HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1
tải về 380.12 Kb.
TênHỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2012
Kích380.12 Kb.
loạiTài liệu
1   2   3   4   5   6   7

II. TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Một số nét về tình hình an ninh quốc gia

- CNĐQ và thế lực phản động tiếp tục nuôi dưỡng các tổ chức phản đơng ở trong nước và lưu vong nước ngoài hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc trong hoạt động “DBHB”, BLLĐ.

- Sử dụng các đài phát thanh, mạng internet, báo chí truyền hình ở nước ngoài để phá hoại văn hóa tư tưởng, nội dung chủ yếu là xuyên tạc, nói xấu, kích động gây mất đoàn kết, chống lại Đảng và Nhà nước.

- Tình hình lộ bí mật, mất thông tin bí mật về kinh tế đã xảy ra ở nhiều cơ quan, xí nghiệp, và đã gây ra nhiều thiệt hại.

- Tình hình an ninh biên giới còn nhiều phức tạp, xâm nhập biên giới diễn ra với nhiều hình thức; bọn phản động móc nối, lôi kéo, chia rẽ dân tộc, dòng họ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở vùng biên giới.

- Xuất hiện nhiều điểm nóng về an ninh trật tự, chủ yếu là xuất phát từ những bức xúc, bất bình của nhân dân trước những việc làm sai trái của cán bộ cơ sở trong việc giải quyết đền bù đất đai.

2. Tình hình về trật tự an toàn xã hội

- Tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy trong những năm qua có những diễn biến rất phức tạp.

+ Các băng nhóm tội phạm cấu kết với nhau thành những tổ chức tội phạm nguy hiểm. Tội phạm hình sự hoạt động ngày càng táo bạo, manh động, sử dụng vũ khí nóng.

+ Tội phạm kinh tế có quy mô, tính chất ngày càng nghiêm trọng

+ Tội phạm ma túy xảy ra rất nghiêm trọng hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, ngoan cố, chống trả quyết liệt với lực lượng đấu tranh.


- Tình hình về tệ nạn xã hội, tai nạn, ô nhiễm môi trường xảy ra phức tạp, thậm chí rất nghiêm trọng.

+ Các loại tệ nạn xã hội chưa giảm, có loại tăng như: mại dâm, cờ bạc, nghiện hút.

+ Tai nạn giao thông, tai nạn lao động xảy ra rất nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng.

+ Ô nhiễm môi trường rất cao, đáng báo động. Tình trạng chặt phá rừng, xả chất thải, nước thải chưa xử lý ra môi trường, ô nhiễm nguồn nước, vệ sinh an toàn thực phẩm.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tình hình quốc tế trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp hơn

- Sau cuộc chiến Irắc, các thế lực hiếu chiến tiếp tục thực hiện chiến lược “đánh đòn phủ đầu” và lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố để can thiệp đe dọa hòa bình của các dân tộc.

- Quan hệ giữa các nước lớn đan xen cả hai mặt đấu tranh và thỏa hiệp.

- Phong trào chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc tiếp tục phát triển.

- Xu thế toàn cầu hóa sẽ tiếp tục phát triển, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới.

- Kinh tế thế giới tiếp tục không ổn định, tranh chấp trên biển và dầu khí sẽ gay gắt hơn.

2. Tình hình khu vực Đông Nam Á vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định.

- Chủ nghĩa khủng bố vẫn hoạt động ở một số nước; mâu thuẫn về sắc tộc, tôn giáo làm bùng nổ những cuộc xung đột ở một số khu vực.

- Sự gắn kết trong ASEAN và vị trí của hiệp hội trên trường quốc tế sẽ gặp nhiều thách thức, nhưng ASEAN tiếp tục là nhân tố quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

3. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH ở Việt Nam trong những năm tới

a) Thuận lợi

- Tiềm lực và vị thế quốc tế của Việt Nam được tăng cường.

- Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, tin tưởng chế độ.

- Lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

b) Khó khăn

- Các nguy cơ mà Đảng ta đã nhận định đang diễn biến đan xen phức tạp.

- Những yếu kém trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc khắc phục còn chậm.

- Hoạt động “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch sẽ gia tăng.

- Các hành động xâm hại độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước ta vẫn sẽ tiếp diễn.

IV. ĐỐI TÁC VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐẤU TRANH TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA, GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Hiểu biết về đối tác, đối tượng

- Đối tác: Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác.

- Đối tượng: Bất kể thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh.

2. Đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia

- Gián điệp: là người Việt Nam hay ngước ngoài hoạt động cá nhân hay có tổ chức, chịu sự chỉ huy của nước ngoài để tiến hành hoạt động điều tra thu thập tình báo, gây cơ sở bí mật và phá hoại nhằm chống lại nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Phản động: là những cá nhân hay tổ chức có âm mưu và hoạt động phản cách mạng, chống lại chế độ XHCN, nhưng không chịu sự chỉ huy của nước ngoài.

3. Đối tượng xâm phạm về trật tự, an toàn xã hội

Là những người có hành vi phạm tội gây thiệt hại đến tài sản XHCN và tài sản của công dân, đến tính mạng sức khỏe và danh dự phẩm giá của con người, đến TTATXH nhưng không có mục đích chống lại Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

V. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH

a) Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG và TTATXH.

- Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; chỉ có Đảng lãnh đạo mới huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, và của toàn xã hội.

- Đảng lãnh đạo thể hiện: đề ra đường lối chính sách và phương pháp đấu tranh đúng đắn; đồng thời lãnh đạo bộ máy Nhà nước và các đoàn thể quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối chính sách đó.


b) Tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ ANQG, TTATXH.

- Nhà nước là công cụ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trên mọi lĩnh vực; Nhà nước có mạnh thì quyền làm chủ của nhân dân mới được bảo đảm vững chắc.

- Nội dung tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước: Phát huy tác dụng của pháp chế XHCN; xây dựng các cơ quan chuyên trách; phát huy vai trò của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp trong việc điều hành thực hiện ở địa phương; phối kết hợp chức năng quản lý của nhà nước với các tổ chức, đoàn thể để tạo sức mạnh thực hiện.


c) Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH

- Bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH là sự nghiệp của nhân dân, là nghĩa vụ và cũng là lợi ích thiết thực của nhân dân.

- Nhân dân có điều kiện và khả năng để thực hiện quyền làm chủ về bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.

- Nội dung phát huy quyền làm chủ của nhân dân thể hiện:

+ Quán triệt và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các nội quy, quy định về bảo vệ an ninh trật tự.

+ Phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và mọi hành vi vi phạm pháp luật, những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội.

+ Tự giác tham gia các tổ chức quần chúng bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH

d) Công an là lực lượng nòng cốt

+ Lực lượng công an là chỗ dựa trực tiếp và thường xuyên cho các ngành, các cấp và quần chúng trong công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH

+ Tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH; tập trung giải quyết những khâu cơ bản nhất và tổ chức hướng dẫn các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ.

+ Kết hợp tính tích cực cách mạng của quần chúng với công tác nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn.

2. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Kết hợp chặt chẽ giữa an ninh và quốc phòng là một yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những nội dung quan trọng của việc kết hợp là kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng trật tự an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân.

3. Bảo vệ ANQG phải kết hợp chặt chẽ với giữ gìn TTATXH

ANQG và TTATXH là hai thành phần cấu thành trật tự xã hội. Bảo vệ ANQG là điều kiện cơ bản, thuận lợi để giữ gìn TTATXH và ngược lại giữ gìn TTATXH tạo điều kiện cho ANQG càng được củng cố vững chắc.

VI. VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ ANQG, TTATXH

- Các điều: 11, 44, 79 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992

- Pháp luật của nước Công hòa XHCN Việt Nam:

+ Điều 11 và 16 của Luật Thanh niên năm 2001

+ Các điều: 4, 8, 9 và 17 của Luật An ninh quốc gia năm 2004

+ Bộ luật hình sự

+ Điều 25 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003: trách nhiệm của các tổ chức và công dân trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

2. vai trò, trách nhiệm của sinh viên trong công tác bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH

- Nhận thức đúng đắn cuộc đấu tranh để bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH là một bộ phận của cuộc đấu tranh giai cấp gay go, quyết liệt, phức tạp và lâu dài.

- Nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo vệ ANQG giữ gìn TTATXH; tuyên truyền, vận động mọi người cùng tự giác chấp hành.

- Nêu cao cảnh giác, tích cực trong đấu tranh với những hoạt động chống đối của của các thế lực thù địch, các hành vi vi phạm pháp luật của bọn tội phạm.

- Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động cụ thể của nhà trường, địa phương để bảo vệ ANQG, giử gìn TTATXH.

- Tích cực học tập nâng cao kiến thức và rèn luyện toàn diện để trở thành người công dân vững vàng, luôn làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Học tập tốt môn học giáo dục quốc phòng, an ninh để nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cách mạng Việt Nam, ý thức sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.


CÂU HỎI ÔN TẬP

1.Anh (chị) hãy phân tích quan điểm “Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH? Rút ra ý nghĩa thực tiễn đối với bản thân?

2. Tại sao xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phải đi đôi với bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH? Liên hệ trách nhiệm bản thân?

3. Để bảo đảm giữ gìn TTATXH, chúng ta phải thực hiện tốt những nội dung gì? Liên hệ thực tiễn về công tác giữ gìn TTXH ở nước ta hiện nay?


Bài 7


XÂY DỰNG PHONG TRÀO

TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

I. NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

1. Quan điểm về quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

a) Một số quan điểm về quần chúng nhân dân

- Quần chúng nhân dân là lực lượng đông đảo, là nền tảng cho một nước, là gốc rễ của một dân tộc, là động lực chính để thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

- Chủ nghĩa Mác – Lê nin đã khẳng định quần chúng nhân dân làm nên lịch sử, sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ rõ: cách mạng là của dân, do dân và vì dân; “trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”; “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; “nhân dân giúp ta nhiều thì thành công nhiều, giúp ta ít thì thành công ít, giúp ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

b) Vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ ANTQ

- Có khả năng phát hiện, quản lý, giáo dục, cải tạo các loại tội phạm để thu hẹp dần đối tượng phạm tội.

- Người dân có ý thức tự giác, có tinh thần làm chủ xây dựng cuộc sống mới thì kẻ thù và bọn tội phạm không thể lợi dụng để phá hoại.

- Lực lượng công an có hạn, không thể dựa vào chuyên môn mà phải cần đến tai mắt của nhân dân.

2. Nhận thức về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

a) Khái niệm:

Là một hình thức hoạt động tự giác, có tổ chức của đông đảo nhân dân lao động tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH, bảo vệ tài sản Nhà nước và tính mạng, tài sản của nhân dân.

b) Vị trí, tác dụng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Luôn giữ vị trí chiến lược quan trọng không thể thiếu được trong sự nghiệp cách mạng; là một trong những biện pháp cơ bản của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

- Là một bộ phận gắn bó khăng khít, chặt chẽ với các phong trào, hành động cách mạng khác của Đảng, Nhà nước ở địa phương, đơn vị.

- Là hình thức cơ bản để tập hợp quần chúng phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

c) Mục đích của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Huy động sức mạnh của nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH.

d) Đặc điểm của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đối tượng tham gia phong trào đa dạng, liên quan đến mọi người, mọi tầng lớp của xã hội.

- Nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào ở các địa bàn, lĩnh vực khác nhau có sự khác nhau.

- Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn liền với các cuộc vận động khác của Đảng và Nhà nước, gắn liền với việc thực hiện các chính sách ở địa phương.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

1. Nội dung cơ bản của công tác xây dựng phong trào

- Giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân tham gia phòng ngừa đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

+ Chống chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch

+ bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh xã hội, bảo vệ bí mật quốc gia

+ Chống địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để phá hoại

+ Giữ vững khối đoàn kết toàn dân, ổn định chính trị, xã hội, xây dựng cơ sở vững mạnh

- Vận động toàn dân tích cực tham gia chương trình quốc gia phòng chống tội phạm

+ vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm

+ Vận động nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người phạm tội

+ Vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia giữ gìn TTATXH

+ Hướng dẫn và vận động nhân dân bài trừ tệ nạn xã hội

+ Xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư và từng gia đình an toàn, đoàn kết, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ vững đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Xây dựng và mở rộng liên kết phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị xã hội trong các phong trào của địa phương.

+ Xây dưng và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, thông tư liên ngành, các quy chế phối hợp hoạt động giữa công an với các tổ chức đoàn thể.

+ Đề xuất lồng ghép nội dung, yêu cầu của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

- Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng tại cơ sở vững mạnh

+ Thông qua phong trào để rèn luyện, thử thách xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức

+ Thông qua phong trào để đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

2. Phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

a) Nắm tình hình và xây dựng kế hoạch

- Nắm tình hình

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào

b) Tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân

+ Tuyên truyền, giáo dục làm cho nhân dân nâng cao nhận thức về chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, vai trò trách nhiệm, quyền lợi để tự giác tham gia tích cực.

+ Hướng dẫn nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự

c) Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, các ngành, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội ở địa phương để tổ chức vận động toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự.

+ Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn như: các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng các hình thức tổ chức quần chúng tự quản.

+ Phối hợp với các lực lượng để tuyên truyền, vận động, giáo dục, hướng dẫn giác ngộ quần chúng nhân dân.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

d) Xây dựng các tổ chức, lực lượng quần chúng nòng cốt làm hạt nhân để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Các tổ chức quần chúng nòng cốt gồm:

+ Tổ chức có chức năng tư vấn: Hội đồng an ninh trật tự ở cơ sở

+ Tổ chức có chức năng quản lý điều hành: Ban an ninh trật tự; ban bảo vệ dân phố.

+ Tổ chức có chức năng thực hành: Tổ an ninh nhân dân, Tổ an ninh công nhân, đội dân phòng, Đội thanh niên xung kích an ninh, Đội thiếu niên sao đỏ.

- Nội dung, yêu cầu xây dựng các tổ chức quần chúng nòng cốt:

+ Lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, uy tín với nhân dân, có điều kiện đảm nhiệm các mặt công tác,

+ Bồi dưỡng, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối và mối quan hệ làm việc.

+ Có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, hướng dẫn công tác vận động quần chúng ở địa bàn dân cư.

+ Sâu sát nắm vững hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở, kịp thời động viên, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác.

- Phương pháp xây dựng các tổ chức quần chúng nòng cốt:

+ Xác định hình thức tổ chức quần chúng cần xây dựng cho phù hợp với địa bàn.

+ Xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức quần chúng được xây dựng.

+ Đề xuất cấp ủy, chính quyền ra quyết định thành lập tổ chức quần chúng.

e) Xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến

- Xây dựng những cá nhân, đơn vị, cơ sở đạt được thành tích xuất sắc, nổi trội, có đặc thù chung để phổ biến cho các cá nhân, tổ chức, cơ sở khác học tập, noi theo.

- Nhân điển hình tiên tiến là tổ chức học tập, phát triển những nhân tố tích cực của phong trào thành phổ biến rộng khắp. Cách làm như sau:

+ Lựa chọn điển hình tiên tiến

+ Tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả, rút ra những bài học để phổ biến.

+ Phổ biến kinh nghiệm điển hình tiên tiến: mở hội nghị, trên phương tiện thông tin tuyên truyền.

f) Lồng ghép nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào khác của nhà trường, địa phương

- Có kế hoach, chủ động kết hợp với nhà trường, đoàn thanh niên để đưa nội dung cần thiết phù hợp với từng phong trào, từng thời điểm, xây dựng các tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện.

- Nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được kết hợp với các phong trào khác như:

+ Lồng ghép trong phong trào đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc người có công với nước; nội dung là bảo vệ tài sản, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của công dân.

+ Kết hợp đưa nội dung giáo dục những người cần phải giáo dục tại địa phương là một nội dung của phong trào xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa.

+ Lồng ghép phong trào chấp hành luật giao thông trong phong trào sinh viên thanh lịch.

+ Lồng ghép các nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh vào các phong trào khác của Đoàn thanh niên và các phong trào sinh viên như: “Phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên”; phong trào “phòng chống ma túy trong học đường”; phong trào ngày hè xanh, phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường…

1   2   3   4   5   6   7

liên quan:

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1 iconMỗi nước trên thế giới đều có những phương thức quản lý công dân riêng của mình và việc này được coi là một công tác quan trọng góp phần phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1 iconCỦA DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1 iconTình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1 iconTình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1 iconNGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1 iconThực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2012

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1 iconBÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1 iconBÀI 6: KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VỚI TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG- AN NINH

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1 iconVẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÒNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO

HỌC PHẦN II: CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH Bài 1 iconNGHỊ QUYẾT Về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2011

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương