Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước
tải về 192.95 Kb.
TênTrong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2012
Kích192.95 Kb.
loạiTài liệu
1   2   3

1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ.

1.3.1. Hiệu suất sử dụng VCĐ (HSSDVC Đ).

Công thức:


HSSD VCĐ =

Doanh thu (Doanh thu thuần)

V

VCĐ =

VCĐ đầu kỳ + VCĐ cuối kỳ

2

VCĐ đầu kỳ (cuối kỳ)

=

Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ (cuối kỳ)

-

khấu hao luỹ kế đầu kỳ (cuối kỳ)
Khấu hao luỹ kế cuối kỳ

=

Khấu hao đầu kỳ

+

Khấu hao tăng trong kỳ

-

Khấu hao giảm trong kỳ


1.3.2: Hàm lượng VCĐ (HLVCĐ)

Công thức:

HLVCĐ =

VCĐ

D
oanh thu (doanh thu thuần)


1.3.3. Tỷ suất lợi nhuận VCĐ (TSLN VCĐ)

TSLN VCĐ =

LN trước thuế (LN ròng)

V


X 100%


1.3.4. Hệ số hao mòn TSCĐ: (HSHM TSCĐ)

HSHM TSCĐ =

Khấu hao luỹ kế

N
guyên giá TSCĐ tại hội đồng đánh giá


1.3.5. Hiệu suất sử dụng TSCĐ: (HSSD TSCĐ)

HSSDTSCDĐ =

Doanh thu (doanh thu thuân)

N
G TSCĐ


1.3.6. Hệ số trang bị TSCĐ : (HSTB TSCĐ)

HSTBS TSCĐ =

Khấu hao luỹ kế

N
guyên giá TSCĐ tại hội đồng đánh giá


1.3.7. Tỷ suất đầu tư TSCĐ: (HSĐT TSCĐ)

TSĐTTSCĐ =

Giá trị còn lại của TSCĐ

T
ổng tài sản

x 100%

1.3.8. Kết cấu TSCĐ của doanh nghiệp: Phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa giá trị từng nhóm, loại TSCĐ trong tổng số giá trị TSCĐ của doanh nghiệp ở thời điểm đánh giá.


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VCĐ TẠI NHÀ KHÁCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM


2.1. Khái quát về nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (NKTLĐLĐVN)

(Trích hiến pháp nước CHXHCNVN 1992 - Điều 10)

* Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân viên chức và những người lao động khác, tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế giáo dục cán bộ, công nhân viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ tổ quốc..."

Chính vì lý do đó Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được thành lập với cái tên ban đầu là Trạm trung chuyển Tổng Liên đoàn vào ngày 21/1/1997 căn cứ theo quyết định số 648 QĐ-TLĐ ngày 5/4/1996 của đoàn chủ tịch T LĐ và thông báo số 3864 ngày 23/12/1994 của Chính phủ và Uỷ ban kế hoạch Nhà nước.

- Trụ sở chính: số 14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trạm có nhiệm vụ: phục vụ cán bộ Công đoàn và CNVC trong hệ thống Công đoàn về làm việc với cơ quan TLĐ.

- Phục vụ hội nghị Ban chấp hành Tổng liên đoàn hàng năm và hội nghị của các Ban chuyên đề TLĐ.

- Phục vụ khách quốc tế của TLĐ.

- Tận dụng công suất của Trạm đón nhận khách nghỉ có thu tiền để bù đắp chi phí của trạm.

Sau hai năm hoạt động trạm trung chuyển TLĐ đổi tên thành NKTLĐLĐVN vào ngày 5/3/1999. Căn cứ theo quyết định số 648/QĐ-TLĐ ngày 5/4/1996 của đoàn chủ tịch TLĐLĐVN và số 187-QĐ-TLĐ ngày 21/1/1997.

- Chuyển trụ sở về: số 95 Trần Quốc Toản Hà Nội

- Điện thoại liên hệ" 04.8222 521

- Có chức năng, nhiệm vụ giống quyết định số 187/QĐ-TLĐ ngày 21/11/1997 và văn bản số 1298/CP-KTTH ngày 1/11/1998 của Chính phủ.

* Cơ cấu tổ chức quản lý:

NKTLĐLĐViệt Nam là đơn vị hạch toán độc lập có thu chi.

Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý của NKTLĐLĐViệt Nam
Phũng tổ chức hành chớnh


Ban giỏm đốc

Phũng kế toỏn tài vụPhũng lễ tõn
Phũng nhà ăn
Ban giám đốc: Là người có quyền cao nhất và chịu trách nhiệm về hoạt động của nhà khác theo pháp luật. Bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện theo phương án kinh doanh đã được TLĐ phê duyệt. Trình TLĐ vè hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của nhà khách trước TLĐ.

* Phòng tổ chức hành chính:

Có chức năng giúp việc giám đốc và ban lãnh đạo nhà khách thực hiện tốt về công tác quản lý nhân sự. Tuyển dụng, đào tạo, xếp lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ nội bộ, sắp xếp công tác đời sống, vị trí làm việc, quan hệ đối chiếu, chăm lo sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên. Đảm bảo công tác văn thư, bí mật tài liệu, hồ sơ, quản lý lao động, an toàn lao động và BHXH theo chế độ chính sách của Nhà nước.

* Phòng kế toán:

- Chức năng: Phản ánh với giám đốc tất cả các hoạt động kinh tế trong toàn nhà khách. Phòng kế toán tài chính là một phòng giữ vị trí quan trọng trong việc điều hành quản lý kinh tế, thông tin kinh tế trong mọi lĩnh vực kinh doanh, vận tải, xuất nhập khẩu và các dịch vụ khác. Phục vụ trực tiếp cho nhà khách điều hành chỉ đạo sản xuất.

- Nhiệm vụ: Tổ chức sắp xếp hợp lý, khoa học tập trung các bộ phận kế hoạch thống kê trong phòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác kế toán tài chính.

+ Giúp đỡ giám đốc đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh như doanh thu, tiền lương, thuế... )

+ Ghi chép phản ánh số liệu có về tình hình vận động toàn bộ tài sản của nhà khách, giám sát việc bảo quản, sử dụng tài sản của nhà khách.

+ Thống kê hàng tháng định kỳ cho ban lãnh đạo nắm tình hình để đề ra phương hướng phát triển.

+ Lập kế hoạch vốn, sử dụng vốn, biện pháp tạo nguồn vốn phục vụ quá trình SXKD, dùng cơ chế tài chính của doanh nghiệp tác động lại quá trình SXKD.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời phản ánh những thay đổi để lãnh đạo có biện pháp xử lý kịp thời.

+ Phản ánh chính xác tổng hợp số vốn hiện có và các nguồn hình thác, xác định hiệu quả sử dụng đồng vốn đưa vào sản xuất kinh doanh, quyết toán bóc tách các nguồn thu và tổng hợp chi phí của tất cả các lĩnh vực kinh doanh tính toán hiệu quả kinh tế, đem lại cho nhà khách.

+ Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi phạm pháp luật, tham ô, lãng phí làm thất thoát tài sản, vi phạm chế độ kế toán tài chính (KTTC).

+ Thực hiện đầy đủ các nội đung quy định của pháp lệnh kế toán tống kê, chế độ KTTC của Nhà nước và trích nộp đầy đủ đối với nghĩa vụ ngân sách Nhà nước.

- Phòng lễ tân:

Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng nội quy công tác của phòng, quy định rõ trách nhiệm của từng người, các nhân viên lễ tân có trách nhiệm đón tiếp phục vụ khách theo đúng yêu cầu có trong chương trình của nhà khách. Họ phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của nhà khách.

- Phòng nhà ăn:

Họ được coi là bộ phận sản xuất của nhà khách. Họ là người chuyên nấu nướng để phục vụ khách hàng và hội nghị. Họ có trách nhiệm phục vụ khách hàng khi họ có yêu cầu, do vậy đòi hỏi họ phải có nghiệp vụ và cũng thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ do nhà khách quy định.

2.1.2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức kế toán và cơ cấu vốn, cơ cấu nguồn.

2.1.2.1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức kế toán:

Do đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và những cơ sở, điều kiện tổ chức công tác kế toán mà NKTLĐLĐVN tổ chức bộ máy công tác kế toán theo hình thức tập trung và áp dụng phương thức kê khai thường xuyên. Với hình thức này toàn bộ công việc kế toán trong nhà khách đều được tiến hành xử lý tại phòng kế toán của nhà khách. Từ thu nhập và kiểm tra chứng từ, ghi số kế toán, lập báo cáo tài chính, các bộ phận ở trong doanh nghiệp. Các phòng ban chỉ lập chứng từ phát sinh gửi về phòng kế toán của nhà khách. Do đó đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thông nhất đối với công tác chuyên môn, kiểm tra, xử lý các thông tin kế toán được kịp thời, chặt chẽ, thuận tiện cho việc phân công lao động và chuyên môn hoá nâng cao năng suất lao động.

ở nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ngoài kế toán trưởng còn có 4 nhân viên kế toán họ đều có trình độ chuyên môn. Do vậy mọi người đều đảm nhiệm phần việc nặng nề đòi hỏi phải có sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao.

Bộ máy kế toán trong Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức theo hình thức tập trung được chia thành các bộ phận sau:

Sơ đồ tổ chức bộ máy công tác kế toán ở Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Kế toỏn trưởng

Kế toỏn tiền lương và BHXH
Kế toỏn TSCé và thanh toỏn


Kế toỏn vốn bằng tiền và thanh toỏn cụng nợ
Thủ quỹ
* Kế toán trưởng: là người tổ chức và chỉ đạo toàn diện công tác kế toán của nhà khách.

+ Nhiệm vụ của kế toán trưởng: Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, khoa học, hợp lý phù hợp với qui mô phát triển của nhà khách và theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.

+ Phân công lao động kế toán phù hợp, hướng dẫn toàn bộ công việc kế toán trong phòng kế toán, đảm bảo cho từng bộ phận kế toán, từng nhân viên sự kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kế toán có liên quan, góp phần thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của kế toán, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để phục vụ cho việc chỉ đạo hoạt động.

+ Tổ chức kiểm kê định kỳ tài sản, vật tư tiền vốn xác định giá trị tài sản theo mặt bằng thị trường.

+ Chịu trách nhiệm lập và nộp đúng hạn báo cáo quyết toán thống kê với chất lượng cao, tổ chức bảo quản giữ tài liệu chứng từ, giữ bí mật các số liệu thuộc quy định của Nhà nước.

* Kế toán tiền lương và BHXH:

Có nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức kiểm tra, tổng hợp, lập báo cáo tài chính của nhà khách, giúp kế toán trưởng tổ chức bảo quản lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán. Tổ chức kế toán tổng hợp và chi tiết các nội dung hạch toán còn lại như, nguồn vốn kinh doanh, các quỹ doanh nghiệp. Mặt khác kế toán tổng hợp còn kiêm luôn nhiệm vụ kế toán tiền lương và BHXH.

+ Kế toán TSCĐ và thanh toán: có nhiệm vụ chủ yếu là phản ánh số liệu có, tình hình tăng giảm, tình hình sử dụng trang thiết bị và các TSCĐ khác của nhà khách, tính khấu hao, theo dõi sửa chữa, thanh lý, nhượng bán các TSCĐ và nhiệm vụ thanh toán công nợ, thanh toán với Nhà nước.

+ Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán công nợ.

Theo dõi và hạch toán kế toán vốn bằng tiền, TSCĐ, TSLĐ , nguồn gốc và các quĩ xí nghiệp theo dõi chi phí và các khoản công nợ nội bộ, thanh toán với ngân sách Nhà nước và phân phối lợi nhuận.

* Thủ quỹ:

- Bảo quản tiền mặt, thu tiền và thanh toán chi trả các đối tượng theo chứng từ được duyệt.

- Hàng tháng vào sổ quỹ, làm các báo cáo quỹ kiểm kê số tiền thực tế trong két phải khớp với số dư tr ên báo cáo quỹ, thủ quỹ phải có trách nhiệm bồi thường khi để xảy ra thất thoát tiền mặt do chủ quan gây ra và phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý tiền mặt.

- Hàng tháng tổ chức đi thu tiền ở các tổ chức hay cá nhân còn thiếu và rút tiền mặt ở tài khoản ngân hàng về nhập quỹ.

2.1.2.2. Đặc điểm cơ cấu về vốn và nguồn:

* Cơ cấu về vốn:

Trong nguồn vốn của nhà khách thì VCĐ chiếm một tỷ trọng lớn hơn so với VLĐ.

Thực trạng TSCĐ quý 4/2002

Số TT

Chứng từ

Tên TSCĐ

NG TSCĐ

SH

NT

1

382

17/10

Tủ bảo quản thực phẩm

46.110.000

2

385

18/10

Tivi (LG)

78.500.000

3

436

30/10

Hệ thống cung cấp nước sạch

27.000.000

4

490

18/11

Bộ đèn chiếu

22.997.700

5

520

26/11

Bộ âm li, đài

167.085.600

6

553

3/12

Sửa chữa lớn TSCĐ

119.580.000

7

597

17/12

Nồi giữ nhiệt

27.947.400

Qua số liệu trên VCĐ chiếm 65,67% so với tổng số vốn đã có tại thời điểm quý 4.

* Hiệu suất sử dụng VCĐ của quý 4.

- Doanh thu ước tính đạt được là: 512.479.000 đồng

- VCĐ bình quân: 489.220.700 đồng* Cơ cấu nguồn:

- Nguồn vốn huy động chủ yếu của nhà khách thường được cấp trên cấp xuống để mua sắm trang thiết bị , ngoài ra còn được biếu tặng và nguồn vốn khác.

Thường trong các doanh nghiệp cơ cấu về vốn và nguồn vốn chiếm một tỷ lệ cao không chỉ có trong các doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm mà nó còn ở trong các doanh nghiệp, công ty và cụ thể như Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về nguyên tắc VCĐ của doanh nghiệp được sử dụng cho các hoạt động đầu tư dài hạn, đầu tư chiều sâu (mua sắm, xây dựng, nâng cấp các TSCĐ hữu hình và vô hình). Và các hoạt động đầu tư tài chính khác. Nguồn gốcài ra khi vốn nhàn rỗ chưa có nhu cầu sử dụng doanh nghiệp có thể sử dụng VCĐ như các loại vốn, quỹ tiền tệ khác của doanh nghiệp để phục vụ cho nhu cầu SXKD có hiệu quả theo nguyên tắc hoàn trả.

Qua số liệu thực tế tại nhà khách, em thấy cơ cấu vốn chiếm một tỷ lệ cao. Đây là loại hình Du lịch thương mại nhưng cơ cấu vốn và nguồn vốn chiếm tới một phần ba tổng số vốn hiện có.

Cụ thể như, mới chỉ quý 4 VCĐ chiếm tới 65,67%. Việc VCĐ chiếm một tỷ lệ cao là một điều rất quan trọng nó không chỉ giúp cho nhà khách trang trải mọi chi phí, nâng cấp TSCĐ, mua sắm thiết bị mới, ngoài ra nó còn giúp nhà khách tạo được thế lực trong cạnh tranh. Nhất là khi đang có nhiều Khách sạn được xây dựng.

Việc VCĐ chiếm một tỷ trọng cao nên đã giảm bớt gánh nặng cho việc huy động vốn.

Nhưng nhà khách vẫn có thể huy động vốn thêm để tránh những rủi ro không ngờ đến.
1   2   3

liên quan:

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước iconLuật thương mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước iconTHANH TRA KINH TẾ TRONG NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước iconTrong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới đang diễn ra những thay đổi to lớn theo xu thế toàn cầu hóa. Việt Nam với chính sách phát triển kinh tế theo hướng

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước iconNước ta đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với mục tiêu tới năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước iconTrong thời kỳ hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam được định hướng phát triển theo một nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước iconTrong tình hình đất nước hiện nay, sau khi đã là thành viên của WTO, Việt Nam chúng ta đang có những cơ hội và thách thức lớn trên con đường phát triển kinh tế

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước iconKhi nền kinh tế thị trường ở nước ta chuyển mình kéo theo sự ra đời của nhiều thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp khác nhau thì sự cạnh tranh gay

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước iconDoanh thu du lịch lữ hành theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước iconDiễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang, thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ. Nhận thức đúng đắn

Trong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước iconĐể bảo đảm an toàn pháp lý cho cácơ quan hệ hợp đồng dân sự trong điều kiện phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương