MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
tải về 49.05 Kb.
TênMỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2012
Kích49.05 Kb.
loạiBáo cáo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CN. TP. HỒ CHÍ MINH

CƠ SỞ THANH HOÁ – KHOA KINH TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcThanh Hoá, ngày tháng năm 2012BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Ngành:

Chuyên ngành:

Giảng viên hướng dẫn :

Sinh viên thực hiện :

MSSV: Lớp:

TP. Hồ Chí Minh,

12

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo

cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại cơ sở X, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn

toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.

TP. Thanh Hóa , ngày … tháng … năm 200…

Tác giả

(ký tên)


MẪU « NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP »

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

NHẬN XÉT THỰC TẬP

H và tên sinh viên : ............................................................................................

MSSV : ................................................................................................................

Khoá : .................................................................................................................

1. Thời gian thực tập

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. Bộ phận thực tập

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

4. Kết quả thực tập theo đề tài

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. Nhận xét chung

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

Đơn vị thực tập


MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

( Sinh viên có thể lựa chọn đề tài khác ngoài những đề tài dưới đây, dưới sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn)


I. Ngân hàng

1. Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng ..... ....(Tên đơn vị thực tập).

2. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Chi nhánh Ngân hàng.................

3. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng.......

4. Phân tích chất lượng sản phẩm tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng..................

5. Phân tích tình hình quản lý và cung cấp thẻ tại Chi nhánh Ngân hàng...............

6. Phân tích tình hình huy động vốn tại Chi nhánh ngân hàng...........................

7. Hoạt động bao thanh toán tại Chi nhánh Ngân hàng...............

8. Phân tích và xếp hạng tín dụng công ty ABC

9. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại chi nhánh NHTM ABC

10. Phân tích tình hình cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NHTM ABC

11. Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHTM ABC

12. Phân tích tình hình tài sản đảm bảo (thế chấp) tại chi nhánh NHTM ABC

13. Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHTM ABC

14. Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC

15. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC

16. Biện pháp hoàn thiện các quy trình giao dịch tại chi nhánh NHTM ABC

17. Phân tích và định giá tài sản thế chấp tại chi nhánh NHTM ABC

18. Biện pháp hoàn thiện quy trình thẩm định tín dụng tại chi nhánh NHTM ABC

19. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại chi nhánh NHTM ABC

20. Phân tích tình hình cho vay mua nhà ở và bất động sản tại chi nhánh NHTM ABC

II. Tài chính

1. Phân tích tình hình tài chính tại công ty ................(Tên đơn vị thực tập).

2. Phân tích tình hình thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế..................

15

3. Phân tích tình hình thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế............................

4. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm X tại ..................................(Tên đơn vị thực tập)

5. Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận tại ................................(Tên đơn vị thực tập)

6. Phân tích tình hình thực hiện chất lượng sản phẩm tại .................(Tên đơn vị thực tập)

7. Phân tích các yếu tố sản xuất của công ty.................(Tên đơn vị thực tập)

8. Phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động của công ty………………..

9. Biện pháp hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ tại công ty chứng khoán ABC

10. Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty chứng khoán ABC

11. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán ABC

12. Biện pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam

13. Thị trường trái phiếu : Thực trạng và giải pháp

14. Phân tích và định giá cổ phiếu ABC

15. Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán.

16. Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại công ty ABC

17. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các qũy đầu tư

18. Biện pháp hoàn thiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt nam

19. Thị trường chứng khoán Việt Nam : Thực trạng và giải pháp

20. Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam

21. Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của các công ty niêm yết

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconChỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm Số: 01 NN-CĐ-CT, ngày 09/02/1990

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconQuyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp -Công nghiệp thực phẩm

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconThông tư của Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm Số: 06 NN/KN/CV, ngày 28 tháng 8 năm 1995

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconChỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Số 05 NN/TCCB/CT, ngày 3 tháng 4 năm 1992

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconNỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Mục đích yêu cầu thực tập tốt nghiệp

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconQuyết định của Bộ tr­­ởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Số 169 /NN-TCCB/QĐ, ngày 11 tháng 6 năm 1991

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconQuyết định của Bộ trư­ởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Số 168 /NN-TCCB/QĐ, ngày 11 tháng 6 năm 1991

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconQuyết định của Bộ trư­­ởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Số 170 /NN-TCCB/QĐ, ngày 11 tháng 6 năm 1991

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconQuyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Số 189/NN-TCCB/QĐ, ngày 10 tháng 07 năm 1992

MỘT SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP iconQuyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Số 192/NN-TCCB/QĐ, ngày 31 tháng 03 năm 1994

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương