CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG
tải về 0.64 Mb.
TênCHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG
trang15/16
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2013
Kích0.64 Mb.
loạiChương trình
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Phụ lục 24
BÁO CÁO CHÍNH THỨC VỀ HÀNH VI CAN THIỆP BẤT HỢP PHÁP

Các thông tin cung cấp trong báo cáo này là hạn chế và chỉ phổ biến cho những người có thẩm quyền

BÁO CÁO CUỐI CÙNG

Về hành vi can thiệp bất hợp pháp


Hồ sơ số: ...................................

Ngày….. / tháng… /năm ...........

Đánh dấu

a) Hành vi chiếm đoạt tầu bay bất hợp pháp 

b) Hành vi định chiếm đoạt tầu bay bất hợp pháp 

c) Hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn HKDD 

d) Hành vi bất hợp pháp dự định chống lại an toàn HKDD 

e) Hành vi can thiệp bất hợp khác 


Phần I: Các thông tin về sự cố


A. Các thông tin chung


1. Quốc gia cung cấp báo cáo .....................

2. Thời gian xảy ra sự cố ......................

(Ngày/ tháng/ năm )

3. Thời điểm xảy ra sự cố ......................

(giờ địa phương tính theo 24 giờ)

4. Khoảng thời gian xảy ra sự cố ......................


B. Các chi tiết của hành vi can thiệp bất hợp pháp


1. Thông tin về chuyến bay

Ngày khởi hành của chuyến bay ................................

(ngày/ tháng/ năm)

Giờ khởi hành của chuyến bay .......................

(giờ địa phương- tính theo 24 giờ)

Số hiệu chuyến bay ……………..

Loại tàu bay...........................................................................

Nhà khai thác .......................................................................

Số lượng hành khách..................................................................

Số lượng tổ bay ...........................................................................

Nhân viên an ninh trên chuyến bay (nếu có)

Số lượng kẻ phạm tội .................................................................

Loại chuyến bay (thường lệ, thuê chuyến v.v..) ........................

Sân bay khởi hành:

Tên ......................... Quốc gia .................

Nơi đến theo dự định:

Tên ......................... Quốc gia .................


2. Tầu bay

Quốc gia đăng ký ...............................................................................

Số hiệu đăng ký ...........................................................................

Loại tầu bay ...............................................................................

Sân bay mà ở đó thiết bị/chất phá hoại (được cho rằng) đã đưa lên tầu bay ........................................................................................


3. Các công trình hoặc trang thiết bị của sân bay bị ảnh hưởng

............................................................................................

...........................................................................................


C. Sự việc


1. Vị trí của tầu bay 2. Trang thiết bị mặt đất

Trên mặt đất Trong sân bay 

Đang bay Ngoài sân bay 


2. Vũ khí/thiết bị Mô tả Thật Giả

Vũ khí 1 …................................................. 

Vũ khí 2 ..….............................................. 

Vũ khí 3 .....….......................................... 

Vũ khí 4 .......…........................................ 

Vũ khí 5 .........…...................................... 

Thuốc nổ ......................................……........ 

Chất cháy ................................................. 

Loại khác ( mô tả) .................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

4. Thông tin liên lạc

4.1 Nguồn đe dọa

Thông báo viết tay 

Gọi điện thoại 

Cách khác (mô tả) .............................................

...........................................................................

............................................................................

4.2 Người nhận tin

Tổ bay 

Tổ tiếp viên 

Nhân viên mặt đất của hãng hàng không 

Hành khách 

Người khác (mô tả)

.......................................................

.......................................................

4.3 Những đòi hỏi cụ thể ? Có Không

......................................................................... 

.........................................................................

4.4 Người truyền đạt các đòi hỏi đến nhà chức trách ở mặt đất

Có Không

Phi công ? 

Kẻ tội phạm ? 

Người khác (mô tả) ......................................................

.......................................................................................

........................................................................................


5. Các biện pháp ứng phó Có Không

5.1Có nỗ lực nào ngăn chặn hành động của kẻ tội phạm không? 

5.2 Nếu có, thì bằng cách nào?

Thương lượng Vũ lực Cách khác 

5.3 Kết quả

Thành công Không thành công 


Có Không

5.4 Kẻ tội phạm có vào buồng lái không? 

Nếu có, mô tả ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Có Không

5.5 Các thành viên của tổ bay có danh mục kiểm tra bom không? 

5.6 Thành viên của tổ bay có quen thuộc với vị trí đặt bom ít bị

hư hại nhất không ? 

5.7. Kẻ tội phạm có:

- Kiến thức kỹ thuật về hoạt động c ủa tầu bay không ? 

- Quen thuộc với thiết kế của tầu bay ? 

- Kiến thức về sân bay hoặc các phương tiện dẫn đường chính ? 

Nếu có yêu cầu giải thích .……………………………………………………………………..

.………………………………………………………………...................................................


6. Nơi tránh của máy bay (Yêu cầu trả lời chỉ khi máy bay bay tránh)


6.1 Thống kê các sân bay theo thứ tự về thời gian

Sân bay Nước Thời gian và thời Thời gian và Được phép

điểm đến thời điểm đi hạ cánh

Có Không

a/ ......... ................ ............................. ............................. 

b/......... ................. ............................ .............................. 

c/......... ................. ............................. ............................. 

d/........ .................. ............................. ............................ 

e/........ .................. ............................. ............................. 


6.2. Có đủ nhiên liệu để đến tất cả các nơi đã được phép ?

liệt kê dưới đây Có Không

a/ ..............................................................................  

b/..............................................................................  

c/..............................................................................  

d/..............................................................................  

e/..............................................................................  

Nếu có, mô tả ...........................................................

................................................................................

................................................................................


6.3 Tổ lái có các bản đồ cần thiết phù hợp của các nơi đến?

Thống kê dưới đây Có Không

a/ ..............................................................................  

b/..............................................................................  

c/..............................................................................  

d/..............................................................................  

e/..............................................................................  

Nếu có, mô tả ...........................................................

................................................................................

................................................................................


6.4 Có hành khách nào được phép rời máy bay tại một sân bay nào đó không? Thống kê sân bay theo thứ tự thời gian

Sân bay Có Không

a/ ..............................................................................  

b/..............................................................................  

c/..............................................................................  

d/..............................................................................  

e/..............................................................................  

Nếu có, mô tả ...........................................................

................................................................................

................................................................................

6.5 Có hành động tại sân bay nào đó để giải quyết sự cố không ?

Thống kê dưới đây

Sân bay Có Không

a/ ..............................................................................  

b/..............................................................................  

c/..............................................................................  

d/..............................................................................  

e/..............................................................................  

Nếu có, mô tả ...........................................................

................................................................................

................................................................................


6.6 Có tiến hành bảo dưỡng tại sân bay nào đó không ? Thống kê dưới đây:

Sân bay Có Không

a/ ..............................................................................  

b/..............................................................................  

c/..............................................................................  

d/..............................................................................  

e/..............................................................................  

Nếu có, mô tả ...........................................................

................................................................................

……………………………………………………….

D. Những kẻ tội phạm


Tổng số những kẻ tội phạm ...................................................

1. Tên ........................................................... (nam/ nữ)

Bí danh ..............................................

Ngày sinh .............................. Nơi sinh ................Quốc tịch ..........

(ngày/ tháng/ năm)

Sân bay lên máy bay ........................ ...................................

Tên Nước

Kẻ tội phạm vào được máy bay/ công trình như thế nào ?

.....................................................................................................

.....................................................................................................


2. Tên ........................................................... ( nam/ nữ )

Bí danh ..............................................

Ngày sinh ............................. Nơi sinh ................Quốc tịch ..........

(ngày/ tháng/ năm)

Sân bay lên máy bay .................................. .............................

Tên Nước

Kẻ tội phạm vào được máy bay/công trình như thế nào ?

.....................................................................................................

.....................................................................................................


3. Tên ........................................................... ( nam/ nữ )

Bí danh ..............................................

Ngày sinh .............................. Nơi sinh ................Quốc tịch ..........

(ngày/ tháng/ năm)

Sân bay lên máy bay ..................................... ..............................

Tên Nước

Kẻ tội phạm vào được máy bay/công trình như thế nào ?

.....................................................................................................

.....................................................................................................


E. An ninh sân bay

Có Không

 1. Sân bay nơi kẻ tội phạm lên máy bay có

chương trình an ninh sân bay ?  

2. Chương trình an ninh có qui định sự bảo vệ đối với

khu bay (như hàng rào, người bảo vệ, cổng được

khóa, tuần tra, hệ thống nhận diện v.v... ) không ?  


3. Có các thẻ nhận dạng được cấp cho các nhân viên mặt đất

và các dịch vụ bổ trợ có được xem xét thường xuyên không ?  


4. Kiểm tra/soi chiếu hành khách, tổ lái và hành lý xách tay:

a/ Tất cả hành khách và hành lý xách tay có phải chịu sự kiểm tra/

soi chiếu đối với tất cả các chuyến bay quốc tế không ?  

b/ Tất cả hành khách và hành lý xách tay có phải chịu sự kiểm tra/

soi chiếu đối với tất cả các chuyến bay trong nước không?  

c/ Các thành viên của tổ lái có chịu sự kiểm tra an ninh không?  

d/ Tất cả hành khách và hành lý xách tay của họ đã qua kiểm tra/

soi chiếu có được kiểm tra lại trước khi lên máy bay nếu chúng

để lẫn hoặc tiếp xúc với những người chưa qua kiểm tra/soi chiếu

không?  


5. Hệ thống kiểm tra/soi chiếu được sử dụng.

Soi chiếu tại cửa (lối vào trực tiếp đến máy bay  

Soi chiếu khu cách ly nhỏ trước khi lên máy bay bay  

Soi chiếu phòng chờ lớn  


6. Hệ thống kiểm tra an ninh được sử dụng :

Thiết bị phát hiện kim loại:

Cổng từ  

Thiết bị cầm tay  

Thiết bị soi chiếu tia X  

Kiểm tra bằng tay  

Loại khác  

7. Hoạt động của các thiết bị phát hiện kim loại và các máy tia

X gần đây có được kiểm tra sử dụng đồ vật thử nghiệm không ?  


8. Có huấn luyện đều đặn với các nhân viên an ninh sử dụng

máy phát hiện kim loại và máy tia X không ?  


9. Đối chiếu hành lý :

a/ Có thực hiện việc cân đối số lượng hành khách đã làm thủ tục

với số lượng hành lý được đưa lên máy bay không ?  

b/ Có thủ tục ở như điểm a/ trên đối với các hành khách nối chuyến

và các hành lý ký gửi liên chặng của họ không ?  


10. Những kẻ tội phạm có chống lại các biện pháp an ninh tại chỗ

bằng cách sử dụng:

Sức mạnh  

Cách khác  

Mô tả tóm tắt …………………………………………………..

.....................................................................................................

.....................................................................................................11. Các biện pháp và thủ tục mới nào sẽ được thực hiện hoặc dự tính sẽ thực hiện để ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn ?

....................................................................................................

..................................................................................................


F. Kết thúc sự cố


1. Vị thế của người thương lượng (giải thích nếu người đàm phán có quyền quyết định hoặc chỉ hành động như người trung gian )

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. Sân bay/ máy bay

Số lượng những người bị ảnh hưởng :

Bị chết Bị thương

Tổ lái ............. ...............

Hành khách ……….. ……………

Tội phạm …………. ……………

Những người khác …………… ……………….


3. Hoàn cảnh chết và bị thương

..............................................................................................................

...............................................................................................................

4. Thiệt hại đối với máy bay/trang thiết bị sân bay (mô tả sơ lược bao gồm giá trị tổn thất, thời gian đã mất, và các chuyến bay bị ảnh hưởng)

..............................................................................................................

...............................................................................................................

5. Cung cấp bất cứ thông tin bổ sung nào liên quan đến sự đối phó với các thủ tục an ninh trong quá trình xảy ra sự cố.

..............................................................................................................

...............................................................................................................

Phần II: Các thông tin liên quan đến các hành động đã thực hiện để giải phóng hành khách và tổ lái và trả lại máy bay, nếu có thể

1. Hành động đã thực hiện để giải phóng hành khách và tổ lái:

..................................................................................................................

..................................................................................................................


2. Hành động đã thực hiện để tạo điều kiện cho việc tiếp tục cuộc hành trình của hành khách và tổ lái càng sớm càng tốt:

..................................................................................................................

...................................................................................................................


3. Hành động đã thực hiện để trả lại máy bay và hàng hoá của nó, không chậm trễ, cho những người có quyền sở hữu hợp pháp:

..................................................................................................................

..................................................................................................................


Phần III: Thông tin liên quan đến các biện pháp được thực hiện đối với những kẻ tội phạm


1.Hành động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc bắt giữ những kẻ tội phạm và những biện pháp được thực hiện khác để bảo đảm có sự hiện diện của kẻ tội phạm:

..................................................................................................................

..................................................................................................................


2. Hành động được thực hiện để tiến hành các thủ tục dẫn độ hoặc đệ trình trường hợp này đến các cơ quan có thẩm quyền để truy tố; thông báo về kết quả của các thủ tục như vậy, nếu có (mặt khác, cung cấp các thông tin như vậy một cách riêng rẽ một cách sớm nhất).

................................................................................................................

................................................................................................................


Phần IV: Các thông tin bổ sung có liên quan khác

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................................


Tên

.........................................

Chức danh

...........................................

Cơ quan


- Báo cáo này theo yêu cầu của Phụ lục 17, Mục 11 của Công ước La-hay, Điều 13 Công ước Môngrêan

- Báo cáo này được hoàn thành và gửi tới ICAO trong vòng sáu mươi ngày kể từ khi xảy ra sự cố với các thông tin liên quan.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

liên quan:

CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG icon“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo “. Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta

CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG iconDƯ ÂM KHI PHẬT NGỌC RỜI SAN JOSE
«Hy Lạp đang quay sang Trung Quốc để vực dậy kinh tế. Le Figaro khá gay gắt, nhấn mạnh trong hàng tựa «cánh tay mà Trung Quốc chìa...

CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG iconKhông xây dựng được một cơ cấu tổ chức phù hợp, không ổn định được nhân sự, không thu hút và giữ được nhân sự giỏi, không kiểm soát được tình hình tài chính, không xây dựng được một thương hiệu tốt, V v

CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG iconThẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, ra đời từ phương thức mua bán chịu hàng hoá bán lẻ và phát triển gắn liền với sự ứng dụng công

CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG iconCỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG iconPhần 18 VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG iconGIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG iconG iới thiệu Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng
«Năng suất Chất lượng Hiệu quả» và cam kết cung cấp thức ăn thuỷ sản đạt chất lượng, đảm bảo không có dư lượng kháng sinh trong danh...

CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG iconĐẩy nhanh tiến độ hiện đại hoá ngân hàng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG iconQuản lý tài sản, “chuyện không dễ” đối với các ngân hàng

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương