ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
tải về 0.75 Mb.
TênĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2012
Kích0.75 Mb.
loạiTài liệu
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2. Vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

a. Vai trò của nguồn lực con người trong lĩnh vực kinh tế

- Trong lĩnh vực kinh tế, con người được xem với tư cách là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

b. Vai trò nguồn lực con người trong lĩnh vực chính trị

Khi chúng ta nói đến vai trò của nguồn lực con người trên lĩnh vực chính trị, khi mà người dân có tri thức, có năng lực, thấy được trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn người có đức, có tài vào các cơ quan nhà nước sẽ góp phần xây dựng nhà nước vững mạnh.

c. Vai trò nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hoá

- Quần chúng nhân dân lao động là những người góp phần quan trọng trong việc xây dựng nên những công trình văn hoá, là lực lượng chủ yếu sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.

- Con người có văn hoá cũng là những con người có nghĩa vụ bảo tồn những di sản văn hoá tinh thần của đất nước, của nhân loại. Do vậy, nếu mỗi con người có ý thức, năng lực thực hiện tốt công việc này thì những giá trị văn hoá tinh thần, giá trị văn hoá vật chất của xã hội được bảo tồn, lưu giữ, nâng cao.

d. Vai trò nguồn lực con người trong lĩnh vực xã hội

Muốn thực hiện tốt các chính sách xã hội như vấn đề dân số, việc làm thực hiện công bằng xã hội, thực hiện xoá đói giảm nghèo,v.v... dòi hỏi chúng ta phải phát huy tốt vai trò nguồn lực con người

- Giải quyết vấn đề lao động và việc làm đã và đang là vấn đề quan trọng hàng đầu nhằm phát huy hết những tiềm năng và thế mạnh của đất nước, đồng thời giải quyết vấn đề này cũng là mấu chốt để chúng ta giải quyết các vấn đề xã hội khác. Muốn giải quuyết tốt vấn đề lao động và việc làm thì đòi hỏi chúng ta phải không ngừng nâng cao toàn diện chất lượng nguồn lực con người

- Thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Chính sách này chỉ phát huy được hiệu quả khi chính những người nghèo thấy được trách nhiệm của mình, cố gắng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời được sự đồng tình của toàn xã hội, sự giúp đỡ của Nhà nước, v.v ...

Tóm lại, con người vừa là chủ thể của hoạt động sản xuất vật chất, vừa là chủ thể của đời sống tinh thần. Bằng hoạt động thực tiễn của mình, con người cải tạo tự nhiên để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, đồng thời cũng là quá trình con người cải tạo chính minh. Và khi nguồn lực con người không được khai thác, không được phát huy thì đó là sự lãng phí lớn nhất. Nước ta đang còn là một nước nghèo, kinh tế còn kém phát triển, thì việc phát huy nguồn lực con người để xây dựng đất nước càng trở nên quan trọng.

II. PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

1. Phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam những năm qua (tự học)

a. Những kết quả đạt được

- Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945 Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vấn đề phát huy nguồn lực con người trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu nhằm phát huy hết tài năng và trí tuệ của mọi người nhằm đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.

- Trong những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội của đất nước, nhờ vậy đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Trình độ dân trí, điều kiện sống của người dân ngày càng được nâng cao, khoảng cách giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa so với đồng bằng và thành thị đã được rút ngắn hơn.

b. Những hạn chế của việc phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam

- Trong một thời gian dài chúng ta đã đề cao quá mặt xã hội, nặng động viên tinh thần, không quan tâm đúng mức tới nhu cầu vật chất, chưa thật sự chú ý tới lợi ích cá nhân người lao động....

- Có những thời kỳ chúng ta đã quá đề cao tính giai cấp, coi nhẹ tính nhân đạo, không chú ý kế thừa những giá trị truyền thống của dân tộc và nhân loại.

- Tình trạng quan liêu trong bộ máy nhà nước, một bộ phận cán bộ tham nhũng cửa quyền, vi phạm quyền tự do dân chủ của công dân đang làm biến dạng nhân cách con người, làm cho con người ta bị phân thân.

- Chính sách tạo việc làm, tổ chức và quản lý lao động ở nước ta con kém, tỷ lệ người thất nghiệp vẫn còn ở mức cao, đặc biệt là ở khu cực nông thôn.

- Trình độ khoa học, kỹ thuật, tay nghề và năng lực thực tế của người lao động Việt Nam còn rất hạn chế. Tỷ lệ người lao động chưa qua đào tạo còn ở mức cao.

Những hạn chế của việc chưa phát huy được nguồn lực con người ở Việt Nam trong thời gian qua là do những nguyên nhân cơ bản sau đây :

- Thứ nhất, nước ta vẫn còn là một nước nông nghiệp lac hậu, kém phát triển, tình trạng nghèo đói vẫn còn tồn tại với một tỷ lệ cao trong dân cư

- Thứ hai, hậu quả của chiến tranh để lại còn rất nặng nề

- Thứ ba, do vẫn còn bị ảnh hưởng của phong tục tạp quán, thói quen của người sản xuất nhỏ

- Thứ tư, nền kinh tế đang trong giai đoạn mở cửa hội nhập, bên cạnh những mặt tích cực thì nó cũng tạo nên những yếu tố tiêu cực tác động vào đời sống của người lao động và toàn xã hội

- Thứ năm, chính sách đầu tư cho giáo dục còn rất hạn chế bất cập chưa đáp ứng được với yêu cầu của sự phát triển chung

- Thứ sáu, công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều yếu kém, chưa có những bước đột phá trong việc phát huy sức mạnh tổng lực của toàn xã hội trong việc sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Bởi vậy, tình trạng chảy máu chất xám ngày càng nghiêm trọng.

2. Những phương hướng và giải pháp phát huy nguồn lực con người ở Việt Nam

a. Những phương hướng

- Thứ nhất, cần đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bởi vì, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vừa là điều kiện để xây dựng, bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người, đồng thời đến lượt nó phát huy nguồn lực con người lại là yếu tố quyết định thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Thứ hai, xây dựng và hoàn chỉnh một hệ thống các chính sách phù hợp. Chính sách xã hội đúng đắn nhất, xét cho cùng là chính sách lấy việc phát huy nhân tố con người, xây dựng từng bước con người xã hội chủ nghĩa làm trọng tâm

- Thứ ba, từng bước và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý của chế độ xã hội mới. Vai trò của cơ chế quản lý đối với việc phát huy nhân tố con người.

- Thứ tư, thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá

Cách mạng tư tưởng và văn hoá là một bộ phận hợp thành của toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Do tính chất, nhiệm vụ của nó, cuộc cách mạng này diễn ra lâu dài, khó khăn và chủ thể của quá trình đó là nhân dân lao động

Cách mạng tư tưởng và văn hoá có một vai trò rất quan trọng trong việc phát huy nhân tố con người mới xã hội chủ nghĩa.

Tóm lại, các phương hướng trên đây có mối quan hệ tác động qua lai với nhau và để phát huy được nhân tố con người thì đòi hỏi chúng ta phải vận dụng một cách linh hoạt vào từng điều kiện cụ thể.

b. Một số giải pháp phát huy nguồn lực con người ở nước ta hiện nay

Để phát huy nguồn lực con người, cần thực hiện đồng bộ những giải pháp sau :

- Trong lĩnh vực kinh tế :

+ Nâng cao hơn nữa vị thế của người lao động trong quá trình sản xuất, không tách họ ra khỏi tư liệu sản xuất

+ Phát huy sáng kiến của người lao động, chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần của họ, thực hiện phân phối công bằng, công khai, dân chủ

+ Có chính sách phù hợp nhằm huy động nguồn vốn nội lực từ trong nhân dân để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, khai thác hết các tiềm năng và thế mạnh của địa phương và từng vùng

+ Tạo được động lực để người lao động cống hiến năng lực chuyên môn và nhiệt huyết của mình vào quá trình sản xuất

- Trong lĩnh vực chính trị :

+ Nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức chính trị, về luật pháp, tạo điều kiện cho mọi người tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội

+ Cần phân cấp rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng tổ chức nhằm tránh sự chồng chéo, cồng kềnh gây lãng phí kinh tế...

- Trên lĩnh vực xã hội

+ Từng bước khắc phục đi tới loại bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu

+ Tăng cường thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo, giải quyết công ăn, việc làm cho người đến tuổi lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp

- Trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo :

+ Thực hiện có hiệu quả các chính sách về giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Tránh tình trạng hô khẩu hiệu, bệnh thành tích

- Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, nghệ thuật :

+ Cần không ngừng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, đồng thời kế tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh hoa của văn hoá, nghệ thuật của nhân loại trong thời đại ngày nay

+ Đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá nhằm chống lại các trào lưu, các luồng tư tưởng, văn hoá phản động, phản tiến bộ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tóm lại, thực hiện tốt những giải pháp trên đây sẽ phát huy cao độ được nguồn lực con người, tạo nên sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.


D. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN

Câu hỏi ôn tập:

1. Nguồn lực con người là gì? Vai trò, vị trí nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?

2. Hãy nêu và phân tích những thành tựu và những hạn chế trong phát huy nguồn lực con người Việt Nam nhưng năm qua?

3. Phân tích những nguyên nhân của thực trạng phát huy nguồn lực con người Việt Nam những năm qua?

4. Phân tích những phương hướng, giải pháp phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nay?

Câu hỏi thảo luận:

1. Để phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nay, thanh niên, sinh viên nước ta cần phải làm gì? Vì sao lại như vậy?

2. Anh (chị) hãy phân tích luận điểm của Mác: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất của con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội”?

+ Con người vừa là thực thể tự nhiên, thực thể xã hội.

+ Những yếu tố xã hội mới tạo nên bản chất con người của mỗi con người trong xã hội?

+ Ý nghĩa rút ra khi nghiên cứu luận điểm này?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Bộ Giáo dục & Đào tạo : Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

 2. C.Mác – Ph. Ăngghen : Tuyển tập, 6 tập, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1979.

 3. Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII, VIII, IX, X.

 4. Đỗ Tư, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Bách (đồng chủ biên) : Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998.

 5. Hội đồng lý luận Trung ương : Vững bước trên con đường đã chọn, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

 6. Hội đồng lý luận Trung ương : Lẽ phải của chúng ta, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

 7. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002.

 8. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002

 9. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006.

 10. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

 11. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

 12. Tiêu Phong : Hai chủ nghĩa một trăm năm, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

 13. Trang Phúc Linh (chủ biên) : Lịch sử chủ nghĩa Mác, Tập I, II, II, IV, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

 14. V.P Vôn – Ghin : Lược khảo các tư tưởng xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1979.

 15. http://www.cpv.org.vn.

 16. http://www.vocw.edu.vn.

 17. http://www.chungta.com

 18. http://www.thuvien-ebook.com.vn

 19. http://www.vi.wikipedia.org.vn

...........

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

liên quan:

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐỀ CƯƠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐề cương ôn tập học kì II môn Ngữ văn 10 năm học 2010 – 2011 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐỀ CƯƠNG DỰ GIỜ DẠY HỌC SỐ 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐề cương đề tài mã số: TH9004 Đề bài

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐề cương đề tài mã số: TH3153 LỜI MỞ ĐẦU

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐề cương đề tài mã số: 10216

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐ Biểu mẫu 2 Ề CƯƠNG MÔN HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐẠI CƯƠNG VỀ MARKETING

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC iconĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II VÀ TỐT NGHIỆP

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương