TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
tải về 90.15 Kb.
TênTUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2012
Kích90.15 Kb.
loạiTài liệu
TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

PHẦN 1: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

 1. Triết học Ấn Độ cổ đại

 • Hoàn cảnh ra đời, đặc điểm chung và những đặc điểm cụ thể của các trường phái triết học Ấn Độ cổ đại.

 • Tư tưởng triết học trong Kinh Vêđa (Veda)

 • Bản thể luận và nhân sinh quan của Phật giáo Ấn Độ cổ đại

 1. Triết học Trung Quốc cổ đại

 • Hoàn cảnh ra đời và những đặc điểm chung của Triết học Trung Quốc cổ đại.

 • Quan điểm chính trị-xã hội, đạo đức, quan điểm về tính người và giáo dục của Nho gia (Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử)

 • Học thuyết về “Đạo”, “Vô vi” và đường lối chính trị của Lão Tử.

 • Quan điểm duy vật và đường lối pháp trị của Hàn Phi. So sánh đường lối chính trị của Pháp gia với Nho gia và Đạo gia.

 1. Hoàn cảnh lịch sử và những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Việt Nam

PHẦN 2: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY TRƯỚC MÁC

 1. Triết học Hy Lạp cổ đại

 • Quan điểm duy vật và tư tưởng biện chứng của Hêraclit (Heraclitus).

 • Quan điểm về tồn tại của trường phái Elê (Elea)

 • Tư tưởng triết học của Đêmôcrit (Democritus) (thuyết nguyên tử, quan điểm về nhận thức, về chính trị-xã hội). Sự phát triển thuyết nguyên tử trong triết học Epicurus

 • Tư tưởng triết học của Platôn (Plato) (học thuyết về ý niệm, về linh hồn, về nhận thức, về nhà nước lý tưởng).

 • Tư tương triết học của Arixtôt (Aristotle) (học thuyết về tồn tại, về nhận thức và lôgic học, về con người, về chính trị).

 1. Triết học Tây Âu thời Trung cổ

 • Quan điểm triết học của Ôguytxtanh (Augustine).

 • Đặc điểm của chủ nghĩa kinh viện Tây Âu Trung cổ sự giải quyết những vấn đề được đặt ra cho thần học.

 • Cuộc tranh luận giữa thuyết duy thực(realism) và thuyết duy danh (nominalism).

 • Triết học Thomas Aquinas (Lập luận về sự tồn tại của Thượng đế, về mối quan hệ giữ lý tính và lòng tin, giữa triết học và thần học).

 1. Triết học Tây Âu thời đại Phục hưng và cận đại

 • Đặc điểm xã hội và triết học thời đại Phục hưng

 • Đóng góp của Francis Bacon về lý luận nhận thức và lôgic học.

 • Phương pháp hoài nghi của René Descartes và ý nghĩa triết học của nó.

 • Chủ nghĩa duy tâm chủ quan (chủ nghia kinh ngiệm) của George Berkeley và David Hume.

 • Đặc điểm và những đóng góp của của chủ nghĩa duy vật Tây Âu thế kỷ XVII-XVIII (của Thomas Hobbes, John Locke, Baron d’Holbach…)

 • Những đóng góp về triết học của phái Bách khoa toàn thư Pháp.

(Cần nắm vững một số khái niệm: thuyết tự nhiên thần luận, thuyết phiếm thần, chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa kinh nghiêm, chủ nghĩa duy lý, v.v..)

 1. Triết học cổ điển Đức

 • Quan điểm triết học của Immanuel Kant (về lý luận nhận thức, về Thượng đế, về đạo đức)

 • Hệ thống tiết học duy tâm khách quan và phép biện chứng của Gorg W.F. Hegel.

 • Những đóng góp và hạn chế của chủ nghĩa duy vật của Ludwig Feuerbach

PHẦN 3: SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN

 1. Điều kiện kinh tế-xã hội, tiền đề lý luận và khoa học của sự ra đời triết học Mác

 2. Các giai đoạn phát triển của triết học Mác-Lênin và những dặc điểm của từng giai đoạn (1842-1844; 1844-1848; từ 1848 đến khi Mác và Ăngghen qua đời; sự phát triển của V.I. Lênin đối với triết học Mác; triết học Mác-Lênin trong thời đại ngày nay)

PHẦN 4: MỘT SỐ TRÀO LƯU TRIẾT HỌC HIỆN ĐẠI

 1. Nội dung nguyên tắc thực chứng (nguyên tắc kiểm tra) của chủ nghĩa thực chứng lôgic (hay chủ nghĩa kinh nghiệm lôgic).

 2. Những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh (về tồn tại, về mối quan hệ giữa hiện sinh và bản chất, về sự phi lý của tồn tại, về sự tha hóa, về tự do và trách nhiệm).

 1. Quan niệm của chủ nghĩa thực dụng về vai trò của triết học, về chân lý và tiêu chuẩn của chân lý.

 2. Quan điểm của Sigmund Freud về vô thức và tính dục.

(Đối với các quan điểm của mỗi trường phái và trào lưu triết học cần phải phân tích rút ra được những đóng góp cùng những hạn chế của nó).


TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Nguyễn Hữu Vui (Chủ biên), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

 2. Nguyễn Tiến Dũng, Lịch sử triết học phương Tây, Nxb Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

 3. Đỗ Minh Hợp – Nguyễn Thanh – Nguyễn Anh Tuấn, Đại cương lịch sử triết học phương Tây, Nxb Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005.

 4. Lưu Phóng Đồng, Giáo trình hướng tới thế kỷ XXI - Triết học phương Tây hiện đại, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2004.

 5. Lê Tôn Nghiêm, Lịch sử triết học Tây phương (3 tập), Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 2000.

 6. Doãn Chính, Trương Văn Chung, Nguyễn Thế Nghĩa, Vũ Tình, Đại cương lịch sử triết học Phương Đông cổ đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008.

 7. Nguyễn Hùng Hậu, Đại cương triết học Việt Nam, Nxb Thuận Hóa, 2005.

Lịch sử Triết học – Trang /Thêm một tài liệu vào blog hoặc website của bạn

liên quan:

TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC iconĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG

TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC iconĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC iconĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC iconĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: LỊCH SỬ; Khối: C

TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC iconĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: LỊCH SỬ; Khối: C

TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC iconĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH

TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC iconĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ

TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC iconĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC

TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC iconĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ VÕ CHÍ CÔNG

TUYỂN SINH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ CƯƠNG MÔN THI: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC iconĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Đặt một nút trên trang web của bạn:
VnDocs


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vndocs.org 2012
được sử dụng cho việc quản lý
VnDocs
Quê hương