghiệp

1.1. Doanh nghiệp và các đặc trưng của doanh nghiệp

1.2. Bản chất tài chính doanh nghiệp

1.3. Vai trò

2.      Cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp

2.1. Khái niệm và nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

2.2. Cấu trúc về vốn tài sản  kinh doanh

2.2.1. Tài sản cố định

2.2.2. Tài sản lưu động

2.2.3. Đầu tư tài chính

2.3. Cấu trúc về nguồn vốn tài trợ hoạt động

                        3. Thu nhập và phân phối lợi nhuận

3.1. Thu nhập

3.2. Phân phối lợi nhuận

             Chương 5: CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRUNG GIAN 

1. Khái niệm , đặc điểm và phân loại các định chế tài chính   trung gian

2. Vai trò của các tđịnh chế tài chính trung gian

                        3. Đặc điểm cơ bản của một số định chế tài chính trung gian

              Chương 6:   TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT

1.      Khái niệm và đặc điểm tín dụng

2.      Vai trò tín dụng

3.      Các hình thức tín dụng cơ bản trong nền kinh tế

3.1   Tín dụng thong mại

3.2   Tín dung ngân hàng

3.3   Tín dụng nhà nước

3.4    Tín dụng thuê mua

3.5    Tín dung tiêu dùng

                        4. Lãi suất

         4.1.  Khái niệm và một số loại lãi suất (lãi suất danh nghĩa; lãi suất thực; lãi suất hoàn vốn; lãi suất hiện hành)

4.3. Các loại công cụ nợ và hiện giá

4.2. Phân biệt lãi suất và tỷ suất lợi tức của công cụ nợ

4.3. Cấu trúc rủi ro của lãi suất và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

4.4. Cơ chế hình thành và các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất               

 

Chương 7HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

1.      Sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng

2.      Ngân hàng thương mại

2.1.Chức năng của ngân hàng thương mại

2.2  Phân loại ngân hàng thương mại

2.3  Quản lý và sử dụng vốn của ngân hàng thương mại

3. Ngân hàng trung ương

3.1 Mô hình tổ chức NHTW

3.2  Bản chất và chức năng của NHTW 

                        4.    Chính sách tiền tệ 

                                    4.1 Khái niệm chính sách tiền tệ

                                    4.2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ

                                    4.3 Các công cụ của chính sách tiền tệ                                 

 Chương 8:   THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 

1. Sự ra đời và phát triển thị trường tài chính

2. Khái niệm và phân loại  thị trường tài chính

2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại

3. Thị trường tiền tệ

3.1. Khái niệm và phân loại

3.2. Các công cụ

3.3. Các chủ thể

3.4. Các nghiệp vụ cơ bản

4. Thị trường vốn

4.1. Khái niệm và cơ cấu

4.2. Thị trường chứng khoán

5. Vai trò của thị trường tài chính

12. Lịch học

 

Ngày

Số tiết :

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Tên chương, phần , phương pháp giảng dạy)

Tài liệu đọc

Chuẩn bị của sinh viên

Ghi chú

Ngày 1

 

4 tiết

Lý Luận cơ bản về phạm trù tài chính  

Bản chất của tài chính

Chức năng tài chính

Hệ thống tài chính

 

Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị tìm hiểu: Hệ thống tài chính của Mỹ / so sánh với hệ thống tài chính Việt Nam (1)

Giáo trình Nhập môn Tài chính – Tiền tệ; NXB Lao động XH 2008 (Sử Đình Thành)

Tạp chí Ngân hàng số 20 tháng 10/2008

Đọc trước các tài liệu: Lý Luận cơ bản về phạm trù tài chính; tự nghiên cứu khái niệm về phạm trù tài chính; sự ra đời và phát triển phạm trù tài chính  

Phân nhóm và chuẩn bị bài  thuyết trình (1)

 

Ngày 2

 

Số tiết 4

Lý luận cơ bản về tiền tệ 

Bản chất và chức năng tiền tệ

Cung cầu tiền tệ    

 

Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị tìm hiểu: Tình hình lạm pháp của Việt Nam (2)

 

Giáo trình Nhập môn Tài chính – Tiền tệ; NXB Lao động XH 2008 (Sử Đình Thành)

Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Chủ biên PGS.TS Nguyễn Hữu Tài; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội.

Tạp chí Phát triển kinh tế và Tạp chí Tài chính xuất bản 2008 (liên quan đến các bài viết về lạm phát)

Đọc trước các tài liệu: Lý luận cơ bản về tiền tệ; tự nghiên cứu khái niệm về phạm trù tiền tệ; sự ra đời và phát triển phạm trù tiền tệ;   

Chuẩn bị bài thuyết trình tình huống nghiên cứu (2).

 

Ngày 3

Số tiết 4

 Tài Chính công  và chính sách tài khóa

Khái niệm, đặc điểm tài chính công

Ngân sách Nhà nước

 

Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị tìm hiểu về:

Chính sách tài khóa và kích cầu

Quan hệ giữa lạm phát với chính sách tài khóa của Việt Nam (3)

 

Giáo trình Nhập môn Tài chính – Tiền tệ; NXB Lao động XH 2008 (Sử Đình Thành).

Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Chủ biên PGS.TS Nguyễn Hữu Tài; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội.

Tạp chí Phát triển kinh tế và Tạp chí Tài chính xuất bản 2008 (liên quan đến các bài viết về lạm phát)

Đọc trước các tài liệu : Tài Chính công  và chính sách tài khóa; tự nghiên cứu: các quỹ tài chính của nhà nước; chính sách tài khóa.   

Chuẩn bị bài thuyết trình (3)

 

Ngày 4

 

Số tiết 4

 Thảo luận và thuyết trình các chủ đề:

Hệ thống tài chính của Mỹ / so sánh với hệ thống tài chính Việt Nam.

Chính sách tiền tệ - chính sách tài khóa và lạm pháp của Việt nam.

Chính sách kích cầu.

Kiểm tra giữa kỳ (Dự kiến)

 

 

 

Làm việc nhóm và chuẩn bị bài thuyết trình;

Thống nhất kịch bản.

 

Ngày 5

 

Số tiết 4

Tài chính doanh nghiệp

Cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Cấu trúc nguồn vốn tài trợ kinh doanh

 

 

 Thảo luận tại lớp một vài tình huống mà GV gợi ý.

 

Giáo trình Nhập môn Tài chính – Tiền tệ; NXB Lao động XH 2008 (Sử Đình Thành).

Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Chủ biên PGS.TS Nguyễn Hữu Tài; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội.

Báo điện tử Tuổi trẻ cuối tuần 27/01/08. Cùng nhau đọc báo ‘Chuyện lãi lỗ các đại gia Mỹ’   Báo điện tử vneconomy.vn (Ngày 5 tháng 2 năm 09 ) 

 

Đọc trước các tài liệu : Tài chính doanh nghiệp; tự nghiên cứu khái niệm, vai trò tài chính doanh nghiệp; thu nhập doanh nghiệp.

   

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 6

Số tiết 4

Trung gian tài chính

Vai trò trung gian tài chính trong nền kinh tế

Các loại hình trung gian tài chính

 

Trao đổi trên lớp trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên:

Hệ thống trung gian tài chính của Việt Nam.

Thông tin bất cân xứng

Tập đoàn BH AIG Mỹ

 

- Giáo trình Nhập môn Tài chính – Tiền tệ; NXB Lao động XH 2008 (Sử Đình Thành).

- Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính; NXB Khoa học Kỹ thuật 1994 (Frederic S. Mishkin)

 

- Đọc trước các tài liệu: Trung gian tài chính; tự nghiên cứu khái niệm, phân loại và đặc điểm trung gian tài chính.

Tra cứu trên trang web

www.sbv.gov.vn/

về hệ thống  các tổ chức tín dụng Việt Nam 

 

 

Ngày 7

 

Số tiết 4

 Tín dụng và lãi suất  

Khái niệm tín dụng; Các hình thức tín dụng

Khái niệm lãi suất; các loại công cụ nợ và hiện giá

Phân biệt lãi suất thực – lãi suất danh nghĩa; lãi suất – tỷ suất lợi tức của công cụ nợ.

Cơ chế hình thành lãi suất 

 

Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị tìm hiểu:

Nguyên nhân khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn tại Mỹ

 

 

Giáo trình Nhập môn Tài chính – Tiền tệ; NXB Lao động XH 2008 (Sử Đình Thành).

Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Chủ biên PGS.TS Nguyễn Hữu Tài; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội.

Tiền tệ ngân hàng và Thị trường TC. NXB Khoa học Kỹ thuật 1994 (Frederic S. Mishkin)

 

 

Đọc trước các tài liệu: Tín dụng và lãi suất; tự nghiên cứu vai trò tín dụng; các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất; cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.

Các bài tập lãi suất theo hướng dẫn của giảng viên.

Chuẩn bị bài tập nghiên cứu (theo phân công và hướng dẫn của giáo viên)   

 

 

 

Ngày 8

 

Số tiết 4

Hệ thống ngân hàng

Chức năng của ngân hàng thương mại

Quản lý và sử dụng vốn của ngân hàng thương mại.

Chính sách tiền tệ và các công cụ của chính sách tiền tệ

 

Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu:

Báo cáo tài chính thường niên của ngân hàng ACB

Thảo luận về mô hình NHTƯ tại VN

Các dịch vụ tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Giáo trình Nhập môn Tài chính – Tiền tệ; NXB Lao động XH 2008 (Sử Đình Thành).

Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Chủ biên PGS.TS Nguyễn Hữu Tài; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội.

Tiền tệ ngân hàng và Thị trường TC. NXB Khoa học Kỹ thuật 1994 (Frederic S. Mishkin)

Đọc trước các tài liệu: Ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương; tự nghiên cứu sự hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng; phân loại ngân hàng thương mại; mô hình ngân hàng trung ương .

www.sbv.gov.vn/ tra cứu mục các tổ chức tín dụng phần báo cáo tài chính thường niên của NH. ACB, Sacombank. Phương Đông.

Xem lịch sử ra đời và cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

 

Ngày 9

Số tiết 4

Thảo luận và thuyết trình về các chủ đề:

Báo cáo tài chính thường niên của ngân hàng ACB.

Thảo luận về mô hình NHTƯ tại VN.

Các dịch vụ tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

 

Họp nhóm chuẩn bị bài thuyết trình

Thống nhất kịch bản.

 

 

 

Ngày 10

 

Số tiết 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị trường tài chính

Thị trường tiền tệ

Thị trường vốn

 

Thảo luận trên lớp theo hướng dẫn giáo viên:

Thị trường chứng khoán Tp.HCM và Hà nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo trình Nhập môn Tài chính – Tiền tệ; NXB Lao động XH 2008 (Sử Đình Thành).

Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Chủ biên PGS.TS Nguyễn Hữu Tài; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội.

Tiền tệ ngân hàng và Thị trường TC. NXB Khoa học Kỹ thuật 1994 (Frederic S. Mishkin)

Đọc trước các tài liệu: Thị trường tài chính; tự nghiên cứu sự hình thành và phát triển thị trường tài chính; vai trò thị trường tài chính.

Tra cứu trên các trên web để lấy thông tin về hoạt động thị trường chứng khoán của Việt Nam: http://www.ssc.gov.vn/

http://www.hsx.vn/

http://www.hastc.org.vn/

 

 

 

Ngày 11

Thảo luận và thuyết trình về  chủ đề:

Nguyên nhân khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn tại Mỹ

Ôn tập

 

 

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học iconKHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học iconKHOA QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GD ĐT

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học iconNGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NGÀNH (BỘ)

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học iconĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học iconĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP KHÓA 30 (2006-2009) MÔN CHÍNH TRỊ

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học iconBỘ MÔN: HTTT KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học iconBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học iconKHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ- THỂ DỤC-QUÂN SỰ TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2010

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học iconĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Hệ : Cao đẳng Ngành: Sư phạm Toán Tin

KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên môn học iconĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Hệ: Cao đẳng Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương