2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006
tải về 0.86 Mb.
Tên2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu10.10.2012
Kích0.86 Mb.
loạiQuyết định
1   2   3   4   5   6   7   8   9


BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM DỰ

HỘI THẢO, TẬP HUẤN

Số:...............

- Nội dung hội thảo (tập huấn):...............................................................................

- Địa điểm hội thảo (tập huấn):................................................................................

- Thời gian hội thảo: ......................... ngày, từ ngày...../...../......đến ngày..../.../.....

Số

TT

Họ và tên người


tham dự hội thảo, tập huấn

Chức

vụ

Đơn vị

công tác

Số tiềnnhận

Ngày

.....

Ngày......

….

Tổng số

A

B

C

D

1

2

3

4

E


Cộng

x

x

x

Tổng số người tham dự:.............................................................................................

Tổng số tiền đã chi (Viết bằng chữ):..........................................................................Ngày..... tháng.....năm.....

Thủ trưởng đơn vị
Người chi tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Ký, họ tên)
Đơn vị:....................................

Bộ phận:................................
Mẫu số C40b - HD

(Đã ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ- BTC

Mã đơn vị QHNS:................

ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

liên quan:

2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 iconHà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 iconLUẬT CHỨNG KHOÁN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 70/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 iconQuyẾt đỊnh CỦa bỘ trưỞng bỘ xây dỰng sỐ 01/2006/qđ-bxd ngày 05 tháng 01 năm 2006 ban hành tcxdvn 362: 2005

2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 iconQuyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010

2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 iconQUYẾT ĐỊNH Về một số chủ trương và giải pháp điều hành phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 iconQUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 290/2006/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC THỜI KỲ 2006 2010"

2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 iconQUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN SỐ 49/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2006 BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH

2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 iconQuyết định này. QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TOÀN VÀ HIỆU LỰC THUỐC CỔ TRUYỀN Ban hành kèm theo Quyết định số 371/BYT-QĐ ngày 12 tháng 3 năm 1996

2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 iconQuyết định này. QUY CHẾ BÁO CÁO THỐNG KÊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 96, ngày 17 tháng 3 năm 1997

2- Mẫu chứng từ kế toán 1- Mẫu chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 iconQUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương