Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005
tải về 20.47 Kb.
TênTài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2013
Kích20.47 Kb.
loạiTài liệu
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: TÂM LÝ HỌC

(Dùng cho tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng ngành QLGD)


Chương 1: Tâm lý học là một khoa học

I. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học;

II. Bản chất của tâm lý người.


Chương 2: Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành phát triển tâm lý.


I. Hoạt động.

1. Khái niệm hoạt động

II. Giao tiếp.

1. Khái niệm giao tiếp

III. Tâm lý là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp.

1. Mối quan hệ giữa hoạt động và giao tiếp;

2. Vai trò của hoạt động và giao tiếp trong sự hình thành và phát triển tâm lý.


Chương 4: Hoạt động nhận thức.


I. Nhận thức cảm tính.

1. Cảm giác: (Khái niệm, Đặc điểm, Bản chất, Vai trò)

2. Tri giác: (Khái niệm, Đặc điểm, Vai trò)

- So sánh cảm giác – tri giác

II. Nhận thức lý tính.

1. Tư duy:

- Khái niệm;

- Đặc điểm;

- Các giai đoạn của một quá trình tư duy;

- So sánh tư duy và nhận thức cảm tính.


Chương 6: Nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách.


I. Khái niệm chung về nhân cách.

1. Định nghĩa.

II. Sự hình thành và phát triển nhân cách.

1. Các yếu tố chi phối sự hình thành và phát triển nhân cách

2. Các con đường hình thành và phát triển nhân cách.

* Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình tâm lý học đại cương - PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005

2. Tâm lý học đại cương – Trần Trọng Thủy-NXBGD 1998


Khoa Giáo dục


HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: GIÁO DỤC HỌC

(Dùng cho tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng ngành QLGD)


CHƯƠNG I: GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC

1. Giáo dục học là một hiện tượng đặc trưng của xã hội loài người.

2. Giáo dục học là một khoa học

2.1 Sự ra đời và phát triển của giáo dục học

2.2 Đối tượng và nhiệm vụ của giáo dục học

2.2 Một số khái niệm của giáo dục học

3. Hệ thống các khoa học về giáo dục và mối quan hệ của chúng với khoa học khác.

3.1 Hệ thống các khoa học giáo dục.

3.2 Mối quan hệ của giáo dục học với các khoa học khác


CHƯƠNG II. GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

1. Các chức năng xã hội của giáo dục

1.1 Chức năng kinh tế - sản xuất

1.2 Chức năng chính trị - tư tưởng

1.2 Chức năng văn hóa – xã hội

2. Xã hội hiện đại và những thách thức đặt ra cho giáo dục

2.1 Đặc điểm của xã hội hiện đại

2.2 Những thách thức đặt ra cho giáo dục

3. Xu hướng phát triển giáo dục thế kỷ XXI và định hướng phát triển giáo dục

3.1 Xu thế phát triển giáo dục.

3.2 Định hướng phát triển giáo dục thế kỷ XXI


CHƯƠNG III. GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

1. Nhân cách và sự phát triển nhân cách

1.1 Khái niệm con người, cá nhân, nhân cách

1.2 Khái niệm sự phát triển nhân cách

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách

2.1 Vai trò của yếu tố di truyền và bẩm sinh

2.2 Vai trò của yếu tố môi trường

2.3 Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách

2.4 Vai trò của hoạt động cá nhân đối với sự phát triển nhân cách

3 Giáo dục và sự phát triển nhân cách của học sinh theo lứa tuổi

3.1 Trẻ trước tuổi đi học

3.2 Học sinh tiểu học

3.3 Học sinh trung học cơ sở

3.4 Học sinh trun học phổ thông

4. Một số phẩm chất nhân cách của con người Việt Nam cần giữ gìn và phát huy


CHƯƠNG IV. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC

1. Khái niệm mục đích, mục tiêu giáo dục

1.1 Mục đích giáo dục

1.2 Mục tiêu giáo dục

2. Mục tiêu giáo dục Việt Nam

2.1 Những căn cứ để xây dựng mục tiêu giáo dục

2.2 Mục tiêu giáo dục của Việt Nam

3. Nguyên lý giáo dục

3.1 Khái niệm về nguyên lý giáo dục

3.2 Nội dung nguyên lý giáo dục

3.3 Phương hướng quán triệt nguyên lý giáo dục


CHƯƠNG V. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

1. Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân

1.1 Hệ thống giáo dục là gì

1.2 Nguyên tắc xây dựng hệ thống giáo dục

2. Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

2.1 Giáo dục mầm non

2.2 Giáo dục phổ thông

2.3 Giáo dục nghề nghiệp

2.4 Giáo dục đại học

3. Định hướng hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân

3.1 Sự phát triển của hệ thống giáo dục trong xã hội hiện đại

3.2 Định hướng hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân


Tài liệu tham khảo: Giáo dục học tập 1. NXB DDHSP, 2006. (Từ chương I đến chương V). Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên)

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005 iconTài liệu tham khảo: [1]. Giáo trình hệ thống mạng máy tính 1,2,3 Sisco system, NXB Lao động Xã hội, 2005

Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005 iconTài liệu tham khảo: Đỗ Xuân Lôi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005 iconTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực. Các tài liệu tham khảo được trích dẫn

Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005 iconTài liệu tham khảo bắt buộc Giáo trình Quản trị nhân lực, Bộ môn QTDNTM Job Search Guide 2006-2007
Ng tin viÖc lµm; c¸c ®iÒu kiÖn vµ quy tr×nh tham gia tuyÓn dông nh©n sù ë c¸c doanh nghiÖp; c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ hîp ®ång lao...

Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005 iconBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005 iconTÀI LIỆU THAM KHẢO GS. TS. Nguyễn Hữu Vui (chủ biên): Lịch sử triết học. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009

Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005 iconTÀI LIỆU THAM KHẢO GS. TS. Nguyễn Hữu Vui (chủ biên): Lịch sử triết học. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009

Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005 iconTài liệu tham khảo: + Ngô Thúc Lanh: Đại số tuyến tính, NXBĐH & THCN,Hà Nội. 1970

Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005 iconTài liệu tham khảo: [2] Vũ Công Tuấn -Thẩm định dự án đầu tư Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 1999

Tài liệu tham khảo: Giáo trình tâm lý học đại cương PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức-NXB ĐHSPHN 2005 iconTài liệu cụ thể II. TÀI LIỆU THAM KHẢO THƯ VIỆN ĐỀ XUẤT

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương