Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh
tải về 52.67 Kb.
TênAnh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh
Chuyển đổi dữ liệu05.09.2012
Kích52.67 Kb.
loạiTài liệu
Câu 1:Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh.


Ý 1: Mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức


Nội dung là phạm trù triết học dùng để chỉ sự tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật, hiện tượng.

Hình thức là phạm trù triết học dùng để chỉ phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của nó.Nội dung và hình thức gắn bó chặt chẽ với nhau, thống nhất biện chứng với nhau. Không có nội dung nào lại không có một hình thức nhất định. Cũng không có một hình thức nào lại không chứa đựng một nội dung nhất định. Cùng một nội dung có thể biểu hiện trong nhiều hình thức, cùng một hình thức có thể chứa đựng nhiều nội dung.Khuynh hướng chủ đạo của nội dung là khuynh hướng biến đổi, còn hình thức là mặt tương đối ổn định trong mỗi sự vật, hiện tượng. Nội dung quyết định hình thức và khi nội dung thay đổi bắt buộc hình thức phải thay đổi theo cho phù hợp


Nội dung quyết định hình thức nhưng hình thức có tính độc lập tương đối và tác động trở lại nội dung. Hình thức phù hợp với nội dung thì thức đẩy nội dung phát triển và ngược lại, hình thức không phù hợp với nội dung sẽ kìm hãm sự phát triển của nội dung
Ý 2: Lấy ví dụ chứng minh


Câu 2: Anh/Chị hãy phân tích và chứng minh quan điểm: Sự phát triển và thay thế lẫn nhau giữa các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên.


Ý 1: Phân tích quan điểm: Sự phát triển và thay thế lẫn nhau giữa các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên.Khái niệm: Hình thái kinh tế - xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.Sự vận động và phát triển của xã hội không tuân theo ý chí chủ quan của con người mà tuân theo các quy luật khách quan, đó là các quy luật của chính bản thân cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội, là hệ thống các quy luật xã hội thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học,... mà trước hết và cơ bản nhất là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quy luật kiến trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng.Nguồn gốc của mỗi sự vận động, phát triển của xã hội, của lịch sử nhân loại, của mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, suy đến cùng đều có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp từ sự phát triển của lực lượng sản xuất của xã hội


Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển xã hội chẳng những diễn ra bằng con đường phát triển tuần tự mà còn bao hàm cả sự “bỏ qua” một hoặc vài hình thái kinh tế - xã hội nhất định.
Ý 2: Lấy ví dụ chứng minh


Câu 3: Thực tiễn là gì? Làm rõ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Rút ra ý nghĩa phương pháp luận.


Ý 1: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.Khái niệm: Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.

Làm rõ khái niệm thực tiễnThực tiễn là cơ sở và mục đích của nhận thứcThực tiễn là động lực thúc đẩy quá trình vận động, phát triển của nhận thức.


Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý


Tính thống nhất biện chứng giữa thực tiễn và nhận thức được thể hiện ở chỗ thực tiễn là xuất phát điểm của nhận thức, quyết định sự hình thành và phát triển của nhận thức, ngược lại nhận thức khi nó phản ánh đúng bản chất và quy luật vận động của sự vật, hiện tượng có thể giúp con người xác định các biện pháp cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của thực tiễn.
Ý 2: Ý nghĩa phương pháp luận

Quán triệt quan điểm thực tiễn, nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên cơ sở thực tiễn, đi sâu vào thực tiễn, dựa trên công tác tổng kết thực tiễn. (Lấy ví dụ để làm rõ)


Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh iconĐồng chí hãy sử dụng lý luận Triết học duy vật biện chứng về mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức cùng với thực tiễn cách mạng Việt Nam để phân

Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh iconĐồng chí hãy trình bày quan điểm Mác xít về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Ý nghĩa của vấn đề này đối với việc xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở nước ta hiện nay

Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh iconSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh iconGIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh iconCâu 1: anh (chị) hãy phân tích những điểm chung và khác biệt giữa quản lý nhà nước với các dạng quản lý xã hội khác để chứng tỏ “qlnn là một dạng quản lý xã hội

Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh iconỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP”

Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh iconĐề tài 2: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh iconSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh iconSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Lấy ví dụ để chứng minh iconỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương