MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
tải về 17.97 Kb.
TênMẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chuyển đổi dữ liệu10.10.2012
Kích17.97 Kb.
loạiTài liệu

KHOA KẾ TOÁN – ĐH KTQD


MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP


ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY…


LỜI MỞ ĐẦU

- Nêu lý do chọn đề tài

- Giới thiệu kết cấu đề tài

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ


CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY... (2 điểm)

1.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại công ty…

Trong mục này, học viên cần làm rõ danh mục tài sản cố định hữu hình, sự phân nhóm, phân loại và mà hóa tài sản cố định hữu hình của Công ty...

1.2. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của Công ty...

Trong mục này, học viên cần làm rõ các trường hợp tăng giảm tài sản cố định trong kỳ kế toán hiện hành.

1.3. Tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình trong Công ty...

Trong mục này, học viên phải mô tả được chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận trong trong Công ty liên quan đến ra quyết định đầu tư, quyết định thanh lý, nhượng bán, sửa chữa, sử dụng, bảo quản, kiểm kê về tài sản cố định hữu hình

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY… (4 điểm)


2.1. Kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại Công ty...

2.1.1. Thủ tục, chứng từ

Trong mục này, học viên cần làm rõ thủ tục, chứng từ (có dẫn chứng của Công ty) theo các trường hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của Công ty...

2.1.2. Quy trình ghi sổ

Trong mục này, học viên cần làm rõ quy trình ghi sổ chi tiết tài sản cố định, báo cáo tổng hợp chi tiết (phải trích dẫn sổ của Công ty) theo các trường hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của Công ty (tương ứng với phần chứng từ)...

2.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình của Công ty...

2.2.1. Kế toán tổng hợp tăng, giảm tài sản cố định hữu hình của Công ty...

Trong mục này, học viên cần làm rõ quy trình ghi sổ tổng hợp theo hình thức sổ mà Công ty sử dụng (phải trích dẫn sổ của Công ty)

2.2.2. Kế toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty...

Trong mục này, học viên cần làm rõ phương pháp tính khấu hao, bảng tính khấu hao và sổ kế toán tổng hợp khấu hao.

2.2.3. Kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình của Công ty...

Trong mục này, học viên cần làm rõ chứng từ và quy trình sổ kế toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định hữu hình theo từng phương thức sửa chữa

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY…
(2 điểm)3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty và phương hướng hoàn thiện

3.1.1- Ưu điểm

3.1.2- Nhược điểm

3.1.3. Phương hướng hoàn thiện

3.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty…

3.2.1- Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình

3.2.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán (nên chi tiết tài khoản như thế nào, nên bổ sung thêm hoặc bỏ bớt những bút toán nào, có nên thay đổi phương pháp tính giá hay không...)

3.2.3- Về chứng từ và luân chuyển chứng từ (nên thêm, bớt chứng từ nào, thay đổi kết cấu của chứng từ...)

3.2.4- Về sổ kế toán chi tiết (nên thêm hoặc sửa đổi sổ chi tiết hiện có như thế nào...)

3.2.5- Về sổ kế toán tổng hợp (hình thức sổ có phù hợp không? nên thêm, bớt sổ nào? có thay đổi kết cấu hoặc phương pháp ghi sổ không?)

3.2.6- Về báo cáo kế toán liên quan đến tài sản cố định hữu hình (nên bổ sung thêm báo cáo nào, có nên thay đổi kết cấu, nội dung báo cáo hiện hành không?...)

3.2.7. Điều kiện thực hiện giải pháp (phần này có thể trình bày kết hợp với các giải pháp nêu trên).


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

PHỤ LỤC

Chú ý:

-Điểm trình bày đúng quy định: 1 điểm;

-Điểm kết cấu cân đối: 1 điểm;

-Thiếu 1 trong 3 phần chuyên đề không đạt yêu cầu;

-Chuyên dề dưới 50 trang tiêu chuẩn (tính từ lời nói đầu đến kết luận) cũng không đạt yêu cầu;

-Đề tài này thích hợp với các công ty mà trong kỳ kế toán hiện hành có nhiều biến động liên quan đến tài sản cố định hữu hình.

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN CN&DD Môn thực ngành chuyên ngành

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconĐ Ề CƯƠNG MÔN HỌC Chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconChuyên đề thực tập tốt nghiệp

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconChuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: Ths. Nguyễn Thị Mai Anh

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconTrường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconĐào tạo sinh viên có kiến thức cơ sở như VI sinh vật đại cương, di truyền tiến hóa, hóa sinh, mô học và kiến thức chuyên ngành như công nghệ sinh học, công

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconChương trình Quản trị kinh doanh kết hợp kiến thức chuyên sâu và thực tế ứng dụng, đào tạo ra những nhà quản trị có chất lượng về chuyên môn lẫn đạo đức, góp

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconNGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ (BẬC CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP) Kiến thức

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconChuyên đề thực tập tốt nghiệp Më ®Çu
Ng chØ thiÕt yÕu ®èi víi nh÷ng tæ chøc kinh doanh dÞch vô mµ ®èi víi c¶ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc

MẪU ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KIẾN THỨC NGÀNH CÁC LỚP CAO ĐẲNG NGÀNH BÁO CHÍ

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương