BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011
tải về 131.75 Kb.
TênBÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011
Chuyển đổi dữ liệu29.04.2013
Kích131.75 Kb.
loạiBáo cáo


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày tháng 11 năm 2011


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên

từ năm 2009 đến 30/10/2011
Phần thứ nhất

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


I- Thuận lợi, khó khăn của tỉnh trong việc triển khai Nghị quyết 30a

1. Thuận lợi

- Trong quá trình triển khai Nghị quyết 30a, tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ, ngành TW, đặc biệt là sự giúp đỡ có hiệu quả của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan thành viên trong đoàn công tác 30a của Chính phủ đã kịp thời hướng dẫn và giúp 4 huyện nghèo của tỉnh Điện Biên trong việc xây dựng, tham gia cho ý kiến vào Đề án giảm nghèo nhanh, bền vững của 4 huyện nghèo.

- Nghị quyết 30a đã tạo ra nguồn lực đầu tư rất lớn để tỉnh Điện Biên được tăng cường một bước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

- Các chính sách hỗ trợ trong Nghị quyết 30a được ban hành phù hợp với nhu cầu, đời sống sinh hoạt và tình hình thực tế đối với đồng bào nghèo.

2. Khó khăn

- Các huyện nghèo đều có địa hình chia cắt lớn, đồng bào sinh sống phân tán, giao thông đi lại rất khó khăn, trình độ dân trí thấp, nên việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và hướng dẫn cho người dân trong việc triển khai các nội dung hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 30a còn nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ tổ chức thực hiện; đặc biệt là đối với công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

- Tập quán sản xuất, canh tác của đại bộ phận đồng bào đều lạc hậu, chủ yếu là tự cung tự cấp và dựa phần lớn vào điều kiện tự nhiên, nên việc vận động, tuyên truyền đồng bào chuyển đổi tập quán canh tác, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng rất khó khăn.

- Trình độ năng lực tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành nhất là cấp xã còn hạn chế, lúng túng trong việc vận dụng cơ chế sách để triển khai thực hiện nhằm rút ngắn thời gian thực hiện để sớm đưa các chính sách hỗ trợ đến người dân.

II- Tổ chức triển khai xây dựng Đề án

Theo Nghị quyết 30a của Chính Phủ, tỉnh Điện Biên có 4 huyện nghèo, gồm huyện: Mường Ảng, Mường Nhé, Điện Biên Đông và Tủa Chùa, với tổng số 47 xã (trong đó có 42 xã và 10 bản đang được hưởng các chính sách và đầu tư theo chương trình 135 giai đoạn II). Để chỉ đạo tổ chức triển khai NQ 30a, tỉnh Điện Biên đã thực hiện những nội dung công việc sau:

1. Thành lập bộ máy triển khai thực hiện

a) Thành lập các Ban chỉ đạo

- Ở cấp tỉnh: Để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; ngày 25/02/2009, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo của tỉnh1, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban; đồng thời đã phân công cho 4 đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, phụ trách 4 huyện nghèo để chỉ đạo, Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn2; Tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành trực tiếp xuống giúp các huyện xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

- Ở cấp huyện: UBND các huyện đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện, do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo; Huyện ủy các huyện đã phân công cho mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp phụ trách, chỉ đạo một xã triển khai Nghị quyết 30a và Quyết định 167 của Chính phủ;

- Ở cấp xã: UBND các xã đã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo XĐGN các xã, thị trấn; đồng thời đã thành lập Đội công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở tại các bản để tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và không có khả năng tự xây dựng nhà ở theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08 của liên Bộ.

b) Việc chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện

- Để tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a và Quyết định 167 của Chính phủ, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho 20 Sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị hướng dẫn các huyện xây dựng Đề án, đồng thời cử cán bộ xuống trực tiếp phối hợp cùng với các huyện để thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình KT-XH của huyện làm cơ sở cho việc xây dựng Đề án3 ;

c) Công tác tuyên truyền, quán triệt tới các cấp, các ngành

Ngay sau Hội nghị triển khai Nghị quyết 30a của Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp tỉnh và cấp huyện với thành phần mở rộng (Hội nghị cấp tỉnh mời mở rộng đến Bí thư, Chủ tịch UBND xã; hội nghị cấp huyện mời mở rộng đến bí thư, trưởng thôn, bản và 1 số cán bộ xã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ). Hội nghị đã quán triệt chủ trương, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào nghèo và những yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, của các ngành thành viên Ban chỉ đạo các cấp trong việc triển khai Nghị quyết 30a và Quyết định 167; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các phòng ban của huyện và cán bộ ở các xã, bản.

2. Hệ thống văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng đề án, phê duyệt đề án, tổ chức thực hiện đề án

Trên cơ sở Nghị quyết 30a của Chính phủ, Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ ngành Trung ương; UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện Đề án4.

3. Quy trình xây dựng, phê duyệt đề án

Kế hoạch xây dựng Đề án của tỉnh được tiến hành theo 2 bước:

+ Bước 1: Xây dựng Đề án sơ bộ trình UBND tỉnh phê duyệt trước 31/3/2009.

+ Bước 2: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án trong quý 4/2009

- Từ ngày 01/3/2009 - 25/3/2009 các huyện nghèo đã rà soát đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, xây dựng Đề án phát triển kinh tế, xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009 - 2020; Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 3/2009 đề án của các huyện nghèo đã được đoàn công tác liên ngành của Chính phủ tham gia cho ý kiến. Đến ngày 09/4/2009 UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án bước 1 của 4 huyện nghèo5.

- Trên cơ sở Văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Điện Biên đã tiếp tục chỉ đạo các huyện và các ngành được phân công giúp đỡ tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh các số liệu trên cơ sở đó tính toán nhu cầu vốn cho từng giai đoạn của Đề án và gửi các Bộ, ngành TW tham gia cho ý kiến. Trong tháng 11/2009, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án giảm nghèo nhanh, bền vững (lần 2) cho 4 huyện nghèo của tỉnh6.


Phần thứ hai

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


I. Việc bố trí kinh phí thực hiện NQ 30a từ năm 2009 đến 30/10/2011

1. Kết quả phân bổ vốn kinh phí

- Đến 31/10/2011, tổng kinh phí giao cho 4 huyện nghèo để thực hiện các chính sách theo NQ 30a là 362.380 triệu đồng, gồm: kinh phí sự nghiệp để hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập: 78.690 triệu đồng; vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT: 283.690 triệu đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT

Nguồn vốn

Tổng cộng

2009 - 10/2011

Mường Nhé

Tủa Chùa

Mường Ảng

Điện Biên Đông

1

Vốn hỗ trợ sx, tạo việc làm, tăng TN

78.690

24.745

18.780

18.805

16.360
02 năm (2009 - 2010)

51.850

17.510

12.070

12.620

9.650

 

6 tháng đầu năm 2011

26.840

7.235

6.710

6.185

6.710

2

Vốn hỗ trợ đầu tư XDCSHT

283.690

70.140

71.550

69.000

73.000
02 năm (2009 - 2010)

166.690

36.140

43.550

43.000

44.000

 

6 tháng đầu năm 2011

117.000

34.000

28.000

26.000

29.000

 

Tổng số:

362.380

94.885

90.330

87.805

89.360


2. Vốn hỗ trợ của các Tập đoàn, Tổng công ty đối với huyện nghèo

04 huyện nghèo của tỉnh được thụ hưởng Chương trình 30a đã được các Tập đoàn, Tổng công ty nhận hỗ trợ, cụ thể:

- Huyện Tủa Chùa được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cam kết hỗ trợ trong 2 năm 2009 - 2010 là 60 tỷ đồng (Hỗ trợ xây dựng 11 nhà nội trú dân nuôi Trung học cơ sở tại 11 xã và 03 trường Trung học phổ thông với kinh phí: 37,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia kinh phí: 2,715 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo: 19,485 tỷ đồng). Đến nay đã thực hiện giải ngân được 40.045/60.000 triệu đồng, đạt 66,7%.

- Huyện Mường Ảng được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cam kết hỗ trợ 100 tỷ đồng trong 2 năm 2009- 2010 (Hỗ trợ nhà ở cho 1.131 hộ nghèo, kinh phí 16,965 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng nhà ở nội trú dân nuôi (100 phòng), kinh phí 20 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 05 trạm y tế xã, tổng kinh phí 10 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 08 trường học, tổng kinh phí 53,035 tỷ đồng). Đến nay đã thực hiện giải ngân được 56.407/100.000 triệu đồng, đạt 56,4%.

- Huyện Điện Biên Đông được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cam kết hỗ trợ 30 tỷ đồng trong 2 năm 2011-2012 để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ 3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng một khu nhà ở cho học sinh bán trú dân nuôi trong năm 2009 tại xã Phình Giàng. Đến nay đã thực hiện giải ngân được 26.101 triệu đồng.

- Huyện Mường Nhé: Được Tổng Công ty thăm dò và khai thác Dầu khí (PVEP) hỗ trợ là 10 tỷ đồng; Quỹ Ngày vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 2,9 tỷ đồng; Tổng Công ty thủy tinh và gốm xây dựng hỗ trợ 2 tỷ đồng; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thông báo hỗ trợ 7 tỷ đồng (trong đó đã chuyển kinh phí cho huyện Mường Nhé được 2 tỷ đồng); Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng, Ngân hàng Công thương Việt Nam hỗ trợ 02 tỷ đồng để xây nhà ở cho hộ nghèo và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cam kết hỗ trợ 30 tỷ đồng trong 2 năm 2011-2012 để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (đến nay đã thực hiện 3.320 triêu đồng để làm nhà cho hộ nghèo, 01 tỷ đồng xây nhà bán trú dân nuôi và 156 triệu đồng mua sắm máy vi tính cho trường học). Số tiền hỗ trợ đã giải ngân được 22.436 triệu đồng;

II. Kết quả triển khai thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 30a

1. Chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập

a) Hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng

Các huyện đã thực hiện chính sách khoán khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng, khoán chăm sóc rừng trồng được 46.848,2ha7 với kinh phí thực hiện 16.058,4 triệu đồng. Thực hiện hỗ trợ trồng rừng sản xuất tập trung 2.887,9 ha với kinh phí 3.942 triệu đồng8. Hỗ trợ bảo vệ và 50 ha rừng sản xuất; huyện Mường Ảng triển khai trồng mới 48,2 ha rừng sản xuất và đang rà soát diện tích các hộ nhận khoán chăm sóc, bảo vệ). Huyện Tủa chùa trồng mới 60,01 ha Chè shantuyết, kinh phí 2,5 tỷ đồng, nâng diện tích từ 2009 đến nay là 202,4 ha, hỗ trợ cho các hộ tham gia trồng chè 459 hộ với tổng số lương thực hỗ trợ 158.153,5 tấn (trong đó: hỗ trợ gạo cho hộ nghèo trồng chè 10 tháng 2011: 24.103 tấn).

Hiện nay, các huyện nghèo tiếp tục hoàn thành công tác giao khoán, khoanh nuôi, bảo vệ rừng năm 2010 và triển khai khảo sát diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng (huyện Mường Nhé đang xây dựng hồ sơ thiết kế mới 4.024,1ha rừng)

b) Hỗ trợ sản xuất

- Trong 02 năm 2009-2010:

+ Hỗ trợ khai hoang, phục hóa: huyện Mường Nhé thực hiện hỗ trợ khai hoang, phục hóa 136,1 ha, kinh phí 1.402,7 triệu đồng; huyện Điện Biên Đông hỗ trợ tạo ruộng bậc thang 103ha, kinh phí 1.029 triệu đồng. Các huyện đang triển khai dự án quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, sắp xếp ổn định dân cư đến năm 2020.

+ Hỗ trợ giống nông nghiệp: 4 huyện nghèo đã thực hiện hỗ trợ giống nông nghiệp, vật tư, phân bón để chuyển đổi cây trồng với kinh phí thực hiện 7.781,3 triệu đồng (gồm: huyện Mường Nhé 1.846,3 triệu đồng; Điện Biên Đông 3.000 triệu đồng; Tủa Chùa 1.935 triệu đồng; Mường Ảng 1.000 triệu đồng).

- 10 tháng đầu năm 2011:

+ huyện Điện Biên Đông đã triển khai thực hiện 05 mô hình khuyến nông (trong đó: Mô hình 3,5 ha trồng mía kinh phí 433,6 triệu đồng, tại 03 xã Mường Luân, Chiềng Sơ, Thị trấn; Mô hình 3ha trồng chuối, kinh phí 328,6 triệu đồng tại 03 xã Mường Luân, Chiềng Sơ, Keo Lôm; Mô hình trồng rau an toàn tại xã Pú Nhi với điện tích 6ha 98 hộ tham gia hinh phí đầu tư là 151,1 triệu đồng; Mô hình chăn nuôi gia cầm tại 08 xã 315 hộ tham gia kinh phí thực hiện là 1.095,1 triệu đồng; Mô hình trông 2 ha cây gấc lai tại xã Phì Nhừ, kinh phí thực hiện 212,6 triệu đồng)

+ Huyện Mường Ảng đã triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông tại 09 xã: Mô hình Ngô DK 888; Mô hình trồng đậu tương; Mô hình trồng chuối tiêu hồng và Cá hệ VAC với tổng số 21,6 ha. Kinh phí đã thực hiện: 232/600 triệu đồng, đạt 38,6% KH vốn; 03 huyện còn lại đang xây dựng kế hoạch, lựa chọn danh mục hỗ trợ khai hoang, phục hóa, hỗ trợ giống nông nghiệp.

c) Hỗ trợ chăn nuôi

- Các huyện nghèo đã triển khai hỗ trợ 2.101 con trâu, bò với kinh phí 19.304,04 triệu đồng9; huyện Điện Biên Đông hỗ trợ 267.000 con cá giống các loại với số tiền là 803,507 triệu đồng (trong đó nguồn vốn CT 135 là 362 triệu đồng). Ngoài ra các huyện còn thực hiện hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi cho 1.792 hộ nghèo, với kinh phí đã hỗ trợ 1.792 triệu đồng (huyện Mường Ảng: 990 hộ, huyện Tủa Chùa 802 hộ).

- Đến 30/10/2011: huyện Mường Ảng tiếp tục tổ chức bình xét, phân bổ 561 con giống; triển khai rà soát hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi cho 400 hộ; với kinh phí được hỗ trợ 400 triệu đồng; tổ chức trồng mới 36 ha cỏ chăn nuôi với số tiền hỗ trợ là 72 triệu đồng.

d) Công tác quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, ổn định dân cư:

Các huyện đã xây dựng xong quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, ổn định dân cư để trình UBND tỉnh phê duyệt.

e) Vay vốn tín dụng ưu đãi

- Từ năm 2009 đến 30/10/2011, các huyện nghèo đã triển khai cho 11.118,6 hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi (với lãi xuất 0%), kinh phí cho vay 55,581 tỷ đồng (huyện Mường Nhé 13,400 tỷ đồng; Điện Biên Đông 12,83 tỷ đồng; Tủa Chùa 15 tỷ đồng; Mường Ảng 14,838 tỷ đồng).

2. Triển khai Đề án hỗ trợ xuất khẩu lao động

Tính đến 30/10/2011: Trên địa bàn 3 huyện Tủa Chùa, Mường Ảng và Điện Biên Đông đã tuyên truyền, tuyển chọn được 324 lao động tham gia XKLĐ (huyện Mường Ảng tổ chức in, cấp 15.000 tờ rơi tuyên truyền về chính sách XKLĐ, với kinh phí 409 triệu đồng); sau sơ tuyển có 226 lao động đạt yêu cầu 197 lao động đã cử đi học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, 104 lao động đã xuất cảnh (trong đó Điện Biên Đông 81 lao động, Mường Ảng 14 lao động, Tủa Chùa 9 lao động), riêng huyện Mường Nhé chưa có lao động tham gia xuất khẩu lao động trong năm 2011.

3. Các nội dung hỗ trợ khác

Ngoài các nội dung trên, tùy theo tình hình thực tiễn, các huyện còn thực hiện hỗ trợ một số nội dung khác cho nhân dân, cụ thể:

+ Huyện Điện Biên Đông thực hiện 3 mô hình trồng mía, 02 mô hình trồng chuối với kinh phí 616,7 triệu đồng; huyện Mường Ảng triển khai mô hình khuyến nông 360 triệu đồng.

+ Huyện Mường Ảng: hỗ trợ máy nông cụ với số tiền là 400 triệu đồng; tổ chức xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm địa phương 95 triệu đồng; tạm ứng kinh phí xây dựng quy hoạch sản xuất N-LN, ổn định dân cư 446 triệu đồng.

4. Thực hiện chính sách giáo dục, dạy nghề, nâng cao dân trí

- Năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Dạy nghề; 4/4 huyện nghèo đã xây dựng xong "Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

- Trong 3 năm 2009-2011, UBND tỉnh đã cử 410 học sinh đi học cử tuyển tại các trường đại học, học viện và trường chuyên nghiệp trong tỉnh theo Nghị quyết 30a; thực hiện đào tạo nghề cho 2.653 người nghèo, lao động nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số10.

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a, Quyết định 167 và Chương trình 135 giai đoạn II cho các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã; huyện Tủa Chùa tổ chức 01 lớp tại chức Trung cấp Nông nghiệp cho 50 cán bộ xã, với kinh phí hỗ trợ từ nguồn 30a là 535 triệu đồng;

- 10 tháng năm 2011: Các huyện nghèo đang triển khai các điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm dạy nghề đi vào hoạt động như: bố trí cán bộ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; đồng thời tiến hành rà soát nhu cầu học nghề của lao động, lập kế hoạch mở các lớp dạy nghề trên địa bàn.

5. Thực hiện chính sách tăng cường, luân chuyển cán bộ

Trong 2 năm 2009-2010, UBND tỉnh ra Quyết định luân chuyển 08 cán bộ là Trưởng, phó phòng nghiệp vụ hoặc cán bộ có trình độ đại học của các Sở Nông nghiệp & PTNT, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Giao thông- Vận tải, Lao động – TB&XH để tăng cường cán bộ có thời hạn 3 năm cho 4 huyện nghèo (mỗi huyện 2 cán bộ); Các huyện nghèo đã xây dựng Kế hoạch luân chuyển cán bộ huyện về các xã và đã thực hiện luân chuyển 22 cán bộ của huyện về đảm nhận các chức vụ chủ chốt để tổ chức triển khai thực hiện các chính sách đối với các xã (Mường Nhé 10 người; Điện Biên Đông 05 người; Tủa Chùa 04 người; Mường Ảng 03 người).

6. Kết quả thực hiện chính sách, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng

Các huyện nghèo đã tập trung triển khai đầu tư và hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông liên xã và các trường dân tộc nội trú, các trạm y tế. Tính đến thời điểm 30/10/2011, số công trình đã được phê duyệt danh mục đầu tư là 130 công trình (trong đó: Giao thông 36 công trình, thủy lợi + nước sạch 54 công trình, trường lớp học 25 công trình, trạm y tế xã 08 công trình, điện sinh hoạt 02 công trình) và 329 phòng ở nội trú dân nuôi. Tiến độ triển khai đến 15/6/2011 có 37 công trình và 128 phòng ở nội trú dân nuôi đã thi công xong, 32 công trình đang thi công, 12 công trình đang lập hồ sơ khảo sát tư vấn, 30 công trình đang chuẩn bị đầu tư; ngoài ra các huyện nghèo đã khảo sát chuẩn bị đầu tư 16 công trình. Tiến độ thanh toán vốn các công trình đến tháng 10/2011 đã giải ngân 370.205,7 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn vốn do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ).

7. Về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo:

- Tổng số hộ nghèo được hỗ về nhà ở trên địa bàn 4 huyện nghèo là: 8.738 hộ (gồm: Huyện Điện Biên Đông: 2.644 hộ, Huyện Mường Ảng: 1.151 hộ, Huyện Tủa Chùa: 1.299 hộ, Huyện Mường Nhé: 3.639 hộ).

- Kết quả triển khai làm nhà đến 30/6/2011, có 8.392 nhà hoàn thành, gồm:

TT

Huyện

Kế hoạch

Số nhà đã triển khai xây dựng

Số nhà đã hoàn thành

Số nhà đang hoàn thiện

Số nhà

% so với KH

Số nhà

% so với KH

Số nhà

% so với KH

 

Tổng cộng:

8738

8711

99,69%

8392

96%

319

3,65%

1

Huyện Mường Ảng

1.156

1.156

100,0%

1134

98,1%

22

1,9%

2

Huyện Tủa Chùa

1299

1299

100,0%

1299

100,0%

 

0,00%

3

Huyện Điện Biên Đông

2644

2644

100%

2644

100%

0

0%

4

Huyện Mường Nhé

3639

3.612

96,2%

3315

91,1%

297

8,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kết quả huy động vốn: Tính đến 30/10/2011 tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách, vốn vay và vốn các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức cam kết hỗ trợ cho 4 huyện nghèo để làm nhà theo QĐ 167/QĐ-TTg là 230.058,4 triệu đồng.

III. Đánh giá chung

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

- Các Bộ, ngành Trung ương:

Trong quá trình triển khai Nghị quyết 30a, tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là sự giúp đỡ có hiệu quả của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan thành viên trong Đoàn công tác 30a của Chính phủ đã kịp thời hướng dẫn và giúp 4 huyện nghèo của tỉnh trong việc xây dựng, tham gia cho ý kiến vào Đề án giảm nghèo nhanh, bền vững của 4 huyện nghèo; đồng thời thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh cho địa phương.

- Về phía địa phương

Tỉnh Điện Biên xác định Nghị quyết 30a của Chính phủ là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là cơ hội tạo ra nguồn lực đầu tư rất lớn để tỉnh Điện Biên được tăng cường một bước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng trong việc tổ chức triển khai thực hiện; tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ của các Tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên của hộ nghèo trong việc triển khai thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết 30a tại các huyện nghèo; Ban chỉ đạo các chương trình giảm nghèo tỉnh đã định kỳ họp giao ban quý, năm và thực hiện tốt chế độ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Đối với cấp huyện: đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện đề án; đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành thực hiện.

3. Về kết quả thực hiện mục tiêu Nghị quyết 30a trên địa bàn 4 huyện nghèo từ năm 2009 đến 30/10/2011

3.1- Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo đã giảm từ 57,5% năm 2009 xuống còn 47,96% năm 2010. Không có huyện nào đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 40% (theo chỉ tiêu Nghị quyết 30a).


Theo kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo (theo chuẩn mới), toàn tỉnh còn 50,01% hộ nghèo và 8,35% hộ cận nghèo; trong đó 4 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo là 70,44%, (huyện Mường Nhé 77,87%, Tủa Chùa 73,79%, Mường Ảng 68,43%, Điện Biên Đông 62,27%).

Theo kết quả điều tra sơ bộ đến 15/11/2011: có 2/4 huyện nghèo đã có kết quả điều tra hộ nghèo (huyện Tủa Chùa 70,26%; huyện Mường Ảng 61,62%). Ước tỷ lệ hộ nghèo trên bàn toàn tỉnh năm 2011 giảm 4%.

3.2- Mục tiêu về hỗ trợ nhà ở

- Đến nay, đã có 3/4 huyện nghèo đạt chỉ tiêu về cơ bản hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (trên 95%). Riêng huyện Mường Nhé mới hoàn thành 91,1%; đến nay còn 324 hộ (297 hộ đang triển khai làm nhà và 27 hộ chưa nhận tiền làm nhà do đã di chuyển và không nhận tiền hỗ trợ).

3.3- Mục tiêu về giao đất, giao rừng

04 huyện nghèo của tỉnh chưa có huyện nào hoàn thành chỉ tiêu về cơ bản giao đất, giao rừng tới hộ nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ. Nguyên nhân là do tiến độ lập quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp và sắp xếp ổn định dân cư chậm, hiện nay đề án quy hoạch đang được trình phê duyệt.

4. Những khó khăn, vướng mắc

- Các huyện nghèo có địa hình chia cắt lớn, đồng bào sinh sống phân tán, giao thông đi lại rất khó khăn, trình độ dân trí thấp, nên việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và hướng dẫn cho người dân trong việc triển khai các nội dung hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 30a còn nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ tổ chức thực hiện, đặc biệt là đối với công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

- Công tác tuyên truyền Nghị quyết 30a chưa sâu rộng và thường xuyên, nên một bộ phận người dân chưa hiểu biết về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết 30a và Quyết định 167/CP về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo.

- Việc triển khai tổ chức thực hiện việc hoàn chỉnh Quy hoạch sản xuất, bố trí dân cư và giao đất giao rừng cho nhân dân theo Nghị quyết 30a của các huyện còn lúng túng, chậm so với tiến độ, kế hoạch đề ra dẫn đến việc triển khai các chính sách hỗ trợ gặp khó khăn.

- Đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là cấp xã còn thiếu và yếu, việc triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án chậm, nên phần nào đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 30a.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a có khối lượng công việc nhiều, thời gian triển khai kéo dài (đến năm 2020) theo mục tiêu của Đề án, đòi hỏi lực lượng tham gia triển khai nhiệm vụ này là rất lớn; trong khi đó số lượng biên chế của Phòng Lao động - TBXH cấp huyện và Công chức văn hóa - xã hội cấp xã hiện tại chưa đáp ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; Chương trình giảm nghèo chưa có đội ngũ cán bộ làm việc chuyên trách nên công tác tổng hợp, tham mưu giải quyết các vướng mắc, tồn tại còn hạn chế, chưa kịp thời.

- Về cân đối bố trí nguồn lực: Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững chủ yếu phụ thuộc ngân sách Trung ương nhưng tỷ lệ vốn do TW cấp trong 2 năm (2009-2010) mới đạt 8% nhu cầu kinh phí theo Đề án của các huyện nghèo, trong khi đó kinh phí của tỉnh không có để bố trí thêm cho đề án.

- Việc tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình 30a của cấp huyện chưa đảm bảo thời gian qui định, chất lượng, nội dung báo cáo còn rất hạn chế, không thực hiện đầy đủ theo mẫu báo cáo đã được các Bộ hướng dẫn.

IV. Nhiệm vụ triển khai trong năm 2012

1. Nhiệm vụ, giải pháp

- Khẩn trương hoàn thành quy hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp gắn với sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn 4 huyện nghèo; Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập: Tập trung hoàn thành việc rà soát và giao đất, giao rừng cho nhân dân để triển khai ngay các chính sách hỗ trợ thông qua giao, khoán chăm sóc, bảo vệ rừng; bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn theo tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

- Đầu tư xây dựng cơ sở các trung tâm dạy nghề đảm bảo điều kiện cần thiết dạy nghề cho lao động nông thôn, các huyện chủ động bố trí kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn từ nguồn vốn Nghị quyết 30a, đảm bảo chỉ tiêu dạy nghề đề ra.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các công trình xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn, chợ, trường, lớp học, nhà công vụ, nhà ở cho học sinh bán trú dân nuôi, các công trình trung tâm cụm xã, công trình cấp điện, đảm bảo đầu tư có trọng điểm theo thứ tự ưu tiên sớm hoàn thiện đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả đâu tư.

- Tiếp tục huy động, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các doanh nghiệp, các tổ chức cùng với nguồn hỗ trợ của nhà nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho 4 huyện nghèo; hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé trong năm 2011.

- Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, công tác thanh kiểm tra chống thất thoát trong đầu tư; khẩn trương tiến hành nghiệm thu các nhà đã hoàn thành để giải ngân thanh toán các nguồn vốn hỗ trợ làm nhà 167 theo chính sách và quy định của các nhà tài trợ.

- Các sở, ngành được phân công giúp đỡ các huyện nghèo cần tiếp tục phối hợp hướng dẫn các huyện nghèo tổ chức triển khai đề án, kiểm tra, giúp đỡ các huyện nghèo tháo gỡ các khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Thời gian tới cấp tỉnh, cấp huyện cần phải có bộ phận chuyên trách Thường trực theo dõi Nghị quyết 30a đặt tại cơ quan Lao động- TB&XH (gồm cán bộ của các cơ quan lao động- TB&XH, Tài chính, Kế hoạch- Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT).

2. Đề xuất kiến nghị

Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững tại 04 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, tỉnh Điện Biên tiếp tục đề nghị:

- Về chính sách hỗ trợ sản xuất: đề nghị Trung ương nâng mức hỗ trợ đối với hộ gia đình nhận khóan, chăm sóc, bảo vệ rừng từ 200.000 đồng/ha/năm lên 500.000 đồng/ha/năm; nâng suất đầu tư trồng rừng sản xuất và rừng phòng hộ lên 25 triệu đồng/ha (hiện nay là 5 triệu đồng/ha rừng sản xuất, 10 triệu đồng/ha rừng phòng hộ); nâng mức hỗ trợ khai hoang, phục hoá, tạo ruộng bậc thang từ mức 10 triệu/ha lên 15 triệu đồng/ha;

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ có chính sách hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo ở các huyện thực hiện Nghị quyết 30a được hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a; có cơ chế chính sách ưu đãi về y tế, giáo dục đối với người không phải là dân tộc thiểu số nhưng đã có thời gian sinh sống lâu năm ở 04 huyện nghèo.

- Hiện nay có một bộ phận không nhỏ người dân có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ trực tiếp, đề nghị Chính phủ tăng cường các chính sách hỗ trợ nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững như hỗ trợ thông qua thu mua sản phẩm, ưu tiên lãi suất, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất.

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương hàng năm cần bố trí kinh phí cho các huyện nghèo để tổ chức thực hiện các hoạt động xuất khẩu lao động theo Quyết định 71/2009/QĐ- TTg của Thủ tướng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến 30/10/2011./.Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc QH;

- Bộ Lao động - TB&XH;

- Ban chỉ đạo Tây Bắc;

- TT. Tỉnh ủy (b/c);

- TT. HĐND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- L/đ. UBND tỉnh;

- Lưu: VT, VXm.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Phạm Xuân Kôi
1 Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND tỉnh;

2 Kế hoạch số 222/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 25/02/2009;

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp huyện Điện Biên Đông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp huyện Mường Nhé; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giúp huyện Mường Ảng; Sở Tài chính giúp huyện Tủa Chùa.

4 Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 phân bổ vốn tạm ứng năm 2010 cho 4 huyện; Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 26/8/2009về phân bổ vốn ứng trước năm 2010 cho các huyện nghèo để thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a; Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 về việc phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở năm 2010; Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 31/3/2010, về việc tạm ứng ngân sách địa phương cho 2 huyện nghèo Điện Biên Đông và Mường Nhé để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167; Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 20/4/2010 về việc cử học sinh đi học cử tuyển tại các trường chuyên nghiệp trong tỉnh theo Nghị quyết 30a, Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 về việc phê duyệt thời gian, phương thức hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo ở các bản giáp biên thuộc huyện Mường Nhé; Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 trích kinh phí hỗ trợ huyện Mường Nhé thực hiện hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 577/QĐ-UBND, phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP năm 2010 cho các huyện thực hiện Chương trình 30a; Quyết định 816/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt các dự án đầu tư thuộc Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP cho Chủ tịch UBND các huyện nghèo ngày 02/7/2010; Quyết định số 809, 810/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Mường Ảng và Điện Biên Đông;

Văn bản số 752/UBND-VX ngày 28/5/2009 về việc đôn đốc các sở, ngành và UBND các huyện nghèo đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án bước 2 và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững; Văn bản số 1033/UBND-VX ngày 17/7/2009, về việc chỉ đạo UBND 4 huyện nghèo xây dựng đề án thành lập Trung tâm Dạy nghề, đồng thời giao Sở Lao động - TB&XH có trách nhiệm hướng dẫn các huyện hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt; Văn bản số 1193/UBND-NN ngày 14/8/2009 về triển khai xây dựng quy hoạch nông, lâm nghiệp, thủy sản và sắp xếp dân cư trên địa bàn các huyện nghèo,Văn bản số 1209/UBND-VX ngày 19/8/2009 hướng dẫn tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 167 và Thông tư số 08 của Liên bộ;


5 Quyết định số 495, 496, 497, 498/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 phê duyệt Đề án giảm nghèo nhanh,bền vững của 04 huyện Tủa Chùa, Mường Nhé, Điện Biên Đông và Mường Ảng;

6 Quyết định số 2111, 2112, 2113/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 phê duyệt Chương trình của huyện Mường Nhé, Điện Biên Đông và Mường Ảng; Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 phê duyệt Chương trình huyện Tủa Chùa

7 Bao gồm: huyện Tủa Chùa 9.593.9 ha; huyện Mường Ảng 4.284,3 ha; huyện Mường Nhé 25.715,6 ha; Điện Biên Đông 7.254,4 ha.

8 Huyện Mường Ảng 2.572,6ha, Điện Biên Đông 57,3ha, Mường Nhé 258 ha.

9 Bao gồm: huyện Điện Biên Đông: 329 con bò sinh sản; huyện Mường Ảng: 1133 con bê, nghé; huyện Mường Nhé: 207 con trâu, bò; huyện Tủa Chùa 432 con trâu, bò.

10 Huyện Mường Nhé 897 người; Điện Biên Đông 793 người; Tủa Chùa 681 người; Mường Ảng 282 người.


Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011 iconThực hiện Nghị quyết số: 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; Kế hoạch số: 632/KH-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011 iconNGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I/2009

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011 iconBÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 11/NQ-CP và dự kiến các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2012

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011 iconQUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và NSNN năm 2009

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011 iconNGHỊ QUYẾT Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2009

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011 iconNGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2009

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011 iconNghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011 iconBáo cáo nhu cầu kinh phí thực thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011 iconThực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2007 và năm 2008 bằng cổ phần như sau

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2009 đến 30/10/2011 iconQUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch ngành nghề chế biến các sản phẩm cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương