BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư
tải về 192.36 Kb.
TênBÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2012
Kích192.36 Kb.
loạiNghị quyết
  1   2   3


BÀI THU HOẠCH

Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư

Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng Hiện nay”ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

ĐẢNG BỘ CTY CỔ PHẦN S.ĐÀ 6

*


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2012Họ và tên : Vũ Quang Khái

Chức vụ : Phó bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 6

Đơn vị công tác : Công ty Cổ Phần Sông Đà 6.

Câu hỏi : Sau khi học tập, nghiên cứu Nghị Quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các quy định, hướng dẫn của TW. Đồng chí hãy cho biết “để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ (chi bộ) mà đồng chí đang tham gia sinh hoạt nên tiến hành như thế nào?

Trả lời.

Đảng bộ công ty cổ phần Sông đà 6 là đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước (không chi phối); Đảng bộ hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Ban chấp hành Trung Ương, các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW và Đảng ủy Tập đoàn Sông Đà, Đảng bộ hoạt động trong khuôn khổ của Pháp luật. Trong nhiều năm qua Đảng bộ được đánh giá là đảng bộ “Trong sạch vững mạnh” Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng bộ luôn tìm tòi, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc”. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 6 đã và đang tiến hành những việc làm cụ thể sau đây.

  1. Luôn thường xuyên kiện toàn tổ chức đảng bộ công ty và các tổ chức đảng trực thuộc; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy bao gồm các đồng chí cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao. Các tổ chức Đảng trực thuộc được kiện toàn phù hợp với tổ chức của chuyên môn.

  2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Công ty và các tổ chức đảng trực thuộc bằng biện pháp lựa chọn, đánh giá, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đúng quy trình, có chất lượng. Nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp và đảng viên đang sinh hoạt trong đảng bộ bằng biện pháp thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, thường xuyên tự kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ v.v.

  3. Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của đảng bộ Công ty; quy định về sự lãnh đạo của đảng bộ công ty, các tổ chức đảng trực thuộc đối với công tác SXKD, công tác cán bộ, công tác đoàn thể quần chúng; quy định về mối quan hệ giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; quy chế hoạt động của Đảng bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Đảng ủy Công ty về công tác kiểm tra, giám sát; Quy chế hoạt động của Ửy ban kiểm tra Đảng ủy công ty.v.v

  4. Đổi mới cách sinh hoạt của Đảng và ra Nghị quyết thực hiện nghiêm túc, có nề nếp và nội dung sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt thiết thực, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc xẩy ra ở đơn vị; tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Nâng cao chất lượng lãnh đạo của đảng gắn với công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường gắn bó mật thiết giữa tổ chức đảng với cán bộ, công nhân viên; lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên và người lao động.

  5. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục về công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

  6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra định kỳ; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, tổ chức công tác giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ giữ các cương vị trọng trách và đảng viên v.v.

  7. Tăng cường lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, các phong trào công nhân viên chức tham gia quản lý doanh nghiệp, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của từng đơn vị và của cả tổ hợp Công ty.

  8. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện những việc làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng bộ Công ty theo kế hoạch và hướng dẫn.

  9. Triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Khóa XI theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Tập đoàn Sông Đà.

Trên đây là những vấn đề cơ bản cần thực hiện để tiếp tục đổi mới

Phương Thức lãnh đạo của Đảng bộ Công ty Cổ phần Sông Đà 6./.


Người viết thu hoạch

Vũ Quang Khái


BÀI THU HOẠCH

Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư

Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng Hiện nay”ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

ĐẢNG ỦY CTY CP S.ĐÀ THĂNG LONG

*


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2012Họ và tên : Nguyễn Đức Ngọ

Chức vụ : Thường vụ Tường trực Đảng ủy Công ty CP Sông Đà Thăng long

Đơn vị công tác : Công ty Cổ Phần Sông Đà Thăng long.

Câu hỏi : Sau khi học tập, nghiên cứu Nghị Quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các quy định, hướng dẫn của TW. Đồng chí hãy cho biết “để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ (chi bộ) mà đồng chí đang tham gia sinh hoạt nên tiến hành như thế nào?

Trả lời.

Năm 2011 là năm có nhiều khó khăn thách thức do tác động của suy toái kinh tế thế giới và những hạn chế nội trị của nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà nói chung và đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long nói riêng. Tháng 4/2012 Đảng bộ Tập đoàn Sông đà đã tổ chức hội nghị học tập nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, BCHTW Đảng. và các hướng dẫn quy định của TW trong công tác xây dựng Đảng. Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tại Đảng bộ, chi bộ của mình là Sông Đà Thăng Long và với kinh nghiệm thực tế tôi thấy nên tiến hành cụ thể như sau:

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức chính trị, nhận thức đúng đắn vai trò của Bí thư, cấp ủy, người đứng đầu cộng với sự gương mẫu của cấp ủy, của đảng viên luôn là yếu tố quan trọng trong lãnh đạo hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, làm tốt vai trò tổ chức cơ sở Đảng.

Thứ hai: Để phát huy sức mạnh của tập thể trước hết phải thực hành dân chủ, giữ vững nguyên tắc tập chung dân chủ và các nguyên tắc của Đảng, coi dân chủ ở cơ sở là nội dung quan trọng trong lãnh đạo của Đảng, là chìa khóa để giải quyết mọi khó khăn và giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng.

Năm 2012 là năm tiếp tục giải quyết các khó khăn thách thức đặc biệt là nguồn vốn cho các dự án Bất động sản Đảng bộ cần phải tập chung cho việc tái cơ cấu các hoạt động, nâng cao các nguồn lực về tài chính, lao động và quản trị điều hành đòi hỏi Đảng bộ phải tập trung bám sát diễn biến thị trường, bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà kịp thời ra các biện pháp có hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng các chi bộ, đảng bộ bộ phận đẩy mạnh chấn chỉnh xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 nhằm xây dựng con người mới, làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đẩy mạnh hoạt động để hội nhập phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý từ công ty mẹ đến các công ty thành viên và các Ban quản lý dự án.

Thứ Ba: Về công tác xây dựng Đảng:

Kiện toàn tổ chức các chi bộ phù hợp với sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy SXKD. Bổ xung và hoàn thiện quy chế phân cấp quản lý cán bộ theo thẩm quyền. Đảng phải chủ trì và chịu trách nhiệm về công tác cán bộ theo đúng nguyên tắc. Duy trì chế độ đánh giá và sử dụng cán bộ trên cơ sở lấy tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của CBCNV làm thước đo chủ yếu, có phương pháp khoa học, khách quan công tâm theo quy trình chặt chẽ.

Về công tác quản lý đảng viên: Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể hàng tháng, quý, thông qua sinh hoạt cấp ủy, chi bộ duy trì chế độ tự phê bình và phê bình, đánh giá phân loại theo định kỳ. Vận động và tạo mọi điều kiện để đảng viên học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên yếu kém, ý thức kỷ luật không đúng với quy định của đảng.

Thứ Tư: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải tạo nên sự hiểu biết về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Mỗi đảng viên phải thấy hết tình hình khó khăn của đơn vị trong năm 2012 và các năm tiếp theo để chủ động đối phó với tình hình khác phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên thông qua các hoạt động cụ thể như tổ chức triển khai nghị quyết các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, triển khai có hiệu quả việc xây dựng, duy trì văn hóa của doanh nghiệp đặc biệt là văn hóa trong quản lý, điều hành ứng xử và giáo dục về truyền thống của các thế hệ CBCNV của Tập đoàn Sông Đà.

Thứ năm: Cải tiến đổi mới công tác hoạt động của các chi bộ, cấp ủy:

Lấy định kỳ hàng tháng, quý làm niên độ sinh hoạt chính. Thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy trong điều kiện từng nơi cho phù hợp. Nội dung sinh hoạt phải được cải tiến tránh nhàm chán, tập chung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được dư luận quan tâm, tránh chồng chéo với chuyên môn tạo điều kiện để đảng viên được tham gia ý kiến phát biểu bày tỏ nguyện vọng của mình.

Ban chấp hành đảng ủy công ty và chi ủy đều phải xây dựng quy chế làm việc cụ thể và chương trình công tác hàng quý, năm trên cở sở chương trình công tác toàn khóa có bổ sung cho phù hợp. Duy trì chế độ chế độ sinh hoạt cấp ủy theo đúng quy chế. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng, HĐQT và Ban Tổng giám đốc; đặc biệt là các công ty cổ phần không có vốn của nhà nước. Các đồng chí ủy viên cấp ủy phải là những người nhiệt tình, tâm huyết với công tác tổ chức Đảng. Phải nắm rõ chức năng nhiệm vụ của tồ chức Đảng trong công ty cổ phần đã được Ban Bí thư quy định để chỉ đạo các hoạt động của đảng bộ cho phù hợp.

Thứ sáu: Công tác kiểm giám sát của Đảng bộ cơ sở của chi bộ và của đảng viên phải được thực hiện nghiêm túc. Trước hết là việc kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ đảng. Chủ động phát hiện những tổ chức, đảng viên vi phạm. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những đơn thư khiếu nại tố cáo. Kiên quyết thực hiện ngiêm túc kỷ luật của đảng.

Thứ bảy: Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội:

Đảng ủy tăng cường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cấp ủy cử người phụ trách công tác đoàn thể chính trị xã hội. Đảng bộ, chi bộ có nghị quyết chuyên đề về công tác đoàn thể chính trị xã hội. Công đoàn công ty phải có chương trình cụ thể để tham gia quản lý doanh nghiệp, Tích cực đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Đoàn TN công ty phải được củng cố về tổ chức, Xây dựng lực lượng đi đầu xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Trên đây là một số giải pháp từ thực tế sau khi học tập, nghiên cứu Hội nghị lần thứ tư của TW đảng và một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng. Nếu thực hiện những giải pháp trên sẽ thực sự đổi được phương thức lãnh đạo của Đảng ở tại Đảng bộ Công ty CP Sông Đà Thăng Long.

Xin trân trọng cám ơn./.


BÀI THU HOẠCH

Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư

Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng Hiện nay”


ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ

ĐẢNG BỘ CTY CP ĐT & TM DẦU KHÍ S ĐÀ

*


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2012Họ và tên : Trần Nguyễn Anh Tuấn

Năm sinh : 26/12/1975

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư bê tông công nghệ cao

Đơn vị : Công ty CP Đầu tư bê tông công nghệ cao (Sopenlaco)

Sau khi học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, BCHTW Đảng – Khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ” và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tôi xin đóng góp một số ý kiến với Đảng bộ để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” như sau:

1/ Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

-Bằng các hình thức tốt nhất, hiệu quả nhất để tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy Khối, Nghị quyết của BCH Đảng bộ các cấp để toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung, nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết TW4 đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong đảng và sự đồng thuận trong toàn khối để tích cực thực hiện Nghị quyết.

- Tuyên truyền, quán triệt trong toàn đảng bộ để mọi người nắm vững hành động cụ thể, việc làm thiết thực, nói đi đôi với làm, đem lại hiệu quả thực tế. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, phá hoại tổ chức. Phê phán những nhận thức và việc làm lệch lạc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết.

- Công tác giáo dục tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội, đồng thời không để rơi vào tình trạng trì trệ, hình thức, không làm chuyển biến được tình hình và phải được tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp từ việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt trong cán bộ, Đảng viên tới tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên, người lao động qua các tuyên truyền, thông báo.

- Chỉ đạo sâu sát hơn nữa và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các chi bộ, Đảng bộ, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm ở từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Ban thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng bộ xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ hằng tháng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, gắn với xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng Chi bộ, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trong chi bộ nơi mình sinh hoạt. Cuối năm lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể.

- Thường vụ cấp ủy chỉ đạo một số vấn đề bức xúc nổi cộm thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định.

2/ Đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ của Đảng trong công tác sản xuất kinh doanh.

- Năng lực lãnh đạo của Đảng là một trong những biểu hiện tập trung nhất ở phương thức lãnh đạo. Phương thức lãnh đạo đúng. Khoa học sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh một cách sáng tạo, mang lại hiệu quả cao.

- Thường xuyên cải tiến, sửa đổi phong cách làm việc phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 nguyên tắc trong dùng cán bộ đó là: (trích Tạp chí Xây dựng đảng).

* Phải biết rõ cán bộ;

* Phải cất nhắc cán bộ cho đúng;

* Phải khéo dùng cán bộ;

* Phải phân phối cán bộ cho đúng;

* Phải giúp cán bộ;

* Phải thương yêu, giữ gìn cán bộ;

Những nguyên tắc đó thực chất là những tư tưởng chỉ đạo đối với công tác tổ chức cán bộ.

- Đảng bộ thực hiện đường lối, chính sách cán bộ thông qua các chi bộ và toàn thể đảng viên trong toàn đơn vị, thực hiện quy trình thủ tục, pháp luật Nhà nước và hệ thống Điều lệ, Quy chế hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Đổi mới là thực hiện phân công, phân cấp mạnh mẽ cho các cho bộ trong công tác quản lý cán bộ chứ không bao biện, hay làm thay.

- Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ, rạch ròi giữa cơ cấu và tiêu chuẩn. Đảm bảo cơ cấu nhưng cán bộ phải đủ đức, đủ tài, có phẩm chất, năng lực tương xứng với cương vị, chức trách được giao. Cần xây cơ chế, chính sách phát triển, đào tạo, tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng những người thực sự có tài, có đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Cơ chế chính sách phải đảm bảo, khách quan, công tâm, phải mang tính xây chất sàng lọc, tuyển chọn, vừa coi trọng nghiệp vụ của công tác tổ chức cán bộ, vừa chú ý đến ý kiến dân chủ của tổ chức và sự đóng góp, thẩm định của CBCNV trong toàn Công Ty.

- Để làm cơ sở cho công tác phát hiện, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ đúng đắn, cần nhanh chóng hoàn thiện, cụ thể hóa tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, Đồng thời đổi mới quan điểm, phương pháp quy trình đánh giá cán bộ, coi việc đánh giá cán bộ là khâu quan trọng hàng đầu trong công tác cán bộ.

- Phải đổi mới, nâng cao năng lực cán bộ tại các cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc. Mọi chủ trương, quyết sách về công tác cán bộ của cấp ủy, người Bí thư phải có sự tham mưu chính xác, trung thực. Đó là thước đo năng lực, trình độ của cán bộ tham mưu, phải tham mưu, tư vấn một cách khoa học, đúng thực tiễn, đồng thời phải thành thạo trong quy trình, quy phạm, vững nguyên tắc.

- Đề cao công tác phê và tự trong toàn bộ đảng viên, đoàn thể quần chúng, để phát huy tinh thần xung kích, tự lực, tự cường, phát triển điều hay, ý đẹp, hành động văn minh, xử lý công việc khoa học, tránh xa và loại bỏ tư tưởng cá nhân, sống phụ thuộc. Để cùng hướng tới sự ổn định tổ chức của công lý, phát triển thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.


Ngày 24/04/2012

Trần Nguyễn Anh Tuấn


đảng BỘ tập đoàn sông đà đảng cộng sản việt nam
  1   2   3

Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư iconCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ X VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2006 2010

BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư iconBÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 11/NQ-CP và dự kiến các giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2012

BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư iconNGHỊ QUYẾT Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2006 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2007

BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư iconNGHỊ QUYẾT Về Quy hoạch, kế hoạch phát triển Thương mại- Du lịch Quảng Trị và tuyến Hành lang kinh tế Đông- Tây giai đoạn 2007- 2010, tầm nhìn đến năm 2020

BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư icon® Trung tâm pháp luật TLĐ Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng (Trích)

BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư iconThực hiện Nghị quyết số: 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; Kế hoạch số: 632/KH-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết

BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư iconĐánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Ban chấp hành trung ương Đảng và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP của Chính phủ

BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư iconNGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2011

BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư iconNghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (mở rộng) về tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh giữ vững hoà bình, thực hiện thống nhất nước nhà

BÀI THU HOẠCH Học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư iconNGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2008

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương