BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012
tải về 173.34 Kb.
TênBÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012
Chuyển đổi dữ liệu24.09.2012
Kích173.34 Kb.
loạiBáo cáo

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 73 /BC-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 16 tháng 7 năm 2012


BÁO CÁO

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng,

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012
Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Cụm Thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Lĩnh vực kinh tế

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) ước tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (KH cả năm tăng 9,5% -10%), trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 3,1% (KH năm tăng 0,3%), công nghiệp - xây dựng tăng 4,9% (KH năm tăng 11 - 12%), dịch vụ tăng 10,4% (KH năm tăng 11,3 - 11,6%), thu ngân sách nội địa giảm 26,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nông nghiệp, nông thôn: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá CĐ 1994) ước đạt 2.526 tỷ đồng, bằng 57,5% KH năm, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng lúa chiêm xuân đạt 63.616 ha, bằng 101% KH, giảm 28 ha so với năm trước. Diện tích vụ Đông đạt 22.505 ha, đạt kế hoạch đề ra, tăng 129 ha so với vụ Đông năm trước. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 10.300 ha, tăng 1,3%, sản lượng ước đạt 28.128 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Xây dựng nông thôn mới: Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai và đã đạt được kết quả bước đầu. 58 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1, đến nay có 32 xã được phê duyệt quy hoạch chung, 11 xã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, 14 xã được phê duyệt đề án nông thôn mới. Năm 2012, nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh bố trí trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới 144,707 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư XDCB 126,9 tỷ đồng tập trung cho các công trình giao thông nông thôn, nước sạch vệ sinh nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và một số công trình hạ tầng thiết yếu của các xã.

- Sản xuất công nghiệp: 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2011. Một số sản phẩm duy trì được mức tăng cao như: Vi mạch điện tử tăng 43,7%; máy fax tăng 31,9%; áo khoác người lớn tăng 28,5%; quần áo thể thao người lớn tăng 35,3%; bộ com lê tăng 23,7%; máy khâu các loại tăng 248,5%; dây điện dùng cho điện áp không quá 1kv tăng 61,6%; bộ dây dẫn điện dùng trong xe ô tô tăng 214,5%… Một số sản phẩm chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn giảm mạnh: Xi măng giảm 8%; Xe ô tô các loại giảm 39,6%; Điện sản xuất giảm 8,7%.

- Lĩnh vực dịch vụ, giá cả thị trường: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt 9.517,9 tỷ đồng, bằng 47,6% KH năm, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình lạm phát giảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng tăng 2,14% so với tháng 12 năm 2011. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, đã kiểm tra 769 vụ, xử lý 715 vụ vi phạm về kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả,…với tổng giá trị tiền phạt và tiền hàng tịch thu là 1 tỷ 120,9 triệu đồng. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 735 triệu 172 ngàn USD, bằng 49% KH năm, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hóa nhập khẩu ước đạt 651 triệu USD, bằng 43,4% KH năm, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

- Tài chính, tín dụng, ngân hàng: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 2.232.600 tỷ đồng, bằng 36% dự toán năm, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó thu nội địa 1.882.600 tỷ đồng, bằng 36% dự toán năm, giảm 26,5%. Hầu hết các khoản thu đều đạt thấp, nhất là thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ có 4/12 khoản thu đạt trên 50%, còn lại đều đạt thấp hơn 50% dự toán năm. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng ước thực hiện 3.826.121 tỷ đồng, đạt 62,1% dự toán năm, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tín dụng, ngân hàng: Đến cuối tháng 6, tổng nguồn vốn huy động tại chỗ trên địa bàn ước đạt 27.080 tỷ đồng, tăng 10,4% (KH năm tăng 15 - 20%); tổng dư nợ ước đạt 27.640 tỷ đồng giảm 3,4% (KH năm tăng 15 - 17%) so cuối năm 2011; nợ xấu chiếm 2,35% tổng dư nợ.

- Hoạt động đầu tư: Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm ước đạt 8.573 tỷ đồng, bằng 37,8% KH năm, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể KT-XH của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020. Khối lượng vốn đầu tư dây dựng cơ bản do tỉnh quản lý 6 tháng ước thực hiện 409,6 tỷ đồng, vốn giải ngân đến hết tháng 6 ước đạt 485,7 tỷ đồng, bằng 54,8% KH vốn thanh toán đã giao cho các dự án. 6 tháng đầu năm đã thu hút 76,3 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, giảm hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó có 11 dự án đầu tư mới với vốn đăng ký 21,8 triệu USD, chủ yếu trong các lĩnh vực: chế tạo, cơ khí, lắp ráp. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án ước đạt 212 triệu USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm đã chấp thuận cho 14 dự án đầu tư trong nước thuê đất sản xuất kinh doanh (bằng 15,7% so với cả năm 2011) với số vốn đầu tư đăng ký 548,7 tỷ đồng, với tổng số vốn đăng ký (kể cả bổ sung) là 1.760.419.4 tỷ đồng.

- Hoạt động khoa học công nghệ, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường: Triển khai thực hiện Đề án: “Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, khoáng sản cho phát triển KT-XH”. Công tác quản lý đất đai có chuyển biến. Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất được tăng cường quản lý, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đến nay đã hoàn thành ở 5/12 địa phương với 171/219 xã. Tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị cho 91.000 hộ, đạt 89,1%, đất ở nông thôn 344.951 hộ, đạt 91,7%.

Đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, quản lý việc khai thác đất đồi, khai thác đá, cát sỏi lòng sông trái phép và việc sản xuất gạch thủ công. Tăng cường thực hiện việc kiểm soát ô nhiễm sau đánh giá tác động môi trường của các cơ sở, doanh nghiệp. Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường tại 160 đơn vị; phát hiện, xử lý 15 doanh nghiệp vi phạm.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội

- Giáo dục và đào tạo: Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao, duy trì thành tích là một trong những tỉnh thuộc tốp đầu cả nước. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2011 - 2012, Hải Dương có 84 học sinh dự thi, trong đó có 67 học sinh đoạt giải (gồm: 06 giải nhất, 17 nhì, 23 giải ba và 21 giai khuyến khích). Cơ sở vật chất trường, lớp tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đến nay toàn tỉnh có 380 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 32 trường so với năm học trước. Hoàn thành chuyển đổi 83 trường mầm non bán công sang công lập. Tổ chức tốt kỳ thi, xét tốt nghiệp các cấp học năm học 2011 - 2012, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,86%, THPT hệ giáo dục thường xuyên đạt 99,46%.

- Công tác Y tế, Dân số KHH gia đình: Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng được nâng lên. Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng và mua sắm thiết bị, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đạt kết quả tích cực, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống còn 14,2% (năm 2011: 16%); có thêm 7 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn lên 89,8%. Hệ thống các cơ sở y tế ngoài công lập tiếp tục phát triển, toàn tỉnh có 1.541 cơ sở, tăng 6,1% so cùng kỳ. Thực hiện lồng ghép nhiều biện pháp về dân số kế hoạch hóa gia đình. Tỷ suất chênh lệch giới tính khi sinh giảm từ 124/100 xuống còn 123,6/100 (nam/nữ), tuy nhiên tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn có xu hướng tăng mạnh, chiếm 10,37% (cùng kỳ năm 2011 là 8,7%).

- Lĩnh vực Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn; Đề án xây dựng đời sống văn hóa cơ sở giai đoạn 2011 - 2015. Đến nay toàn tỉnh có 935 làng, khu dân văn hóa, đạt tỷ lệ 65,3%, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Di tích lịch sử Côn Sơn - Kiếp Bạc của tỉnh được Chính phủ quyết định là di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt. Khảo sát, lập hồ sơ đề nghị 4 di tích xếp hạng quốc gia, 29 di tích xếp hạng cấp tỉnh năm 2012. Giữ vững thành tích ở một số bộ môn thành tích cao mũi nhọn. Đoàn Vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu 3 giải quốc tế, 8 giải quốc gia giành được tổng số 33 huy chương (gồm 8 HCV, 11 HCB, 14 HCĐ), đặc biệt đã đạt giải vô địch môn bóng bàn đồng đội nam tại giải Vô địch bóng bàn toàn quốc báo Nhân dân năm 2012.

- Giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội: 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm mới cho 15.150 lao động (trong đó xuất khẩu lao động được 1.520 người), đạt 47% kế hoạch năm; tư vấn việc làm, tư vấn nghề và chính sách chế độ lao động cho 9.060 người; giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 1.868 lao động. Số vụ đình công giảm so với cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm xảy ra 02 vụ đình công, giảm 12 vụ). Tuyển sinh dạy nghề cho 12.399 người, trong đó dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 là 3.443 người.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo. Cấp gần 149 nghìn Thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đến nay, Hải Dương cơ bản hoàn thành thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012 đã cấp kinh phí hỗ trợ bổ sung cho 131 hộ nghèo với số tiền gần 1,2 tỷ đồng). Hoàn thành rà soát hộ nghèo năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo toàn toàn tỉnh 8,94%, hộ cận nghèo là 6,18%.

3. Công tác thanh tra, tư pháp; bảo vệ an ninh trật tự; quân sự, quốc phòng địa phương

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, giải quyết kịp thời, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại đạt 74%, đơn thư tố cáo đạt 76,4% số đơn thuộc thẩm quyền. Cơ quan thanh tra đã triển khai thực hiện 326 cuộc thanh tra theo kế hoạch và kết luận được 115 cuộc. Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện sai phạm trong quản lý kinh tế trên 13 tỷ đồng, đã xử lý thu hồi 9 tỷ 876 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76,7%.

Tình hình an ninh trật tự cơ bản được giữ vững, đã phát hiện xảy ra 369 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 281 vụ, đạt tỷ lệ 76,1%. Phát hiện, xử lý 158 vụ phạm tội về ma túy, 179 vụ cờ bạc và 12 vụ phạm tội về mại dâm. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có bước chuyển biến, tuy nhiên tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 106 vụ tai nạn giao thông, làm chết 103 người, bị thương 70 người, giảm 6 vụ, 6 người chết, tăng 10 người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng các mặt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng cán bộ theo phân cấp và thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện diễn tập đối với lực lượng vũ trang. Tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và sa bàn tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Ban chỉ huy quân sự các huyện Kinh Môn, Tứ Kỳ, thị xã Chí Linh và Trung đoàn 125; diễn tập quốc phòng - an ninh tại Gia Lộc, thành phố Hải Dương. Hoàn thành tốt công tác tuyển chon, gọi 1.600 công dân nhập ngũ đợt I năm 2012 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4. Thực hiện CCHC, phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí

Đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh. Rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xây dựng Đề án thành lập một số đơn vị sự nghiệp như: Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Trung tâm xúc tiến Du lịch,…

Đưa vào hoạt động bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa hiện đại” tại thị xã Chí Linh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại một số cơ quan đơn vị. Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, thực hiện thu hút, ưu đãi đối với cán bộ công chức viên chức.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền về Luật Phòng chống tham nhũng; đã xem xét xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ có sai phạm. Cơ bản hoàn thành báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2011 theo quy định.

5. Công tác thi đua, khen thưởng

a) Công tác tham mưu và phối hợp:

Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, trong đó phát động sâu rộng phong trào "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV, nhiệm kỳ 2011- 2015;

Rà soát để sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Quy định về khen thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân giỏi" cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình địa phương giai đoạn hiện nay. Triển khai thực hiện kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012; các nội dung đã ký giao ước thi đua giữa các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng Sông Hồng; xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

Ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương"; chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012) gắn với biểu dương người có công tiêu biểu trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Chỉ đạo các cấp và tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục quán triệt Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2011 với Chính phủ (qua Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương);

Tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn: Chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế lao động, ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với chủ đề "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo, đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Đăng cai tổ chức phát động phong trào thi đua "Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân" do Chủ tịch nước phát động trên quy mô toàn quốc.

b) Kết quả công tác khen thưởng:

Trong 6 tháng đầu năm năm 2012, Ban Thi đua - Khen thưởng đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thành tích, tham mưu giúp Giám đốc Sở lập tờ trình báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng và trình Thủ tướng Chính phủ và Nhà nước xem xét quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác. Kết quả khen thưởng như sau:

* Cấp nhà nước:

- Huân chương Độc Lập hạng Ba: 01 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì: 07 trường hợp (02 tập thể; 05 cá nhân); Huân chương Lao động hạng Ba: 35 trường hợp (07 tập thể, 29 cá nhân);

- Cờ Thi đua của Chính phủ: 08 tập thể;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 76 trường hợp (24 tập thể và 52 cá nhân);

* Khen cấp tỉnh:

- Tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh: 25 tập thể;

- Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 23 cá nhân;

- Tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: 335 tập thể;

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 942 ( 260 tập thể, 682 cá nhân);

6. Một số hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

a) Hạn chế, yếu kém

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ kê hoạch 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, tồn tại:

- Sản xuất công nghiệp đình trệ, tăng trưởng thấp, nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch. Một số công trình dự án đầu tư trọng điểm triển khai chậm, không đạt tiến độ đề ra. Khó khăn vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án chưa được giải quyết dứt điểm. Thu hút vốn FDI giảm mạnh, thị trường bất động sản trầm lắng, tiếp cận vốn vay ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Chương trình xây dựng nông thôn mới kết quả chưa cao, tiến độ lập quy hoạch và đề án nông thôn mới còn chậm, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu.

- Phát triển văn hóa - xã hội: Chất lượng giáo dục ngoài công lập, chất lượng đào tạo nghề còn hạn chế. Chất lượng khám chữa bệnh nói chung, nhất là tuyến cơ sở chưa cao; một số loại bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Chất lượng của phong trào xây dựng làng, khu dân cư văn hóa chưa vững chắc; kết quả giảm nghèo chưa bền vững. Một số vấn đề xã hội nổi cộm chưa được đẩy lùi, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm; tình hình an ninh ở một số địa bàn nông thôn còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định

- Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế như: Quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trường, quản lý quy hoạch và xây dựng, quản lý giá cả. Tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trên đất chuyển đổi, khai thác đất đồi, cát sỏi lòng sông trái phép, lấn chiếm lòng đường vỉa hè diễn ra ở một số địa phương cơ sở. Một số dự án thuê đất để sản xuất kinh doanh, đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị tiến độ thực hiện chậm gây lãng phí, nhiều doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn, gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý kịp thời.

b) Nguyên nhân

* Nguyên nhân khách quan:

Do tác động kinh tế thế giới và trong nước suy giảm và thực hiện chính sách của Chính phủ về tài chính thắt chặt, linh hoạt nhằm ưu tiên mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và một số chính sách, pháp luật của nhà nước còn bất cập trong thực hiện, nhất là chính sách về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng.

Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiềm lực tài chính yếu, trình độ quản trị, khả năng hấp thụ vốn thấp. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu, dịch bệnh luôn tiềm ẩn và có nguy cơ bùng phát.

* Nguyên nhân chủ quan:

Trong chỉ đạo và điều hành một số cơ quan, đơn vị còn thiếu tập trung, thiếu cụ thể và chưa quyết liệt; việc phối hợp giữa một số ngành và giữa ngành với địa phương ở một số công việc cụ thể còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, thiếu biện pháp tích cực, hiệu quả để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong tổ chức thực hiện còn thiếu kế hoạch, thiếu biện pháp cụ thể, không bám sát kế hoạch; thiếu kiểm tra, đôn đốc. Một số ngành, địa phương chưa thật chủ động trong việc tham mưu đề xuất những biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết một số vụ việc phức tạp. Một bộ phận cán bộ ý thức, trách nhiệm không cao, năng lực trình độ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Dự báo 6 tháng cuối năm việc phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp lớn; thu ngân sách giảm nhiều so với kế hoạch, thu hút vốn đầu tư không cao, nhất là thu hút vốn đầu tư nước ngoài khó hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 đề ra ở mức cao nhất, các cấp chính quyền cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những chủ trương, biện pháp đã đề ra ngay từ đầu năm, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ và có cơ chế, quy định cụ thể về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Thực hiện kịp thời việc gia hạn, giảm, miễn một số loại thuế đối với các doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ tài Chính.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính có liên quan tới hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các hành vi gây khó khăn về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện. Thực hiện tốt các Chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2012. Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện Chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn, trong đó tập trung vào các chợ truyền thống.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm chất lượng, giá cả các mặt hàng thiết yếu như: sữa trẻ em, thuốc chữa bệnh, thuốc bảo vệ thực vật,…Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động của các cơ sở kinh doanh ga, xăng dầu.

2. Chuẩn bị tốt điều kiện để giao trồng vụ Mùa năm 2012. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Đề án trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ mở rộng các mô hình sản xuất tập trung, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, úng và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2012.

Hoàn thành phê duyệt quy hoạch nông thôn mới và đề án xây dựng nông thôn mới ở 58 xã giai đoạn I. Huy động, lồng ghép từ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn trên nguyên tắc lựa chọn các dự án cấp thiết, có khả năng hoàn thành trong năm 2012 - 2013 phù hợp với địa bàn từng xã, phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư.

3. Đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố, thị xã; các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực. Đôn đốc hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết các Khu công nghiệp Lai Cách, Đại An (điều chỉnh lần 2), Cẩm Điền - Lương Điền, Cộng Hòa, Lai Vu, quy hoạch chi tiết khu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch được phê duyệt.

Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án Nhiệt điện Hải Dương, dự án nút giao Quốc lộ 5 tại Ngã Ba hàng, dự án khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, dự án Cầu Chanh, dự án cầu Ràm, dự án May Tinh Lợi, dự án dệt Pacific,...và một số dự án khác.

Kiểm tra và có biện pháp xử lý cụ thể đối với một số dự án thuê đất, dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị chậm triển khai, để đất hoang hóa gây lãng phí đất đai.

4. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Rà soát, điều chỉnh tập trung vốn cho các dự án đầu tư có khả năng hoàn thành trong năm 2012 và các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn việc giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; giải ngân nhanh vốn vay tín dụng ưu đãi đối với các dự án đầu tư kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các dự án ODA, vốn FDI.

Tăng cường công tác quản lý xây dựng đô thị, triển khai xây dựng và thực hiện Đề án nâng cấp huyện Kinh Môn lên thị xã Kinh Môn bảo đảm tiến độ trước 2015 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Ban hành và thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn thành phố Hải Dương.

5. Chủ động cân đối ngân sách năm 2012 một cách tích cực nhất. Rà soát các lĩnh vực, thống kê các đơn vị còn nợ thuế, thực hiện các biện pháp tích cực nhất để truy thu tồn đọng thuế, nhất là các doanh nghiệp nợ lớn, nợ kéo dài.

Thực hiện tiết kiệm 15% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm (ngoài khoản chi cho con người) ở tất cả các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Tạm dừng không bổ sung kinh phí cho các nội dung phát sinh ngoài dự toán đã duyệt. Tạm dừng phân bổ các khoản chi thường xuyên chưa phân bổ chi tiết; tạm dừng chưa thanh toán một số dự án đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp. Phấn đấu bảo đảm các khoản chi cho con người và chi thực hiện chính sách an sinh xã hội.

6. Thực hiện chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập xong trong năm 2012. Thực hiện chuyển đổi một số trường trung học phổ thông bán công sang công lập. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non trong toàn tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo nghề.

Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động phòng chống các dịch bệnh có thể xảy ra. Triển khai thực hiện tốt phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”. Thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y dược tư nhân. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giáo dục truyền thống lồng ghép với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và tỷ suất chênh lệch giới tính khi sinh.

Tiếp tục chỉ đạo việc chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII vào năm 2014. Xây dựng mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại Đảo Cò, phát triển khu du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch.

7. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về lao động tại các doanh nghiệp. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật lao động. Quan tâm giải quyết tốt chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo và các chính sách xã hội khác. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hoàn thành việc tu sửa Nhà tưởng niệm nghĩa trang Trường Sơn và nghĩa trang Đường 9 của tỉnh tại Quảng Trị. Tăng cường chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, tiếp tục thực hiện kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nghề, nhất là dạy nghề cho lao động nông thôn. Tích cực triển khai chính sách tín dụng đối với các đối tượng chính sách, tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn.

8. Tăng cường quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều thiếu sót, nhất là công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản. Kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hoạt động đốt lò gạch thủ công, hoạt động khai thác đất đồi, lập bến bãi, khai thác cát sỏi lòng sông trái phép. Khẩn trương chỉ đạo việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 đối với cấp huyện, cấp xã. Đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở cho các hộ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau chuyển đổi ruộng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo và thờ tự. Chỉ đạo xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đôn đốc việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, xây dựng các công trình cấp nước hợp vệ sinh nông thôn.

9. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng các hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tập trung rà soát, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhất là vụ khiếu kiện đông người ở xã Lai Vu (Kim Thành), xã Ứng Hòe (Ninh Giang), chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc.

Tiếp tục xây dựng và củng cố lực lượng công an xã, lực lượng bảo vệ dân phố. Thực hiện tốt Đề án “Làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác quản lý vận tải và đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ kết cấu công trình giao thông nhằm hạn chế, đẩy lùi tai nạn giao trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2012. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thanh Miện, Sở Giao thông Vận tải. Thực hiện kịp thời chính sách đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện công tác tuyển chọn để tổ chức giao quân đợt II năm 2012 hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng cao.

10. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Thi đua, Khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới;

Tập trung chỉ đạo và thực hiện dứt điểm việc xét khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng với gần 2.000 hồ sơ; kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh phát động. Khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, trong đó chú trọng các hình thức khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp công tác, lao động, sản xuất

Ban hành Quy định về khen thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân giỏi" thay và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng để áp dụng thực hiện việt xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng tổng kết năm công tác 2012;

Kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các khối thi đua, tiến hành tổng hợp kết quả thi đua phục vụ cho bình xét, chấm điểm thi đua của các khối. Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố, thị xã khen thưởng tổng kết năm 2012. Thực hiện tốt nội dung trong kế hoạch hoạt động Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng; các tiêu chí thi đua đã được ký kết giữa các tỉnh năm 2012.

Trên đây là kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Cụm thi đua các tỉnh Khu vực đồng bằng Sông Hồng./.


Nơi nhận:

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- UBND tỉnh Bắc Ninh (Đơn vị Cụm trưởng);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Sở Nội vụ tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng,;

- Lưu: VT, N.chính (22B).TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH


Đã ký


Nguyễn Mạnh Hiển
Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012 iconBÁO CÁO Công tác chống buôn lậu, sản xuất mua bán hàng giả và gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012 iconTRÍCH BÁO CÁO Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012 iconTRÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012 iconBÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM & PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012 iconTRÍCH BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế Xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012
...

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012 iconNGHỊ QUYẾT Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012 iconTRÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012 iconTrích Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012 iconBÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012

BÁO CÁO Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2012 iconTRÍCH BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương