ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
tải về 0.75 Mb.
TênĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2012
Kích0.75 Mb.
loạiTài liệu
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

(Căn cứ theo nội dung chương trình môn học do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành theo Quyết định số 83/BGDĐT– ĐH&SĐH, ngày 04/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v: Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn khoa học Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ ĐH, CĐ).

1. Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học

2. Số đơn vị học trình: 4 ĐVHT (60 tiết)

3. Trình độ: Đại học (năm 2; 3)

4. Phân bố thời gian: - Giảng lý thuyết: 30 tiết.

- Sinh viên thảo luận, tự học: 30 tiết.


Chương


Nội dung

Số tiết chương

Số tiết giảng

Thảo luận, tự học


I


Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của CNXHKH


5


3


2


II


Lược khảo lịch sử tư tưởng XHCN


6


3


3


III


Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân


6


3


3


IV


Cách mạng xã hội chủ nghĩa


5


2


3


V


Thời đại ngày nay


5


3


2


VI


Xã hội xã hội chủ nghĩa


5


2


3


VII


Nền dân chủ XHCN và nhà nước XHCN


5


3


2


VIII


Cơ cấu xa hội – giai cấp và liên minh giai giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH


5


2


3


IX


Vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH


4


2


2


X


Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH


5


2


3


XI

Vấn đề gia đình trong quá trình xây dựng CNXH


4


2


2


XII

Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng CNXH


5


3


2

Cộng


60


30


30


5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học qua các học phần: Triết học Mác-Lênin và Kinh tế chính trị Mác-Lênin.

6. Mục tiêu của học phần

- Trang bị một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của môn chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Cùng với các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn khác giúp sinh viên có nhận thức tổng hợp toàn diện và Chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần có 12 chương, gồm những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học, cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu cương lĩnh xây dựng đất nước, đường lối, chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, lý giải và có thái độ đúng với thực tiễn xã hội, nâng cao lòng tin vững chắc vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Sinh viên chuẩn bị đủ giáo trình, tài liệu tham khảo và đọc trước bài giảng trong Giáo trình theo hướng dẫn của giáo viên.

- Lên lớp nghe giảng đầy đủ theo quy định.

- Trong giờ tự học, thảo luận sinh viên nghiên cứu lại bài giảng và đọc các sách và tài liệu tham khảo, chuẩn bị ý kiến để tham gia thảo luận, tranh luận tại lớp.

- Làm bài kiểm tra, thi giữa kỳ, thi hết học phần theo quy định chung.

9. Tài liệu học tập:

- Giáo trình chính: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2006

- Tài liệu tham khảo: Sinh viên còn có thể tham khảo Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học do Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2003 và tái bản các năm sau) và các Văn kiện Đại hội và Hội nghị TW của Đảng có liên quan đến bài giảng ở website http//www.gov.org.vn

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Thảo luận, kiểm tra định kỳ: 20%

- Kiểm tra giữa kỳ: 20%

- Thi cuối kỳ: 60%

11. Thang điểm: 10

12. Nội dung chi tiết chương trình môn học

Chương I

VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP

CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Số tiết của chương: 5 tiết

Số tiết giảng: 3 tiết

Số tiết thảo luận, tự học: 2 tiết


A. MỤC ĐÍCH

Giúp người học nắm được đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp, nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, ý nghĩa nghiên cứu môn học này ở Việt Nam hiện nay.

B. YÊU CẦU

- Nắm được đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học, phân biệt nó với đối tượng nghiên cứu của triết học, kinh tế chính trị học Mác–Lênin.

- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn học và biết vận dụng vào trong cuộc sống.

C. NỘI DUNG BÀI GIẢNG

I. VỊ TRÍ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.

1. Khái niệm chủ nghĩa xã hội khoa học

- Khái niệm chủ nghĩa xã hội khoa học: Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác–Lênin; là biểu hiện về mặt lý luận của phong trào công nhân; là khoa học đấu tranh giai cấp để giải phóng công nhân, giải phóng người lao động và giải phóng xã hội khỏi tình trạng áp bức bóc lột.

Chủ nghĩa xã hội khoa học có những đặc điểm sau:

+ Một là, chỉ rõ con đường hiện thực dựa vào khoa học để thủ tiêu tình trạng người bóc lột người

+ Hai là, dựa vào những kết luận của triết học Mác-Lênin và kinh tế chính trị Mác-Lênin.

+ Ba là, chủ nghĩa xã hội khoa học là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân.

+ Bốn là, chủ nghĩa xã hội khoa học tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của giai cấp công nhân, của cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng dân chủ tư sản và cách mạng giải phóng dân tộc.

2. Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học (tự học)

- Trong lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa (theo nghĩa hẹp): Chủ nghĩa xã hội khoa học là giai đoạn phát triển đỉnh cao trong lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa của nhân loại, là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin.

- Đặt trong lịch sử tư tưởng nhân loại (theo nghĩa rộng): Chủ nghĩa xã hội khoa học là một bộ phận quan trọng trong lịch sử tư tưởng nhân loại. Hay nói cách khác chủ nghĩa Mác-Lênin nó chính là nghĩa rộng của chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Mối quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với các khoa học xã hội và khoa học chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học không đi sâu vào những lĩnh vực cụ thể như các khoa học chuyên ngành mà đóng vai trò là một môn học cơ bản cùng với triết học và kinh tế chính trị cung cấp cơ sở lý luận cho các môn học chuyên ngành đó.

II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI KHẢO SÁT, ỨNG DỤNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC.

1. Đối tượng của triết học và kinh tế chính trị học Mác–Lênin là cơ sở lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học (tự học)

- Đối tượng của triết học là những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.

- Kinh tế chính trị nghiên cứu những quy luật của quan hệ xã hội hình thành trong quá trình sản xuất và tái sản xuất của cải vật chất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng của cải đó trong những trình độ nhất định của sự phát triển xã hội loài người.

2. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học

Bất cứ một khoa học nào cũng đều có đối tượng nghiên cứu riêng của mình. Không nằm ngoài quy luật đó, chủ nghĩa xã hội khoa học cũng có đối tượng nghiên cứu là:

- Những quy luật và tính quy luật chính trị - xã hội của quá trình phát sinh, hình thành và phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; những nguyên tắc cơ bản, những điều kiện, con đường, hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân để thực hiện quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

- Nội dung lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học có phạm trù, khái niệm, vấn đề mang tính quy luật rất cơ bản sau đây: “giai cấp công nhân”; “sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân”; “Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa”; “cách mạng xã hội chủ nghĩa”; “nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa”; “liên minh công nông và các tầng lớp lao động”; “vấn đề dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội”; “thời đại ngày nay”; “vấn đề con người và phát huy nguồn nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

3. Phạm vi khảo sát và vận dụng của chủ nghĩa xã hội khoa học

- Phạm vi khảo sát và vận dụng của chủ nghĩa xã hội khoa học đều bắt nguồn từ sự khảo sát, phân tích những tư liệu thực tiễn, thực tế.

- Không chỉ vậy, chủ nghĩa xã hội khoa học còn đề cập đến các vấn đề chính trị, giai cấp, đấu tranh giai cấp, các tầng lớp dân cư trong xã hội, vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo, vấn đề gia đình, v.v…

III. PHƯƠNG PHÁP CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

1. Phương pháp luận chung của chủ nghĩa xã hội khoa học (tự học)

- Chủ nghĩa xã hội khoa học sử dụng phương pháp luận chung nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác-Lênin. Chỉ có dựa trên phương pháp luận khoa học đó thì chủ nghĩa xã hội khoa học mới luận giải đúng đắn, khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về quá trình phát sinh, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

2. Các phương pháp đặc trưng của chủ nghĩa xã hội khoa học

- Phương pháp kết hợp lôgic và lịch sử: nghĩa là phải dựa trên các sự thật lịch sử mà phân tích để rút ra những nhận định, những khái quát về lý luận có kết cấu chặt chẽ, khoa học – lôgíc của lịch sử.

- Phương pháp khảo sát và phân tích về mặt chính trị - xã hội dựa trên các điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể. Phương pháp thể hiện sự nhạy bén về chính trị - xã hội trước tất cả các hoạt động và quan hệ xã hội, trong nước và quốc tế. Đây là phương pháp có tính đặc thù của chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Các phương pháp có tính liên ngành như: phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra xã hội học, sơ đồ hoá, mô hình hoá, v.v…

- Ngoài ra còn có thể đề cập đến một phương pháp nghiên cứu có tính khái quát mà chủ nghĩa xã hội khoa học cần sử dụng đó là phương pháp tổng kết lý luận từ thực tiễn, nhất là thực tiễn về chính trị - xã hội.

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA VIỆC NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

1. Chức năng và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học

- Trang bị những tri thức khoa học:

+ Giúp giai cấp công nhân nhận thức được những quy luật vận động và phát triển của cách mạng thế giới, cách mạng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay.

+ Là cơ sở phương pháp luận cho giai cấp công nhân nhận thức được vai trò lịch sử của mình trong công tác tổ chức xây dựng đảng của giai cấp công nhân.

+ Là cơ sở lý luận và phương pháp luận cho việc xây dựng đường lối, chính sách của đảng, xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách kinh kinh tế - xã hội của nhà nước, giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

+ Là cơ sở phương pháp luận cho các khoa học chuyên ngành khi nghiên cứu về hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

- Chức năng, nhiệm vụ giáo dục:

+ Nhằm nâng cao ý thức chính trị và lập trường giai cấp, hiểu rõ vai trò của mình và đi tiên phong trong mọi phong trào cách mạng.

+ Giáo dục lối sống mới, trang bị nhân sinh quan mới cộng sản chủ nghĩa; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo.

+ Giúp cho những người cộng sản tin tưởng vào sự thắng lợi của lý tưởng để vượt qua mọi khó khăn, thách thức nhằm xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và tiến bộ.

- Chức năng, nhiệm vụ định hướng:

+ Định hướng cho việc xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược của các Đảng Cộng sản; định hướng cho việc xây dựng hệ thống pháp luật, các chính sách kinh tế - xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

+ Góp phần dự báo xu thế vận động, phát triển của thời đại, những vấn đề chính trị - xã hội trong các giai đoạn của cách mạng.

+ Định hướng cho việc tu dưỡng, phấn đấu, hành động của mỗi cá nhân sao cho phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội và cuộc sống cộng đồng.

2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học (tự học)

- Về mặt lý luận:

+ Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học ta thấy được mối quan hệ của ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác-Lênin.

+ Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học giúp chúng ta chống lại mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, dao động, thoái hoá, biến chất trong Đảng và cải tạo xã hội.

+ Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học nó sẽ tạo ra niềm tin thực sự đối với chủ nghĩa xã hội khoa học cho cán bộ, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và nhân dân.

- Về mặt thực tiễn:

+ Bất kỳ một lý thuyết khoa học nào, đặc biệt là các môn khoa học xã hội, bao giời cũng có khoảng cách nhất định so với thực tiễn, nhất là các dự báo khoa học có tính quy luật. Nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học lại càng thấy rõ khoảng cách đó.

+ Qua việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa xã hội khoa học chúng ta nhận ra được những nguyên nhân cơ bản của sai lầm, khuyết điểm trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như thấy được bản chất khoa học, tính cách mạng của chủ nghĩa xã hội khoa học.

D. CÂU HỎI ÔN TẬP, THẢO LUẬN

Câu hỏi ôn tập

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác–Lênin?

2. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Phân biệt với đối tượng của triết học, kinh tế chính trị học Mác–Lênin?

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học có những phương pháp nghiên cứu nào? Trình bày những phương pháp đó?

Câu hỏi thảo luận

1. Phân tích chức năng của triết học Mác–Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học? Hai môn học này có quan hệ với nhau như thế nào?

2. Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học ở Việt Nam hiện nay?


Chương II

LƯỢC KHẢO LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Số tiết của chương: 6 tiết

Số tiết giảng: 3 tiết

Số tiết thảo luận, tự học: 3 tiết

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐỀ CƯƠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐề cương ôn tập học kì II môn Ngữ văn 10 năm học 2010 – 2011 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ DẠY HỌC SỐ 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐề cương đề tài mã số: TH9004 Đề bài

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐề cương đề tài mã số: TH3153 LỜI MỞ ĐẦU

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐề cương đề tài mã số: 10216

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐ Biểu mẫu 2 Ề CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐẠI CƯƠNG VỀ MARKETING

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II VÀ TỐT NGHIỆP

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương