Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai
tải về 0.54 Mb.
TênVận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2012
Kích0.54 Mb.
loạiTài liệu

Câu 4: Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai cấp nhất định nào đó không thể giữ được sự thống trị của mình và do đó cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực sản xuất”.BÀI LÀM

Chính trị và kinh tế là 2 lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội. Mối quan hệ của chúng là mối quan hệ biện chứng và có tác động trực tiếp đến quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người từ khi có sự phân chia giai cấp nói chung cũng như của từng quốc gia, dân tộc nói riêng. Trong mối quan hệ đó, kinh tế là nhân tố quyết định toàn bộ lịch sử vận động của đời sống chính trị nhưng vai trò của chính trị đối với kinh tế lại qui định sự tồn vong cả chế độ xã hội. Nói đến sự tác động của chính trị đến kinh tế, Lênin cho rằng : “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai cấp nhất định nào đó không thể giữ được sự thống trị của mình và do đó cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực sản xuất”. Để có quan điểm đúng đắn, xử lý tốt mối quan hệ giữa chính trị với kinh tế trong quá trình xây dựng đất nước, giữ vững định hướng XHCN trong quá trình phát triển kinh tế, chúng ta hãy phân tích làm rõ luận điểm trên.

1. Khái niệm chính trị, kinh tế:

Chính trị là những công việc nhà nước hay xã hội. Phạm vi hoạt động gắn với những quan hệ giữa các giai cấp, giữa các dân tộc và các nhóm xã hội khác nhau mà hạt nhân của nó là vấn đề giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. Về thực chất, chính trị là quan hệ về lợi ích (trước hết và cơ bản là lợi ích kinh tế) giữa các giai cấp, các lực lượng XH, các quốc gia, dân tộc mà việc thực hiện lợi ích đó phải thông qua quyền lực nhà nước. Trong chính trị, vấn đề quyền lực chính trị (mà trọng tâm là quyền lực nhà nước) luôn là mục tiêu của các giai cấp. Khi nắm được quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước tức là nắm được công cụ cơ bản nhất để giải quyết các vấn đề lợi ích của các giai cấp. Do vậy, xét từ góc độ quan hệ với kinh tế thì vấn đề chính trị thực chất cũng chính là vấn đề kinh tế bởi vì giải quyết vấn đề quyền lực chính trị sẽ trực tiếp tác động đến động lực của sự phát triển kinh tế. Mác Lênin đã rút ra kết luận : quan hệ chính trị xét về bản chất là do quan hệ kinh tế, chính sự ra đời và tồn tại của giai cấp, chính nhu cầu của các giai cấp quyết định nội dung của các lợi ích chính trị.

Kinh tế được hiểu là toàn bộ các lĩnh vực, các ngành khác nhau của một nền kinh tế quốc dân, mà cơ sở của nó là các quan hệ cơ bản : quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức và quản lý lao động XH, quan hệ phân phối sản phẩm làm ra. Phạm vi kinh tế là cơ sở cần thiết và sâu xa nhất của xã hội loài người, gần như toàn bộ các mối quan hệ khác trong xã hội đều được quy định bởi lĩnh vực kinh tế, vì vậy nó quyết định chế độ chính trị và quyết định quyền lực nhà nước

2. Mối quan hệ chính trị với kinh tế:

Quan hệ giữa chính trị với kinh tế là mối quan hệ biện chứng luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau.

a. Vai trò kinh tế đối với chính trị:

Kinh tế là nền tảng của chính trị, kinh tế bao giờ cũng quyết định chính trị và điều này được khẳng định hoàn toàn trong lý luận cũng như trong thực tiễn. Về mặt lý luận, theo chủ nghĩa Mác - Lênin thì cơ sở hạ tầng quy định cấu trúc, tính chất của kiến trúc thượng tầng và tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Kinh tế là nhân tố cơ bản thuộc cơ sở hạ tầng, trong khi chính trị là nhân tố chủ yếu của kiến trúc thượng tầng, vì vậy các quan hệ kinh tế là quy định các quan hệ chính trị. Về mặt thực tiễn: ở hình thái kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ thì với quan hệ sản xuất của chế độ chiếm hữu nô lệ, thể chế chính trị thuộc về giai cấp chủ nô, ở hình thái kinh tế xã hội TBCN thì với quan hệ sản xuất của chế độ tư bản chủ nghĩa, thể chế chính trị thuộc về giai cấp tư sản và ở CNXH thì thể chế chính trị thuộc về giai cấp công nhân

Kinh tế là nền tảng của hình thái kinh tế-xã hội, là nhân tố cơ bản thuộc cơ sở hạ tầng, trong khi chính trị là nhân tố cơ bản của kiến trúc thượng tầng, theo quan điểm của CN Mác Lênin cơ sở hạ tầng quy định cấu trúc và tính chất của thượng tầng kiến trúc, vì vậy cho nên các quan hệ kinh tế qui định các mối quan hệ chính trị xã hội. Theo Lênin “Chính trị là sự biểu hiện tập trung của kinh tế”, luận điểm này chỉ rõ nguồn gốc chính trị là từ kinh tế, chính trị chỉ hình thành tồn tại và phát triển trên cơ sở đòi hỏi khách quan bởi sự phát triển kinh tế. Từ thực trạng kinh tế, kết cấu giai cấp xã hội, mà hình thành nên một chế độ tương ứng. Nền chính trị của một nước bao giờ cũng là sản phẩm trực tiếp của khuynh hướng kinh tế chủ đạo , quan hệ sản xuất thống trị. Tính quy định của kinh tế đối với chính trị còn thể hiện ở chỗ nền chính trị của một nước tuy là phản ánh tổng thể các xu hướng kinh tế nhưng bao giờ cũng là sản phẩm trực tiếp của xu hướng kinh tế chủ đạo

Khẳng định tính quyết định của kinh tế đối với chính trị, chúng ta càng nhận thức rõ rằng trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay đang tồn tại một nền kinh tế nhiều thành phần trong đó có cả thành phần kinh tế XHCN lẫn TBCN và nền kinh tế này sẽ duy trì suốt thời kỳ quá độ; nếu như trong nền kinh tế nhiều thành phần đó chúng ta không củng cố, xây dựng thành phần kinh tế XHCN trở thành một thành phần kinh tế mạnh, chủ đạo, có khả năng chi phối các thành phần kinh tế khác thì khó đảm bảo được định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là vấn đề nguyên tắc trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay cũng như trong suốt thời kỳ quá độ, bởi vì thành phần kinh tế XHCN đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế sẽ là cơ sở cho tồn tại vững chắc của hệ thống chính trị XHCN.

b. Vai trò chính trị đối với kinh tế:

Kinh tế của vai trò quyết định đến chính trị , tuy nhiên chính trị luôn mang tính độc lập của nó và có tác động trở lại đến kinh tế một cách toàn diện. Chính trị thực hiện khả năng nhận thức các qui luật kinh tế khách quan, nhận thức được thực trạng kinh tế của đất nước và từ đó định hướng các qui luật vận động, phát triển nhằm đạt đến mục đích lợi ích giai cấp.

Chính trị với kinh tế là một khái niệm chỉ sự tác động của quyền lực chính trị mà trước hết và trực tiếp là quyền lực nhà nước đến các quá trình kinh tế xã hội. Sự tác động này thực hiện bằng đường lối kinh tế, thể chế chính trị với kinh tế, các chủ thể chính trị với kinh tế. Nó tác động đến mục đích phát triển kinh tế, cơ cấu và cơ chế kinh tế, hiệu quả kinh tế XH, phương thức vận hành và phân phối sản phẩm. Phạm vi tác động trên toàn bộ nền kinh tế, các lĩnh vực kinh tế cơ bản, các đơn vị kinh tế, các kỹ thuật kinh tế-XH, các chủ thể kinh tế; từ quan hệ của các lĩnh vực cơ bản chính trị như: đường lối, chính sách, tổ chức, thiết chế chính trị...đến toàn bộ nền kinh tế nói chung hoặc tác động đến các lĩnh vực kinh tế cơ bản của nền kinh tế quốc dân. Chiều hướng tác động của chính trị đối với kinh tế không phải bao giờ cũng mang tính tích cực, nó có thể có 3 xu hướng : hoặc thúc đẩy phát triển kinh tế; hoặc kìm hãm; hoặc vừa thúc đẩy vừa kìm hãm kinh tế.

Sự tác động của chính trị với kinh tế có thể khái quát một số nội dung sau:

Thứ nhất: Chính trị định hướng cho kinh tế phát triển. Bất cứ một nền kinh tế nào cũng đều có sự định hướng chính trị, bởi nếu không định hướng thì mục tiêu kinh tế, lợi ích kinh tế của giai cấp sẽ không được thực hiện, cũng như kinh tế sẽ phát triển tự do, vô tổ chức sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Do đó, bất cứ chính trị của giai cấp cầm quyền nào cũng phải làm nhiệm vụ định hướng kinh tế.

Thứ hai: Chính trị lựa chọn mô hình phát triển kinh tế. Một mô hình kinh tế được xác định đúng, phù hợp là điều kiện hết sức quan trọng cho sự phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế. Chính trị có khả năng nhận thức đầy đủ điều kiện thực trạng kinh tế, tài nguyên, con người lao động và các điều kiện chính trị, xã hội, lịch sử...có khả năng xây dựng một mô hình kinh tế thích hợp. Thực tiễn nước ta cho thấy nhiều mô hình kinh tế mà chính trị đã lựa chọn như mô hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, mô hình kinh tế nhiều thành phần, mô hình hợp tác hoá, công nghiệp hoá...

Thứ ba: Chính trị điều tiết tốc độ phát triển kinh tế: Tốc độ phát triển kinh tế phù hợp là điều hết sức cần thiết cho sự phát triển chung của một chế độ XH. Nếu kinh tế trì trệ, chậm phát triển, chính trị phải tác động thông qua đường lối, chủ trương, chính sách kinh tế hoặc các biện pháp kích cầu khác để kinh tế có độ tăng trưởng hợp lý. Trong trường hợp kinh tế tăng trưởng quá nhanh không phù hợp với sự phát triển XH thì chính trị phải có sự điều tiết , sự phát triển không phù hợp giữa kinh tế với XH thường dẫn đến sự bất ổn về chính trị. Vì vậy, chính trị can thiệp vào kinh tế là tốc độ phát triển hết sức cần thiết.

Thứ : Vai trò của chính trị tác động đến các chủ thể kinh tế: chính trị của giai cấp cầm quyền không thể không tác động đến chủ thể kinh tế. Bởi sự tác động này sẽ tạo điều kiện cho các chủ thể kinh tế phát triển và trong đó sẽ góp phần mang lại lợi ích nhất cho giai cấp cầm quyền. Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay, mỗi thành phần kinh tế được coi là chủ thể kinh tế. Vậy chính trị phải tác động lên các chủ thể, để đảm bảo tất cả các chủ thể này đều phát triển tốt, trên cơ sở phát huy mặt tích cực và hạn chế của từng chủ thể kinh tế. Tạo điều kiện cho chủ thể thực hiện lợi ích riêng, đồng thời góp phần thực hiện lợi ích chung của quốc gia, dân tộc trên cơ sở định hướng chính trị, vì vậy không thể không có sự tác động của chính trị vào các chủ thể kinh tế.

Thứ năm: Vai trò của chính trị trong việc quản lý chính trị-XH, con người trong các cơ sở sản xuất: Trong những vấn đề quản lý sản xuất, quản lý kinh tế là quản lý con người, quản lý xã hội, chính trị. Quản lý này nhằm đem lại điều kiện tốt nhất để kinh tế phát triển. Đặc biệt, đối với nền kinh tế nhiều thành phần trong điều kiện đổi mới ở nước ta hiện nay, mà hệ thống chính trị của chúng ta không thể không chi phối, kiểm soát đến tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt là các thành phần kinh tế tư bản tư nhân.

Từ những tác động trên của chính trị đến kinh tế, Lênin cho rằng “Chính trị không thể không giữ địa vị ưu tiên so với kinh tế”. Luận điểm này khẳng định tính ưu tiên cho chính trị so với kinh tế, tức là ưu tiên về đường lối chính trị đối với kinh tế.

Trước nhất, cần phải thấy rằng việc giải quyết các vấn đề kinh tế phải góp phần duy trì và củng cố quyền lực chính trị của chủ thể trong quá trình phát triển kinh tế. Đó là đảm bảo tính định hướng chính trị trong quá trình phát triển kinh tế. Thiếu quan điểm chính trị trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế thì kinh tế có thể vẫn tăng trưởng cao nhưng lúc đó trung tâm quyền lực chính trị có thể không còn nằm trong tay giai cấp thống trị đương thời mà sẽ nằm trong tay thành phần kinh tế đang đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Như vậy, ưu tiên cho chính trị ở đây chính là ưu tiên cho vấn đề quyền lực chính trị của một giai cấp. Lênin viết ““Không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai cấp nhất định nào đó không thể giữ được sự thống trị của mình và do đó cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực sản xuất”.

Mặt khác, trong mối quan hệ chính trị với kinh tế, nhiều trường hợp đã có chính sách chính trị đúng đắn nhưng trình độ năng lực, tổ chức, chỉ đạo thực tiễn, phương thức hoạt động hệ thống chính trị không vươn tới ngang tầm nhiệm vụ chính trị đề ra, thì chính trị vẫn có thể cản trở kinh tế hoặc để kinh tế phát triển chệch hướng, trái với đường lối chính trị đã lựa chọn. Vì thế chính trị phải tự đổi mới, phải có cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, thiết chế vận hành phù hợp với cơ sở kinh tế.

Từ những phân tích trên cho thấy rằng các Đảng chính trị không thể sai lầm về đường lối chính trị. Trong những điều kiện nhất định, có thể hy sinh kinh tế cục bộ để đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững lâu dài theo sự định hướng của chính trị.


3. Chính trị với kinh tế trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay:

Thực tế ở nước ta đã khẳng định rằng những thay đổi lớn kinh tế, thường bắt đầu từ những quyết sách chính trị mang tính bước ngoặc. Trước thời kỳ đổi mới, do chủ trương duy trì quá lâu nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp, có quan điểm sai lầm về việc xử lý mối quan hệ giữa lực lượng SX và quan hệ SX, những chính sách giá lương tiền không phù hợp ... chúng ta đã phải trãi qua thời kỳ khá dài nền kinh tế bị đình trệ, kinh tế - xã hội bị khủng hoảng trầm trọng. Trên cơ sở đánh giá đúng những nguyên nhân sai lầm trên, Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết sách quan trọng để cải cách đổi mới toàn diện tất cả các lãnh vực của đời sống KT-XH, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng và phát triển ngày càng vững chắc

Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay trước hết đặt trọng tâm vào cải cách kinh tế, bởi vì nền tảng kinh tế quyết định đến vận mệnh chính trị của đất nước. Đối với nước ta hiện nay, chính trị với kinh tế là đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường chức năng quản lý nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân đối với các quá trình KT-XH mà thực chất là làm cho nền kinh tế thị trường của quốc gia được tổ chức và vận hành ngày một đi vào quỹ đạo của CNXH. Đây là điều kiện chính trị quan trọng mang tính quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay.

Để tiếp tục đưa công cuộc đổi mới tiến lên, làm cho đất nước ta phát triển nhanh, vững bền theo định hướng XHCN trong thời kỳ đổi mới đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa tính tự giác trong sự lãng đạo chính trị đối với kinh tế. Xử lý mối quan hệ chính trị với kinh tế trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, cần chú ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Xác định mối quan tương quan giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Chủ trương của Đảng là lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm. Thực hiện quan điểm đó, chúng ta chuyển từng bước nền kinh tế tự nhiên sang nền kinh tế tự cấp, tự túc, ưu tiên công ngiệp nặng sang nền kinh tế hàng hoá và hình thành một hệ thống kinh tế mở. Trên cơ sở của những thành tựu mà Đảng ta thực hiện từng bước đổi mới về chính trị, để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo; Nhà nước đổi mới để đảm bảo vai trò quản lý nền kinh tế có hiệu quả nhất. Các tổ chức chính trị-XH của quần chúng nhân dân từng bước hoàn thiện để góp phần tích cực vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý XH,

Thứ hai: Định hướng XHCN với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN, đó là nền kinh tế thị trường XHCN. Đó là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH”. Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần như Đảng ta khẳng định là hoàn toàn phù hợp với quy luật vận động khách quan của lịch sử, phù hợp với thực trạng và trình độ của nền kinh tế ở nước ta hiện nay.

Thứ ba: Kinh tế hàng hóa nhiều thành phần dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng CSVN. Đảng ta không chấp nhận đa nguyên, đa đảng là hoàn toàn phù hợp với mục tiêu XHCN, vì mục tiêu ấy có thể thực hiện trên cơ sở sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Nước ta hiện nay sự lãnh đạo duy nhất của Đảng ta là hoàn toàn hợp lý. Một Đảng, nhất nguyên chính trị là điều kiện đảm bảo sự ổn định chính trị để phát triển kinh tế.

Thứ tư: Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần bao giờ cũng có hai mặt: tích cực và tiêu cực. Muốn đạt hiệu quả cao trong quá trình tác động phải xuất phát từ thực trạng kinh tế của đất nước và nhận thức đúng, đầy đủ các quy luật khách quan của kinh tế. Nhà nước tác động vào kinh tế còn phải thể hiện rõ vai trò của mình trong việc tạo môi trường, điều tiết chính sách XH, quản lý, phân phối nguồn tài nguyên quốc gia.

Thứ năm: Đổi mới hệ thống chính trị cho phù hợp với đổi mới kinh tế. Trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH ở nước ta hệ thống chính trị XHCN do ĐCS VN lãnh đạo. Để đảm bảo chính trị là động lực, là mở đường cho kinh tế phát triển, thì hệ thống chính trị phải tiến hành đổi mới,. Không làm được điều đó hệ thống chính trị sẽ không thể định hướng cho kinh tế và như thế nguy cơ chệch hướng kinh tế hoàn toàn có thể xảy ra. Nghị quyết Đại hội VII đã chỉ rõ nguy cơ chệch hướng kinh tế có thể bắt đều từ chính hình thái chính trị. Đổi mới nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Chính là yếu tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Đổi mới hệ thống chính trị và từng bước xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ XHCN có quan hệ biện chứng với nhau. Thực chất đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị ở nước ta là xây dựng nền dân chủ XHCN. Dân chủ là quy luật hình thành, phát triển và tự hoàn thiện hệ thống chính trị XHCN. Làm tốt việc này chính là góp phần tạo ra động lực tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ ở nước ta

Để nền kinh tế thị trường ở nước ta ngày càng thật sự là phương thức thực hiện sự nghiệp “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”, sự lãnh đạo của chính trị phải giải quyết tốt những vấn đề sau :

Một là sự lãnh đạo về chính trị phải đảm bảo lợi ích của giai cấp và dân tộc trong sự phát triển của kinh tế. Chính trị phải tập trung lãnh đạo việc xây dựng quan hệ sản xuất XHCN, xác lập cho được vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm nền tảng cho nền kinh tế quốc dân, phải làm cho hình thức quản lý tập thể trở thành phổ biến, phải làm cho hình thức phân phối theo lao động là chính. Chính trị phải lãnh đạo giải quyết tốt những mâu thuẩn phổ biến khi phát triển kinh tế thị trường (mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với công ăn việc làm, phân hóa giàu nghèo, giữa sự phát triển kinh tế trước mắt với sự phát triển kinh tế lâu dài của đất nước, giữa phát triển kinh tế với công bằng xã hội. Chính trị phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế : vừa tranh thủ được vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm tiên tiến của thế giới, đồng thời chống chủ nghĩa thực dân kinh tế của các đế quốc dưới mọi hình thức, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

Hai là chính trị phải làm cho kinh tế nâng cao hiệu quả KTXH : chính trị phải đảm bảo tốt phát triển KT với phát triển XH, phải là cho sự phát triển kinh tế đem lại lợi ích cho mọi người, làm cho sự phát triển đồng đều giữa các vùng, các miền trong địa phương cả nước. Chính trị phải lãnh đạo việc đổi mới quan hệ, phải đảm bảo công nghệ hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam, công nghệ phải đảm bảo khôi phục tính chỉnh thể của môi trường, chỉnh thể của người lao động. Phải lãnh đạo tốt việc phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ tổ quốc, chiến lược kinh tế gắn liền với chiến lược an ninh quốc phòng và phòng thủ quốc gia

Ba là sự lãnh đạo của chính trị nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình khách quan thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Chính trị phải tạo ra môi trường cho các quy luật kinh tế phát huy tác dụng, phải vận dụng những quy luật nhân tố ngoài kinh tế tác động vào KT. Chính trị phải chủ động tạo ra sự gần gũi giữa các chủ thể chính trị với các chủ thể KT, làm cho kinh tế quán triệt ngày càng đầy đủ hơn quan niệm, đường lối của Đảng về kinh tế chính trị. Ngược lại các nhà chính trị nắm vững hơn thực trạng xu hướng phát triển của đất nước.

Bốn là chính trị phải hạn chế đến mức tối thiểu mặt trái của kinh tế thị trường : chính trị phải giải quyết tốt các vấn đề kinh tế, phải trong sạch hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ năng lực, nâng cao bản lĩnh và đạo đức. Chính trị phải đấu tranh có hiệu quả với hoạt động kinh tế bất chính, đồng thời trừng trị nghiêm những hoạt động kinh tế phi pháp, phê phán mạnh mẽ những hoạt động kinh tế bất chính. Hạn chế đến mức tối thiểu sự phân hóa xã hội, phải rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp, trước hết là thu nhập kinh tế, phải làm cho mọi người hiểu hết nến kinh tế thị trường.


Tóm lại: Chính trị với kinh tế là những lĩnh vực cơ bản trong đời sống XH, vì vậy giải quyết đúng đắn mối quan hệ chính trị-kinh tế sẽ tạo ra những động lực lớn quyết định đến quá trình phát triển của chế độ XH. Đối với nước ta hiện nay, việc nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa chính trị với kinh tế và vận dụng đúng đắn mối quan hệ giữa chúng trong thực tiễn sẽ là động lực quan trọng để thực hiện định hướng XHCN với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ văn minh”. Đồng thời sẽ góp phần trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-XH mà Đại hội toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp, ưu tiên phát triển LLSX, đồng thời xây dựng QHSX phù hợp theo định hướng XHCN; phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, từng bước cải thệin đời sống vật chất và tinh thấn của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng XH, bảo vệ và cải thiện môi trường; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh”./.


Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai iconVận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai icon10: đồng chí hãy vận dụng lý luận về quyết sách chính trị và thực tiễn CM Việt Nam để phân tích và chứng minh luận điểm sau: "Đảng… không được phạm sai lầm chính trị"

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai iconĐồng chí hãy phân tích những quan điểm cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin về con người. Việc xây dựng và phát huy vai trò và nhân tố con người ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai iconPhân tích 5 quan điểm quản trị Marketing, và cho ví dụ minh họa về doanh nghiệp ở Việt Nam đối với từng quan điểm

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai iconVận dụng lý luận về mối quan hệ giữa chính trị với kinh tế để phân tích bài học : “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai iconVận dụng lý luận về mối quan hệ giữa chính trị với kinh tế để phân tích bài học : “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai iconĐồng chí hãy vận dụng lý luận triết học về mối quan hệ vật chất và ý thức để phân tích phê phán bệnh chủ quan duy ý chí và phân tích bài học kinh nghiệm sau

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai iconĐối với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội; chủ địa điểm (khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, giải khát, điểm vui chơi giải trí công cộng))

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai iconTrình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác-lênin về vấn đề tôn giáo và giải quyết vấn đề tôn giáo, liên hệ đến việc thực hiện chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ chính trị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường chính trị đúng đắn thì một giai iconBÀI 2: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH QUÂN ĐỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương