PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến
tải về 47.79 Kb.
TênPHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2012
Kích47.79 Kb.
loạiTài liệu
PHỤ LỤC

Điều khoản giao việc


Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến -

Hội khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam


Vị trí tuyển:

Chuyên gia tư vấn

Cơ quan thực hiện Dự án:

Bộ Khoa học và Công nghệ

Nơi làm việc:

Hà Nội

Thời lượng làm việc:

35 ngày trong vòng 2 tháng từ 25/03/2011 đến 31/05/2011

Cán bộ theo dõi:

Cán bộ dự án

I. GIỚI THIỆU CHUNG


Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (PECSME) là một chương trình tổng thể bao gồm nhiều hoạt động nhằm xoá bỏ các rào cản trong việc ứng dụng công nghệ và quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở Việt Nam thuộc 5 ngành công nghiệp là: Sản xuất gạch, Gốm sứ, Dệt, Giấy và bột giấy, Chế biến thực phẩm. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm, từ 2006 – 2010. Dự án có mục tiêu là: Giảm phát thải khí nhà kính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 05 ngành công nghiệp được lựa chọn; Giảm từ 10-15% chi phí năng lượng trong sản xuất; Tiết kiệm tổng mức năng lượng hàng năm là 136 nghìn tấn dầu qui đổi.


Trong khuôn khổ của Dự án “ Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các DNNVV ở Việt Nam”, với sự hỗ bảo trợ của các bộ liên quan và quyết định của Bộ Nội vụ, ngày 22/12/2010, Hội KHCN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Hội) đã được thành lập để tập hợp các chuyên gia, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu - đào tạo - sản xuất kinh doanh liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng, phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Bộ Nội vụ đã có quyết định số / BNV ngày tháng năm 2011 phê duyệt « Điều lệ Hội Khoa học và Công nghệ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và Hiệu quả  Việt Nam »

Nhằm mục đích hỗ trợ sự hoạt động của Hội trong thời gian mới thành lập, được sự đồng ý của UNDP Việt Nam, Dự án đã phân bổ một khoản kinh phí để thuê chuyên gia tư vấn xây dựng định hướng phát triển về tổ chức và hoạt động của Hội trong những năm tới 2011 -2015 nhằm xây dựng Hội ngày càng lớn mạnh, nâng cao vị thế của Hội ở trong và ngoài nước, đáp ứng lòng tin của các thành viên đối với Hội.


II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA NHIỆM VỤ

1. Mục đích của nhiệm vụ:

Mục đích tổng quát của nhiệm vụ tư vấn này là:

a. Phác thảo Chiến lược phát triển của Hội trong thời gian 2011-2015, khuôn khổ các hoạt động, bộ máy tổ chức, nguồn lực cần huy động bao gồm cả kinh phí cần thiết, biện pháp, phương thức thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra;

b. Trên cơ sở Chiến lược phát triển của Hội, xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cho thời gian 1-2 năm đầu.

c. Xây dựng quy chế hoạt động của Bộ máy lãnh đạo và chuyên môn của Hội bao gồm Ban chấp hành trung ương, Ban thường vụ, Ban kiểm tra và các ban chuyên môn khác của Hội.

2. Yêu cầu của nhiệm vụ:

a. Chiến lược phát triển của Hội phải phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đồng thời học tập được những kinh nghiệm hoạt động thực tiến tốt của các hội đi trước và sát với tình hình kinh tế- xã hội và chính trị của đất nước.

b. Kế hoạch hoạt động trong 1- 2 năm đầu cần có tính khả thi cao, phù hợp với kinh nghiệm ban đầu và nguồn lực còn hạn chế của Hội. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp để thực hiện các hoạt động của Hội trong thời gian tới.

c. Kế họach kinh doanh và các hoạt động quảng bá cần có được dự trù kinh phí trong ít nhất năm đầu tiên (ngắn gọn và có tiến độ rõ ràng).

III. PHƯƠNG PHÁP, PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

Xây dựng Chiến lược hoạt động và Kế hoạch xúc tiến của Hội dựa trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các điều kiện khách quan và chủ quan có thể tác động đến hoạt động và mô hình tổ chức của Hội, phân tích vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội và các mối quan hệ hữu quan khác, từ đó có những đề xuất về định hướng phát triển của Hội và những hoạt động cụ thể để quảng bá và xúc tiến cho Hội.Sau đây là một số gợi ý về phương pháp luận và phạm vi nghiên cứu để xây dựng chiến lược hoạt động của Hội:

1. Về phương pháp luận

- Tư vấn có trách nhiệm đưa ra các phương pháp để hoàn thành Điều khoản giao việc này một cách tốt nhất.

- Tư vấn sẽ được hỗ trợ đầy đủ tài liệu và dữ liệu hiện có từ BQLDA và Ban Thường vụ Hội;

- Tư vấn cần gặp gỡ các bên chủ chốt liên quan như các thành viên ban chấp hành Hội, đặc biệt là các uỷ viên Thường vụ Hội, các hội khác có hoạt động tương tự, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan;

- Để hoàn thành nhiệm vụ, Tư vấn sẽ làm việc với dưới sự giám sát và góp ý của Ban quản lý Dự án.

- Tư vấn cần trình bày, báo cáo và thảo luận với các đối tác chủ chốt liên quan về các vấn đề tư vấn đề xuất trong các cuộc họp, hội thảo. Trước khi bắt đầu công việc, tư vấn cần được BQL DA thông qua Kế hoạch triển khai công việc và thống nhất về lịch làm việc và sản phẩm giao nộp.


2. Phạm vi nghiên cứu:

a) Tổ chức của Hội và cách thức hoạt động của các tổ chức đó:

- Căn cứ Điều lệ của Hội, rà soát lại các văn bản pháp luật, đề xuất các loại tổ chức Hội có thể thành lập, cơ chế để các tổ chức/hội và các chi hội địa phương; đề xuất các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ cần phát triển,

- Xây dựng cơ chế quản lý nội bộ và hành chính cho Hội; mối quan hệ gắn kết giữa Văn phòng Hội quốc gia, các Ban chuyên môn và các Hội địa phương/Hội chuyên ngành;

b) Các hoạt động nghề nghiệp của Hội

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn đã ghi trong Điều lệ Hội, chiến lược hoạt động chính của Hội trong 05 năm tới, có thể bao gồm các mảng sau:

(i) Tuyên truyền phổ biến, đào tạo kiến thức khoa học công nghệ về sử dụng năng lượng tiế kiệm và hiệu quả;

(ii) Tham gia ý kiến cho các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tư vấn phản biện xã hội;

(iii)Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ: Rà soát một số chương trình/dự án liên quan đến sử dụng NL TK &HQ đang được các bộ/ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Liên hiệp các Hộ Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển, các tổ chức quốc tế và NGO, và các doanh nghiệp) đang triển khai hoặc có kế hoạch triển khai. Trên cơ sở đó, để xuất:- Các công việc/dự án mà Hội có thể tham gia thực hiện;- Kiến nghị cách thức để Hội được tham gia vào các chương trình/dự án này;- Xây dựng kế hoạch triển khai các công việc/dự án đề xuất;

(iv) Hoạt động đối ngoại của Hội;

c) Xây dựng kế hoạch xúc tiến và quảng bá của Hội, bao gồm mạng lưới chuyên gia/tư vấn và các hoạt động cung cấp dịch vụ của Hội thông qua các hình thức Hội thảo, các ấn phẩm, tờ rơi, Website, internet (chú ý vấn đề môi trường- làm việc với các doanh nghiệp liên quan)…

- Kế hoạch xuất bản tạp chí, Bản tin của Hội ( Đề xuất cơ chế để có sự ủng hộ nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể hội viên cả về cung cấp thông tin, viết bài và ủng hộ kinh phí, tiền quảng cáo).

d) Đề xuất cơ chế, giải pháp phát triển ngân sách nhằm bù đắp cho các hoạt động của Hội.

e) Trên cơ sở Dự thảo chiến lược đã đề xuất, xây dựng kế hoạch hoạt động trong 02 năm tới của Hội, trong đó bao gồm đề xuất một số hoạt động chuyên môn (nghiên cứu, đào tạo, tư vấn…) mang lại thu nhập mà Hội có thể thực hiện với nguồn lực sẵn có, và hình thức Hội cùng thực hiện với đối tác là các tổ chức và các cá nhân, phương thức hợp tác và tìm sự hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp…


IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Tổng số ngày làm việc là 35 ngày. Thời gian thực hiện từ 25/3 đến 31/5/2011

Bảng phân bổ thời gian làm việc của chuyên gia


Nội dung

Thời gian làm việc (ngày)

Lên kế hoạch thực hiện công việc

2

Nghiên cứu tài liệu, văn bản pháp lý cho việc xác định chiến lược (thông tin cần thiết, …)

7

Gặp các chuyên gia có kinh nghiệm về hoạt động Hội

7

Phân tích, đánh giá kinh nghiệm; đề xuất bài học cho Hội TKNL

4

Hội thảo với thành viên ban chấp hành trung ương Hội TKNL

5

Viết báo cáo dự thảo

5

Báo cáo các kết quả chính với PMU và lãnh đạo Hội

1

Hoàn chỉnh báo cáo và nộp báo cáo cuối cùng cho PMU

4

Tổng số

35 ngày


- Lên kế hoạch thực hiện công việc và lịch làm việc với các chuyên gia có kinh nghiệm về hoạt động Hội nộp cho PMU ngày 30 tháng 3 năm 2011.

- Báo cáo dự thảo: Nộp ngày 1 tháng 5 năm 2011.

- Báo cáo chính thức: Nộp ngày 15 tháng 5 năm 2011.


V. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN


 1. Nghiên cứu các văn bản, tài liệu, cơ chế, chính sách…

 2. Khảo sát, gặp và trao đổi với các tổ chức Hội, cơ quan nhà nước và chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

 3. Phân tích các kinh nghiệm của các hội liên quan, đề xuất những bài học áp dụng cho Hội TKNL;

 4. Hội thảo với các thành viên ban chấp hành trung ương của Hội;

 5. Tổng hợp báo cáo;


VI. KẾT QUẢ/SẢN PHẨM


 • Bản dự thảo báo cáo bao gồm: (i) phương hướng hoạt động chính của Hội trong vòng 5 năm; (ii) Kế hoạch hoạt động và xúc tiến Hội trong 02 năm đầu; (iii) Các đề xuất tham gia các chương trình/dự án do các bộ ngành đang hoặc có kế hoạch triển khai và kế hoạch thực hiện.

 • Báo cáo cuối cùng không quá 40 trang A4 trình bày các kết quả và đề xuất chính (không kể phụ lục, nếu có).VII. Yêu CẦu CHUYÊN GIA

 • Tốt nghiệp Đại hoc về công nghệ, quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến lĩnh vực SDNL TK&HQ, ưu tiên ứng cử viên có bằng Thạc sỹ/Tiến sỹ về cùng lĩnh vực;

 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm chuyên môn và thực tế về xây dựng chiến lược hoạt đông và kế hoạch hoạt động/kinh doanh cho các tổ chức, ưu tiên cho các tổ chức tương tự như Hội ngành/nghề hoặc các tổ chức NGO;

 • Có hiểu biết về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

 • Có kinh nghiệm làm việc với các bộ/ngành, các tổ chức chính phủ và các nhà tài trợ;

- Có kỹ năng viết và sử dụng máy tính thành thạo;

- Có kỹ năng làm việc trong nhóm;

.

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến iconQUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020

PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến iconQUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020

PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến iconQUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến iconPhê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến iconQUYẾT ĐỊNH phê duyệt chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010

PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến iconQuyết định của thủ tướng chính phủ Số 206/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004 Về việc phê duyệt Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020

PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến iconCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM 2009-2020 (dự thảo lần thứ 14)

PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến iconXÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO CÔNG TY TNHH GỐM SỨ CAO CẤP MINH LONG I

PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến iconSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

PHỤ LỤC Điều khoản giao việc Xây dựng Chiến lược phát triển và xúc tiến iconTRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương