Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện
tải về 42.25 Kb.
TênBiết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2012
Kích42.25 Kb.
loạiTài liệu
Bài 7

THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

(2 tiết)

Soạn ngày: 01/11/11

Tiết PPCT: 13,14 Dạy tuần: 13,14

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1- Về kiến thức

- Nêu được thế nào là thành phần kinh tế.

- Nêu được sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

- Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.

2- Về kỹ năng

- Phân biệt được các thành phần kinh tế ở địa phương.

- Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

3- Về thái độ

- Tin tưởng, ủng hộ đường lối phát triển KT nhiều thành phần của Đảng và Nhà nước.

- Tích cực tham gia phát triển KT gia đình, phù hợp với điều kiện gia đình và khả năng của bẩn thân.

II. PHƯƠNG PHÁP: Phát vấn, thảo luận, liên hệ.....

III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Bảng biểu, đèn chiếu nếu có.

- Tranh , ảnh, sơ đồ có liên quan nội dung bài học.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. n định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

1) Vẽ sơ đồ phân tích nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta? Liên hệ thực tiễn ở địa phương?

2) Bản thân em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?

3. Giảng bài mới

Hoạt động của GV – HS

Nội dung

& Mức độ kiến thức

- Nêu được thế nào là thành phần kinh tế.

- Nêu được sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.

& Cách thực hiện:

* Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân

GV hỏi:

- Căn cứ trực tiếp để xác định các thành phần kinh tế là gì?

- Có phải người sử dụng TLSX bao giờ cũng là người sở hữu nó không ? Vì sao ?

- Thành phần KT là gì?

- HS trả lời, hs khác bổ sung

- GV nhận xét và dẫn dắt vào khái niệm.

GV hỏi:

Tại sao trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta lại phải thực hiện KT nhiều thành phần?

- HS trả lời, hs khác bổ sung

- GV nhận xét và chốt ý

& Mức độ kiến thức

- Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.

& Cách thực hiện:

* Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân

- GV hỏi:

Nước ta có mấy thành phần kinh tế ? Đó là các thành phần kinh tế nào ?

- HS trả lời, GV nhận xét và chốt ý


* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

GV giao câu hỏi cho từng nhóm thảo luận:

Nhóm 1: Hoạt động và vai trò của thành phầnKT nhà nước? Nêu VD chứng minh?

Nhóm 2: Hoạt động và vai trò của thành phầnKT tập thể?Nêu VD chứng minh?

*Nhóm 3: Hoạt động và vai trò của thành phần KT tư nhân (cá thể, tiểu chủ; TBTN)? Nêu VD chứng minh?

*Nhóm 4: Hoạt động và vai trò của thành phầnKT tư bản nhà nước? Nêu VD chứng minh?

*Nhóm 5: Hoạt động và vai trò của thành phần KT có vốn đầu tư nước ngoài? Nêu VD chứng minh?


- HS: Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- GV: N/xét, bổ sung, kết luận.


& Mức độ kiến thức

- Xác định được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần

& Cách thực hiện:

* Hoạt động 1: Cá nhân

- GV hỏi:

Công dân có trách nhiệm gì đối với với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?

- HS trả lời, liên hệ bản thân

- GV nhận xét và chốt ý1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần

a) Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần

- Khái niệm thành phần kinh tế

Là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về TLSX


- Tính tất yếu khách quan

+ Các thành phần KT cũ và mới tồn tại KQ và có QHệ với nhau, tạo thành cơ cấu KT nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ.

+ Nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH với LLSX thấp kém và nhiều trình độ khác nhau, nên có nhiều hình thức sở hữu về TLSX khác nhau. Hình thức sở hữu về TLSX là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần KT.

b) Các thành phần kinh tế ở nước ta


ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X xđ: Nước ta có 5 thành phần kinh tế.

Sơ đồ


CƠ CẤU

THÀNH

PHẦN

KT

- Kinh tế nhà nước

+ Dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về TLSX.

+ Bao gồm: các doanh nghiệp nhà nước, quỹ dự trữ quốc gia, quỹ bảo hiểm nhà nước ....

+ Giữ vai trò chủ đạo

- Kinh tế tập thể:

+ Dựa trên hình thức sở hữu tập thể về TLSX.

+ Bao gồm: nhiều hình thức hợp tác đa đạng, trong đó HTX là nòng cốt

+ Nền tảng vững chắc của nền kt quốc dân..

- Kinh tế tư nhân

+ Dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về TLSX.

+Bao gồm: kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân.

+ Được khuyến khích phát triển trong những ngành nghề sx, kinh doanh mà PL không cấm.

+ Vai trò: động lực của nền kinh tế.

- Kinh tế tư bản nhà nước:

+ Sở hữu hỗn hợp về vốn giữa nhà nước với tư bản tư nhân trong nước hoặc tư bản nước ngoài,

+ Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh...

+ Là “cầu nối” đưa sx nhỏ lạc hậu lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn nước ngoài) sx, kinh doanh để xuất khẩu, xd kết cấu hạ tầng kt – xh gắn với thu hút công nghệ hiện đại, tạo thêm việc làm. Cần tạo đk thuận lợi, cải thiện môi trường kt và pháp lí để phát triển các đối tác, thu hút vốn đầu tư, thúc đẩy kt tăng trưởng và phát triển.

c) Trách nhiệm công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần
- Tin tưởng và chấp hành tốt chính sách phát triển KT nhiều thành phần

- Tham gia lao động sx ở gia đình

- Vận động người thân tham gia đầu tư vào sx, kinh doanh

- Tổ chức sx, kinh doanh các ngành, nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm

- Chủ động tìm kiếm việc làm trong các thành phần KT

2) Vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước.

(Không dạy)

4. Củng cố – hệ thống bài học

Cần nắm:

- Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần

- Các thành phần kinh tế ở nước ta (sơ đồ)

- Trách nhiệm công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần

5. Hướng dẫn về nhà

- Về nhà học bài cũ và tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện iconPhụ lục KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Triển khai thực hiện Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật

Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện iconCông nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước là chủ đạo. Hãy phân tích luận điểm trên của Đảng

Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện iconCNXH HIỆN THỰC

Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện iconThực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/11/2011

Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện iconMỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI HẢI PHÒNG

Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện iconTHANH TRA KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện iconNhư chúng ta đã biết, ngày 11/1/2007 Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Chúng ta gia nhập WTO đúng thời điểm nền kinh

Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện iconGiáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, coi đó là chìa khóa để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quan điểm

Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện iconĐất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của nông nghiệp, lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng

Biết được đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. & Cách thực hiện iconTrong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương