Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015
tải về 285.43 Kb.
TênBan hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2012
Kích285.43 Kb.
loạiTài liệu
1   2   3   4

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được sửa đổi, bổ sung, kiện toàn phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ.

2.1 Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ.

12/2011-4/2012

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

15

2.2 Ban hành các Quyết định sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Bộ.

Quý II/2012

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

20

3. Hoàn chỉnh hệ thống tổ chức quản lý ngành Công Thương từ Trung ương đến cơ sở.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch giữa Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ về hệ thống tổ chức ngành từ Trung ương đến cơ sở

Theo quy định sau khi NĐ mới thay thế NĐ “189” và NĐ “44” ban hành

Vụ TCCB

Vụ PC và các đơn vị thuộc Bộ

25

4. Sắp xếp lại các trường đào tạo thuộc Bộ.

Rà soát và sắp xếp các trường thuộc Bộ phù hợp với giai đoạn mới.

Qúy II - III năm 2012

Vụ TCCB

Các trường đào tạo

30

5. Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương thay thế Quyết định 541/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2008.

Qúy III năm 2012

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

25

6. Phân cấp quản lý cho các đơn vị.

Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương cho các đơn vị trực thuộc Bộ thay thế Quyết định 2731/QĐ-BCT ngày 09 tháng 5 năm 2008.

02/2012-6/2012

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

25

7. Hoàn chỉnh hệ thống tổ chức quản lý ngành công thương từ Trung ương đến cơ sở.

7.1 Kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý thị trường từ Trung ương đến địa phương.

2013-2014

Cục QLTT

Vụ TCCB

25

7.2 Kiện toàn tổ chức bộ máy, khuyến công, xúc tiến thương mại ở địa phương.

2013-2014

Vụ TCCB.

Cục CNĐP, Cục XTTM

30

8. Sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Bộ.

Nghiên cứu chuyển các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ sang doanh nghiệp KHCN.

2013-2015

Vụ TCCB

Vụ KHCN, Các viện

15

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CCVC


Xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC của Bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có trình độ văn hóa và năng lực thực thi công vụ hiệu quả, bồi dưỡng phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

1. Rà soát, bổ sung các văn bản hướng dẫn, quy định về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của CBCCVC ngành.

1.1 Hoàn thiện hệ thống quản lý nhân sự.

2012-2015

Vụ TCCB

Các Vụ, Cục liên quan

30

1.2 Chuẩn hóa các yêu cầu, tiêu chuẩn đối với từng chức danh CCVC.

2012-2015

Vụ TCCB

Các Vụ, Cục liên quan

40

1.3 Các quy định đối với CBCCVC làm công tác quản lý thị trường, được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2012-2015

Cục QLTT

Vụ TCCB

20

2. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, xây dựng cơ cấu CBCCVC hợp lý gắn với vị trí việc làm.

Thực hiện đánh giá CBCCVC trên cơ sở kết quả công việc.

2.1 Thực hiến chế độ Thủ trưởng quản lý CCVC được phân cấp trong các cơ quan đơn vị.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

-

2.2 Xây dựng, triển khai thực hiện bàn giao việc theo tháng, quý đối với CCVC.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

-

2.3 Tổ chức thực hiện mô tả công việc theo Nghị định của Chính phủ quy định.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

100

2.4 Tổ chức thực hiện đánh giá cán bộ CCVC hàng năm được cải tiến trong đó lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá CB CCVC.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

-

3. Thực hiện theo quy định, hướng dẫn về tuyển dụng, bố trí, sử dụng quản lý CBCCVC phù hợp với trình độ, năng lực và sở trường; tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

3.1 Rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục về tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm CBCCVC.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

-

3.2 Các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm CBCCVC của Bộ, đơn vị thuộc Bộ được ban hành.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

-

3.3 Các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định thi nâng ngạch theo quy định được ban hành.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

-

4. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC gắn với kế hoạch và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4.1 Xây dựng kế hoạch đào tạo 2011 - 2015 của Bộ.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

-

4.2 Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo về kỹ năng hành chính, tin học, quản lý tài chính và xây dựng văn bản pháp luật, pháp chế; đặc biệt, nâng cao kỹ năng tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách, kỹ năng soạn thảo văn bản của CB CCVC.

2012-2015

VP Bộ

Vụ TCCB, Vụ PC, các đơn vị thuộc Bộ

100

4.3 Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chương trình bồi dưỡng về quản lý HCNN theo quy định.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

-

4.4 Cử cán bộ thực tập tại Ban Thư ký ASEAN và các tổ chức quốc tế trong khuôn khổ hợp tác CLMV.

01/2012-12/2015

Vụ TCCB

Vụ KV1
4.5 Đào tạo, luân chuyển cán bộ đi công tác thương vụ, văn phòng XTTM nhằm nâng cao năng lực phát triển thị trường, nghiên cứu, dự báo và hỗ trợ doanh nghiệp.

01/2012-12/2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ
4.6 Cử Cán bộ tham gia các Hội thảo, khóa học ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và ngoại ngữ.

01/2012-12/2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ
5. Thực hiện các chính sách về chế độ tiền lương mới theo quy định.

5.1 Rà soát hệ thống thang bảng lương theo tiêu chuẩn và chức danh CCVC.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

-

5.2 Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ phụ cấp ngoài lương đối với CBCCVC phù hợp với điều kiện làm việc.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

10

6. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, đạo đức công vụ.

Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCCVC trong Bộ.

2012-2015

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

-

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG


Thực hiện kế hoạch tài chính năm, xây dựng kế hoạch chi tiêu trung hạn 3 năm về đầu tư phù hợp với thực hiện tái cơ cấu ngành; dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu được cải tiến để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Đổi mới cơ chế phân bổ kinh phí.

Hỗ trợ kinh phí tối đa cho công tác xây dựng, kiểm tra, hệ thống hóa, tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật.

Hàng năm

Vụ TC

Các đơn vị thuộc Bộ
2. Cải cách các tiêu chí phân bổ dự toán ngân sách.

Chuyển từ cấp kinh phí theo biên chế sang cấp kinh phí căn cứ vào kết quả và chất lượng, hướng vào kiểm soát đầu ra, tăng quyền chủ động cho đơn vị sử dụng ngân sách (Khi có điều chỉnh cơ chế quản lý của Nhà nước về ngân sách, Vụ Tài chính sẽ tổ chức, triển khai thực hiện).

01/2012-12/2015

Vụ TC

Các đơn vị dự toán thuộc Bộ

150

3. Cải cách quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ngân sách.

Xây dựng, sửa đổi quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch phân bổ ngân sách

04/2012-12/2012

Vụ TC

Các đơn vị dự toán thuộc Bộ

40

4. Cải cách quản lý chi ngân sách nhà nước.

4.1 Hoàn thiện quy chế quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng ngân sách lập dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo sát với nhu cầu thực tế, gắn với nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

01/2012-12/2012

Vụ TC

Các đơn vị dự toán thuộc Bộ

50

4.2 Triển khai hệ thống Tabmis và chế độ kế toán áp dụng cho chương trình Tabmis.

01/2012-12/2015

Vụ TC

Các đơn vị dự toán thuộc Bộ

100

4.3 Thực hiện công khai, minh bạch số liệu phân bổ và quyết toán ngân sách.

Hàng năm

Vụ TC

Các đơn vị dự toán thuộc Bộ

50

4.4 Xây dựng phần mềm quản lý thu chi ngân sách của Bộ.

01/2012-12/2015

Vụ TC

Các đơn vị dự toán thuộc Bộ

300

5. Quản lý tài sản công.

Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản; kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất tình hình thực hiện cơ chế, sử dụng tài sản tại các đơn vị.

01/2012-12/2015

Vụ TC

Các đơn vị dự toán thuộc Bộ

150

6. Xây dựng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ tài chính.

6.1 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về cải cách quản lý tài chính - ngân sách.

01/2012-12/2015

Vụ TC

Phân hội kế toán

200

6.2 Tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm cải cách tài chính công tại nước ngoài (Pháp).

Năm 2012

Vụ TC

VP Bộ, Bộ Tài chính và một số đơn vị sự nghiệp

300
1   2   3   4

liên quan:

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 iconBan hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Bộ Công Thương

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 iconBan hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 iconQ uy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 – 2010, có xét đến năm 2015

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 iconDANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2011- 2015

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 iconHướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 iconHệ thống hoá kiến thức 12 CB Sở GD & DT Bến Tre Lưu hành nội bộ, năm học 2011 2012

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 icon1. Trong điều hành, quản lý giáo dục

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 iconBan hành lần: 01 Hiệu lực từ ngày: 25. 02. 2010

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 iconBan hành kèm theo Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 iconPhụ lục KHUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Triển khai thực hiện Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương