Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay
tải về 0.67 Mb.
TênBằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2012
Kích0.67 Mb.
loạiTài liệu
Câu 2b : Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm công cuộc đổi mới XHCN con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay

BÀI LÀM

Quá trình phát triển của lịch sử XH loài người mang bản chất luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng theo khuynh hướng tiến lên cải tổ. Do đó, công cuộc đổi mới hoàn thiện CNXH dưới sự lãnh đạo của chính đảng CS là đòi hỏi tất yếu của quá trình phát triển lịch sử. Và hơn thế nữa còn là sự đòi hỏi tất yếu của bản thân CNXH trên thế giới nói chung và CNXH ở nước ta nói riêng. Bằng lý luận quan hệ quốc tế, chúng ta phân tích làm rõ luận điểm trên..

I. Đi lên Chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất và đúng đắn mà Đảng ta đã lựa chọn

Trước hết, cần phải khẳng định rằng sự ra đời của CNXH hiện thực là phù hợp với sự phát triển của xã hội loài người, bởi vì lịch sử xã hội loài người luôn phát triển từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, chế độ xã hội ra đời sau bao giờ cũng cao hơn xã hội ra đời trước. Ra đời sau CNTB, CNXH có nhiều tính ưu việt hơn chế độXH trước đó. Đó là một xã hội mà trong đó mọi sự bóc lột, áp bức, bất công đều bị xoá bỏ, con người được hoàn toàn tự do, bình đẳng và có cuộc sống văn minh và hạnh phúc.

CNXH còn là sản phẩm trực tiếp của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bởi vì chủ nghĩa xã hội là mục đích, là lý tưởng để giai cấp vô sản phải đạt tới và là ước mơ là nguyện vọng của quần chúng nhân dân lao động. Đường lối đó phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân nên nó có ý nghĩa thực tiễn to lớn, sự ra đời của CNXH hiện thực là tất yếu lịch sử mà không sức mạnh nào có thể ngăn cản được. Trong tác phẩm tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản, Mác chỉ rõ : “ Sự diệt vong của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa Cộng Sản đều là tất yếu như nhau”. .

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời phong trào cách mạng thế giới . Quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta lựa chọn là con đường duy nhất và đúng đắn,

Thật vậy, đi lên CNXH là một tất yếu khách quan. Sự lựa chọn ấy dựa trên ba căn cứ chủ yếu: một , nhân dân lao động nước ta cũng như trên thế giới đã từng chiến đấu, hy sinh không chỉ nhằm mục đích giành lại độc lập dân tộc, mà còn vì muốn có được cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc. Những yêu cầu đó chỉ có CNXH mới đáp ứng được, chỉ có CNXH mới giải phóng được nhân dân lao động khỏi mọi áp bức bất công, mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc cho nhân dân, hai thắng lợi của Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Tháng 10 Nga 1917 đã mở ra thời đại mới, tạo ra khả năng hiện thực cho các dân tộc lạc hậu tiến lên con đường XHCN; ba trong cách mạng dân tộc dân chủ, giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong của mình là Đảng CS để lãnh đạo cách mạng. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình, Đảng ta phấn đấu vì lý tưởng XHCN, CSCN. Khi giành được chính quyền, để từng bước thực hiện được mục đích nói trên, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng không thể không bước vào thời kỳ quá độ tiến lên CNXH

Toàn bộ lịch sử cách mạng VN đã chứng minh rõ qui luật của cách mạng nước ta là độc lập, dân tộc gắn liền với CNXH, chỉ có đi lên CNXH mới giành và giữ được độc lập, tự do cho dân tộc. Không quán triệt sâu sắc ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH thì không huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong nước cũng như nhân dân thế giới. Trong quá trình đấu tranh vì độc lập, dân tộc, không tiến lên CNXH mà đi con đường TBCN có nghĩa là chuyển các thành quả cách mạng vào tay lực lượng khác có lợi ích đối lập với lợi ích của nhân dân. Không phải ai khác, chính nhân dân lao động sẽ một lần nữa rơi vào vòng bị áp bức, bóc lột. Chính vì vậy, đông đảo nhân dân ta nhất định không chấp nhận điều đó.

II. Tại sao phải thực hiện công cuộc đổi mới XHCN :

a. Những thành tựu của CNXH :

Trong những năm qua, lịch sử phát triển của CNXH cho thấy CNXH đã đạt được những thành tựu lớn về chính trị : đã xác lập được xã hội do dân làm chủ. Về kinh tế trong quá trình phát triển, mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng CNXH cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Liên Xô đi lên CNXH từ nền kinh tế thấp và đã trở thành một cường quốc về văn hoá xã hội đã nâng dần cuộc sống vật chất cả tinh thần.

Trên thực tế, CNXH đã xác lập được chế độ xã hội của những người lao động, mà bản chất của nó là vì con người, phục vụ con người. Nhân dân lao động là người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và quản lý xã hội. CNXH không ngừng tạo điều kiện cho người lao động cống hiến trí tuệ, năng lực của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN.

b. Những sai lầm của CNXH :

Bên cạnh những thành tựu đạt được, CNXH vẫn mắc phải sai lầm thiếu sót làm biến dạng. Sau một thời gian dài mô hình CNXH đã được vận dụng và xây dựng rập khuôn ở nhiều nước, đến đầu những năm 80 nó đã bộc lộ rõ nét những thiếu sót, nhược điểm là nhip độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, sản xuất ngưng trệ, nền dân chủ bị vi phạm nghiêm trọng, các vấn đề XH trở nên căng thẳng xuống cấp, các giá trị XH bị xáo trộn, kỷ luật không nghiêm... đó là những biểu hiện hoàn toàn xa lại với bản chất CNXH khoa học. Hậu quả của các sai lầm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã dẫn đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng cộng sản, đối với Nhà nước và chế độ XHCN bị giảm sút; nạn chuyên quyền độc đoán, tham nhũng... đã làm tổn thương nghiêm trọng đối với hình ảnh của CNXH

Về chính trị: Vấn đề dân chủ trong thời gian dài, CNXH không thực hiện đúng, đầy đủ bản chất và nền dân chủ theo chủ nghĩa Mac – Lênin mà thực hiện nền dân chủ hình thức, cắt xén thậm chí giả dối. Đảng trong thời gian vừa qua cũng mắc phải sai lầm trên, thực tế ở nhiều nước XHCN thời gian qua chưa làm tròn vai trò của người chiến sĩ tiên phong thể hiện ở chỗ tư duy giáo điều.

Về lý luận: Đã biểu hiện sự lạc hậu, yếu kém, tư duy giáo điều, sự lạc hậu yếu kém về lý luận. Tổ chức bộ máy cồng kềnh hoạt động kém hiệu quả, chế độ trách nhiệm không rõ ràng, nghị quyết ra nhiều nhưng làm ít, công tác kiểm tra thiếu kịp thời, xử lý chưa nghiêm minh, thậm chí cấp trên nói, cấp dưới không nghe. Nhà nước ở các nước XHCN vừa qua chưa thể hiện đúng là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước không điều hành và quản lý bằng pháp luật mà nhà nước mất dân chủ đối với nhân dân lao động, hoạt động còn chồng chéo trong các cơ quan giữa hành pháp và lập pháp, lẫn lộn chức năng quản lý nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh, chưa phát huy hết quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tệ tham nhũng, nạn mất dân chủ còn diễn ra ở nhiều nơi, nhiều vấn đề gây phiền hà cho nhân dân. Đào tạo một đội ngũ cán bộ phiến diện, chấp vá; từ đó đưa đến một phương thức lãnh đạo thấp kém về hiệu quả, rối loại về chức năng giữa các cơ quan quyền lực

Về kinh tế: Sai lầm trong chế độ sở hữu, thời gian không thực hiện đúng và đầy đủ những bản chất, những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin về chế độ sở hữu mà dùng biện pháp nhà nước ép buộc cưỡng bức chạy theo chỉ tiêu pháp lệnh. Không để cho nhân dân họ tự quyết định. Chính nguyên nhân này làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, từ đó dẫn đến mất niềm tin với Đảng và nhà nước.

Về sản xuất hàng hoá: Thời gian qua chưa nhận thức đầy đủ về nền sản xuất hàng hoá mà cho rằng CNXH không có nền sản xuất hàng hoá, đã triệt tiêu động lực sản xuất dẫn đến nền kinh tế chậm phát triển.

Về chế độ phân phối cũng mắc phải sai lầm, khuyết điểm không thực hiện phân phối theo lao động mà thực hiện theo phân phối cấp bậc và kèm theo chủ nghĩa bình quân.

Về quan hệ kinh tế đối ngoại: các nước XHCN đã mắc sai lầm biệt lập “đóng cửa” với nền kinh tế thế giới. Do vậy mới không tiếp thu được những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại. Mặt khác đóng khung các quan hệ kinh tế giữa các nước XHCN với nhau trong quan hệ đó chủ yếu chỉ quan hệ một chiều dựa vào sự giúp đỡ một bên chứ không phải quan hệ đôi bên cùng có lợi, từ đó làm nảy sinh sự trông chờ, dựa dẫm, ỷ lại và thực hiện nền kinh tế khép kín, cách biệt với nền kinh tế thế giới, chỉ biết quan hệ trong các nước XHCN mà thôi, chứ không cần quan hệ với các nước TBCN tức là CNXH đã ngủ quên trên những biến động của xã hội, say sưa với chiến thắng, thoả mãn với chế độ XHCN.

CNXH, trong thời gian dài đã không chú trọng đúng mức tới các ngành khoa học ứng dụng, chưa sử dụng đúng mức đội ngũ trí thức. Từ đó dẫn đến hậu quả chưa sử dụng hết tài năng, dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám từ các quốc gia XHCN sang thế giới TBCN.

Những sai lầm đó tích tụ lâu ngày, chậm được phát hiện, chậm được sửa chữa đã đưa đến hậu quả nghiêm trọng chưa từng có trong lịch sử phát triển của CNXH. Mặt khác, CNĐQ lợi dụng sai lầm đó để phản lại công cuộc CNXH, chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận sự phát triển tất yếu của lịch sử xã hội loài người. Cuộc khủng hoảng của CNXH trong thời gian này không phải thuộc về bản chất của CNXH khoa học - mà là sự khủng hoảng của một mô hình cụ thể, mô hình đó đã chứa đựng ở trong đó không những biểu hiện CNXH không tưởng, chủ quan, duy ý chí, nóng vội, bất chấp qui luật khách quan...mà chậm được phát triển, khắc phục trong quá trình xây dựng CNXH.

c. Đổi mới là điều kiện quyết định sống còn cho CNXH

Chính những thất bại và sai lầm trên đòi hỏi để tồn tại chế độ XHCN, Đảng ta phải thực hiện công cuộc đổi mới, linh động, sáng tạo phù hợp với tình hình hiện nay. Tính tất yếu của đổi mới là một tất yếu lịch sử khách quan do quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, đòi hỏi CNXH phải tiến hành đổi mới vì đó là sự tồn tại và phát triển của một xã hội tương lai. Đổi mới không chỉ là sự đòi hỏi tất yếu của bản thân CNXH mà còn là biểu hiện lành mạnh của nhận thức đánh giá chính mình để khắc phục những sai lầm và tìm ra những con đường phát triển đúng đắn của CNXH,. Cải tổ, đối mới không có nghĩa là bắt đầu một cuộc cách mạng khác mà là sự tiếp tục của cuộc cách mạng XHCN. Quá trình đó phù hợp với sự đòi hỏi của thời đại trong giai đoạn hiện nay, khi mà loài người tiến đến một giai đoạn mà sự tồn tại của các quốc gia tùy thuộc nhiều hơn vào những nhân tố KT-XH, và mối quan hệ quốx tế.

Chính vì vậy, cải tổ, đổi mới là một tất yếu lịch sử, đây là chủ trương đúng đắn trong tình hình hiện nay, để CNXH tự khẳng định mình trong quá trình phát triển lịch sử nhân loại. Việc đổi mới này, đòi hỏi phải có những hình thức và bước đi phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn lịch sử, hướng tới mục tiêu phát triển của CNXH. Phải thực hiện một cách đầy đủ những bản chất nhân đạo, dân chủ và văn minh. Đổi mới là quá trình tìm tòi sáng tạo để vươn lên, đổi mới phải tiến hành trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho các Đảng cộng sản cầm quyền và nhà nước XHCN là phải mở rộng và phát huy dân chủ tạo điều kiện cho nhân dân phát huy tích cực sáng tạo trong công cuộc xây dựng CNXH. Muốn vậy, phải cương quyết khắc phục những quan hệ giá trị đã kiềm hãm sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng mối quan hệ mới trong hệ thống chính trị. Tăng cường giáo dục lối sống theo phương châm: Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, giữ gìn kỷ cương và trật tự xã hội.

Về chính trị, vấn đề đặt ra cho các đảng CS và nhà nước XHCN phải mở rộng và phát huy nền dân chủ cho nhân dân lao động, phát huy trí sáng tạo, chủ động trong công việc xây dựng XHCN, muốn vậy phải khắc phục bệnh quan liêu, thói cửa quyền, mất dân chủ đối với nhân dân, xây dựng mối quan hệ mới giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị làm cho lòng tin của quần chúng đối với Đảng, nhà nước và chế độ XHCN không ngừng được tăng cường. Đồng thời phải tiến hành công tác giáo dục rộng rãi cho nhân dân sống và làm việc theo pháp luật XHCN, giữ gìn kỷ cương và trật tự XH.

Về kinh tế: Vấn đề hàng đầu của công cuộc đổi mới là sự thay đổi cơ chế quản lý bằng mệnh lệnh, tập trung, hành chánh bao cấp sang cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhiệm vụ này phải được tiến hành ở tất cả các khâu (giá cả, tài chính, tín dụng ...) đa dạng hóa các hình thức sở hữu trong đó có sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể phải là nền tảng. Phải đổi mới quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, giữ vững độc lập tự chủ. Mục đích của cải cách về kinh tế là tạo ra một tốc độ mới trong sự phát triển kinh tế, đưa nền kinh tế phát triển theo chiều sâu, tạo điều kiện giải quyết tốt các chính sách XH.

Về hội: Phải thật sự quan tâm đến vấn đề con người, con người vừa là mục đích, vừa là động lực thực hiện công cuộc đổi mới, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội . Đồng thời phải xây dựng mối quan hệ quốc tế mới trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Tuy nhiên, sau nhiều năm tiến hành cải tổ, đổi mới ở các nước XHCN đưa đến kết quả không giống nhau. Một số nước càng lún sâu vào khủng hoảng và đi đến tan rã CNXH như: Liên Xô và các nước Đông Âu, do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân xa rời các nguyên tắc Mác xít Lênin nít về định hướng, mục tiêu và bước đi. Một số nước khác đã tiến hành công cuộc cải tổ, đổi mới dành được những thành tựu bước đầu quan trọng như: Trung Quốc, Việt Nam …

* Những bài học kinh nghiệm :

Qua những thành công và thất bại trong cải tổ, đổi mới CNXH đã giúp cho các Đảng CS rút ra được những bài học kinh nghiệm để tiếp tục quá trình cải tố, đổi mới CNXH giành thắng lợi.

Thứ nhất là bài học về giữ vững mục tiêu dân tộc và CNXH trong quá trình đổi mới, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm đồng thời từng bước đổi mới. Phải giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, đổi mới kinh tế nhằm giải phóng lực lượng SX, phát huy mọi tiềm năng trong XH để tạo ra năng suất cao, hàng hóa nhiều, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân, tạo ra cơ sở vững chắc để đổi mới chính trị và ngược lai đổi mới về chính trì sẽ củng cố và phát huy những thành tựu của đồi mới về kinh tế. Tuy nhiên, bước đi của từng lĩnh vực có khác nhau nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải bảo đảm sự ổn định về chính trị, tránh tình trạng hỗn loạn như đã xảy ra một số nước trong thời gian vừa qua. Đổi mới kinh tế và chính trị - đây là 2 mặt cơ bản nhất của XH, là sự nghiệp đầy khó khăn và phức tạp, là quá trì nh vừa làm vừa tìm tòi sáng tạo. Do vậy, phải thấy rõ mối quan hệ giữa 2 lĩnh vực đó để có những bước đi thích hợp, tác động, hỗ trợ lẫn nhau

Thứ ba, xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của nhà nước theo hướng XHCN. Tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

Thứ , mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả dân tộc. Mở rộng và phát huy dân chủ XHCN cùng với cải cách kinh tế. Kinh nghiệm máy năm tiến hành công cuộc cải tổ đổi mới CNXH ở các nước XHCN vừa qua cho thấy rằng cùng với cải cách kinh tế thì sự cần thiết phải mở rộng và phát huy dân chủ XHCN. Đây là một khâu trọng yếu của cô ng cuộc cải tổ đổi mới. Vậy đối tượng để mở rộng và phát huy dân chủ XHCN phải là công nhân, nông dân và trí thức, các tầng lớn nhân dân lao động khác. Mở rộng và phát huy dân chủ phải được thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống XH. Trong đó, dân chủ trên lĩnh vực kinh tế phải được coi là mắt khâu trọng yếu trong quá trình dân chủ hóa vì kinh tế là nền tảng của đời sống XH. Mở rộng dân chủ hóa không thể không chuyên chính với mọi kẻ thù của nhân dân. Không thể không đi đôi với kỷ luật và trách nhiệm, dân chủ không tách rời tập trung nếu không để rơi vào tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ, bị các thế lực phản động lợi dụng để chống phá công cuôc cải tổ đổi mới

Thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới, kết hợp với sức mạnh của cả dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Thứ sáu, Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.. đổi mới bắt đầu từ Đảng xét đến cùng điều kiện quyết định để giành thắng lợi là Đảng phải tự đổi mới – vì Đảng là người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới và là lãnh tụ chính trị của toản XH.

Muốn làm được việc đó Đảng phải khắc phục tỉnh trạng thiếu dân chủ trong Đảng, phải sắp xếp lại bô máy tổ chức của Đảng và kiên quyết loại khỏi hàng ngũ Đảng những phần tử thoái hoá, biến chất những phần tử cơ hội làm cho Đảng trong sạch, giữ vững được ngọng cờ lãnh đạo đối với toàn XH.

* Những đổi mới của Đảng ta hiện nay :

Từ những thành tựu đã đạt được và những thiếu sót trong quá trình đổi mới, đồng thời bám sát thực tiễn, Đảng ta đã tổng kết chặng đường qua 15 năm đổi mới đã rút ra bài học kinh nghiệm sau:

Một , trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đứng trước những khó khăn thử thách, những biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đảng ta luôn kiên định xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách đổi mới đúng đắn, phát huy những truyền thống quí báu của dân tộc và những thành tựu cách mạng đã đạt được giữ vững độc lập dân tộc, vững bước đi lên CNXH.

Hai , đổi mới phải dựa vào dân vì lợi ích của dân, phù hợp với thực tiễn luôn luôn sáng tạo. Tiến hành đổi mới xuất phát từ thực tiễn và cuộc sống của xã hội VN, tham khảo kinh nghiệm tốt của thế giới, không sao chép bất cứ một mô hình có sẵn nào, đổi mới toàn diện đồng bộ và triệt để với những bước đi hình thức và cách làm phù hợp. Có những điều chỉnh bổ sung và phát triển cần thiết về chủ trương, phương pháp, biện pháp linh hoạt sáng tạo, nhạy bén nắm bắt cái mới, tận dụng thời cơ, khắc phục sự trì trệ làm chuyển biến tình hình.

Nhân dân tích cực thực hiện đổi mới trên mỗi lĩnh vực tạo ra nhiều điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay và nhân tố mới, từ đó Đảng có cơ sở để tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận, đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do dân và vì dân. Để công cuộc đổi mới thành công phải động viên được mọi tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế khác tham gia.

Ba , đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Công cuộc đổi mới diễn ra vào lúc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới phát triển như vũ bão, toàn cầu hoá kinh tế ảnh hưởng đến cuộc sống các dân tộc, cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội diễn ra sôi nổi. Tiến hành đổi mới nhân dân ta ra sức tranh thủ tối đa cơ hội tốt do những xu thế nói trên tạo ra.

Bốn , đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, hoàn thiện đường lối đổi mới, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo ra sự thống nhất về quan điểm ý chí và hành động trong toàn Đảng, lãnh đạo tổ chức thực hiện xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh.

Tóm lại, mặc dù CNXH hiện nay đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách to lớn. Song CNXH vẫn tiếp tục duy trì củng cố xây dựng ở một số nước. Qua những năm cải tổ, đổi mới, một số nước XHCN đã có những chuyển biến tích cực đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các Đảng CS và công nhân ở các nước XHCN đã đổ vỡ. Ở các nước này hiện nay đang có sự chuyển biến tích cực trên con đường phục hồi về tổ chức và hoạt động của các Đảng CS, điều này càng chứng tỏ rằng CNXH có sức thu hút mạnh các lực lượng tiến bộ của thời đại với tư cách là một chế độ xã hội văn minh nhất trong lịch sử, đại diện cho lực lượng sản xuất phát triển trong tương lai của xã hội loài người


Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay iconVấn đề 2 : CNXH hiện thực công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay iconPhát huy bài học sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vào công cuộc đổi mới hiện nay

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay iconDiễn biến hòa bình” (DBHB) là một chiến lược phản cách mạng do các thế lực thù địch tiến hành nhằm thủ tiêu chế độ XHCN và chống phá các nước phát triển theo hướng tiến bộ bằng các biện pháp phi vũ trang, thúc đẩy “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” nội bộ. Nhận thức đúng đắn

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay iconĐồng chí hãy làm rõ tại sao ĐH IX đặt vấn đề phải mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn cách mạng mới Bài làm

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay iconPhân tích quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của cách mạng XHCN ở nứơc ta. Liên hệ với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước hiện nay

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay iconTrong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá, Việt Nam đã kiên quyết chọn con đường phát triển bền vững, hướng tới sự cân bằng giữa lợi ích trước mắt và lợi

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay iconTổng kết quá trình cách mạng XHCN ở nước ta. ĐH 6 của Đảng chỉ rõ : “Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay iconTrong những năm qua thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng XHCN nền kinh tế nước

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay iconGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NỮ ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Bằng kiến thức về quan hệ quốc tế, đồng chí hãy làm rõ công cuộc đổi mới XHCN là con đường phát triển tất yếu của cách mạng VN giai đoạn hiện nay iconCHƯƠNG TRÌNH Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế trên địa bàn quận giai đoạn 2010-2015

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương